Štipendija – pomoč za doseganje ciljev

926

Namen štipendij je spodbujanje izobraževanja in doseganje višje ravni izobrazbe. Nadarjenim študentom omogočajo boljši razvoj njihove poklicne poti in doseganje najvišjih izobrazbenih ravni. Socialno šibkim študentom in tistim s posebnimi potrebami pa štipendije dajejo možnost za pridobitev željene izobrazbe.

Študentje, ki izpolnjujejo pogoje, lahko pridobijo naslednje štipendije opisane v spodnjem prispevku, kjer so opisane za lažje odločanje, katera je primernejša za vas.

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Je socialni transfer in je namenjena spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Štipendije se lahko podelijo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi.

DODELI JIH pristojni Center za socialno delo. Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki izpolnjujejo splošne pogoje za pridobitev štipendije po ZŠtip-1 in pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, torej so državljani Republike Slovenije in izkazujejo ustrezen dohodek oziroma premoženje na družinskega člana. Od študijskega leta 2014/2015 dalje je možno hkrati z državno štipendijo prejemati tudi drugo štipendijo, in sicer:

 –  kadrovsko štipendijo,

–  štipendijo za deficitarne poklice,

 –  štipendijo Ad futura za študijske obiske v tujini in

–  štipendijo Ad futura za tekmovanja v tujini.

Državne štipendije niso združljive s Zoisovo štipendijo oziroma s štipendijo za izobraževanje Ad futura. Podrobne informacije glede pogojev za pridobitev, višine državne štipendije in dodatkov ter trajanja štipendiranja so na voljo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Višina osnovnega zneska državne štipendije v letu 2018 za polnoletne in mladoletne dijake:

% povprečne neto plače na člana družine polnoletni mladoletni
 1  do 30 %  190 €  95 €
 2  nad 30 % do 36 %  160 €  80 €
 3  nad 36 % do 45 %  130 €  65 €
 4  nad 45 % do 53 %  100 €  50 €
 5  nad 53 % do 56 %  70 €  35 €

Dodatki na osnovni znesek državne štipendije:

Dodatek za bivanje v višini 80 €, do katerega so upravičeni prejemniki štipendije, ki so začasno prijavljeni v kraju izobraževanja, ki je vsaj 25 km oddaljen od kraja bivanja. Pri tem ne sme biti lastnik ali solastnik nepremičnine, v kateri biva in za najemnino plačuje najmanj 65 € in pri tem najemnina ni subvencionirana.

Dodatek za uspeh:

Dodatek za uspeh za dijake se izračuna glede na višino uspeha v preteklem letu. In sicer:

 • 17 € za povprečno oceno od vključno 4,0 do vključno 4,25
 • 22 € za povprečno oceno nad 4,25 do vključno 4,50
 • 30 € za povprečno oceno nad 4,50 do vključno 4,75
 • 40 € za povprečno oceno nad 4,75

Dodatek za uspeh za študente se tudi izračuna glede na višino uspeha v preteklem letu. Če je študent opravil določeno število obveznosti v kreditnih točkah ECTS od skupno 60 možnih oz določen odstotek obveznosti, če le-te niso opredeljene v ETSC ali pa se razlikujejo od 60.

 • 17 € za povprečno oceno 50 ali več ECTS (oz. 80 % obveznosti letnika), nad 8,00
 • 22 € za povprečno oceno 50 ali več ECTS (oz. 80 % obveznosti letnika), nad 9,00
 • 30 € za povprečno oceno 55 ali več ECTS (oz. 90 % obveznosti letnika), nad 8,00
 • 40 € za povprečno oceno 55 ali več ECTS (oz. 90 % obveznosti letnika), nad 9,00

Študent v prvem letniku ni upravičen do dodatka za uspeh.

Štipendistom s posebnimi potrebami pripada dodatek 50 € mesečno

Vlogo za mladoletne dijake vložijo starši, Če pa so polnoletni dijaki oz. študentje brez partnerja in otrok, lahko sami oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije.

ZOISOVA ŠTIPENDIJA

DODELI SE kot spodbuda za dosego izjemnih dosežkov ter s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

NAMENJENA JE spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe, dvigu odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje kot tudi za izbiro izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti.
PODELJUJE JO: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

PRIDOBIJO JO: dijaki, študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih.

Pridobitev Zoisove štipendije od šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015 dalje vlagatelji uveljavljajo po novem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1). Ti vlagatelji so vsi, ki:

 • prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, npr. iz osnovne v srednjo šolo, iz srednje šole na študij itd., ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne, ali
 • se vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa, pa v predhodnem letu niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala.

Dodatne informacije so na voljo:

 • – na spletni strani sklada v poglavju Zoisove štipendije,
 • – na e-poštnem naslovu zoisi[@]sklad-kadri.si,
 • – v poslovnem času telefonsko na številki 01 43 45 897,
 • – v času uradnih ur osebno na naslovu sklada.

KADROVSKA ŠTIPENDIJA

NAMEN JE povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.

Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih veliko vsako leto ostane nepodeljenih.

PREDNOST kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov in sicer:

 • preko Izmenjevalnice , kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
 • na spletnih straneh RRA , kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
 • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

V iskanje kadrovskega štipenditorja je tako smiselno vključiti pregledovanje spletnih strani potencialnih kadrovskih štipenditorjev, javnega sklada in RRA, ter pregledovanje javnih občil oziroma vzpostavitev neposrednega stika z delodajalci.

OBVEZNOSTI KADROVSKEGA ŠTIPENDISTA:

je obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju. Ta obveznost je praviloma tudi terminsko opredeljena, največkrat se mora kadrovski štipendist pri štipenditorju zaposliti za najmanj za toliko časa, kolikor je prejemal kadrovsko štipendijo. Delodajalec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom dogovori tudi za druge obveznosti, kot so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na podjetje, in podobno.

Podrobneje pravila in obveznosti kadrovskega štipendista določi štipenditor že ob objavi ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje pa se pravice in obveznosti iz kadrovskega štipendiranja uredijo tudi s pogodbo o štipendiranju.

Kontakt: Anja Orehek kadrovske[@]sklad-kadri.si

OBČINSKA ŠTIPENDIJA

Občinske štipendije so štipendije, ki jih razpisujejo nekatere občine za izobraževanje v tujini ali Sloveniji.

Pogoje za pridobitev, višino štipendije in merila za pridobitev določi posamezna občina, ki razpisuje štipendije.

Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.

Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se obrnite neposredno na svojo občino.

Za tovrstno štipendijo se obrnete na vašo občino, v kateri bivate.

ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

Namen štipendije za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2015-2019) s spremembami in dopolnitvami, sprejeta na Vladi Republike Slovenije dne 4. 6. 2015 in 4. 11. 2016.

Cilji štipendij za deficitarne poklice:

 • zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
 • spodbujanje vpisa na vrste in področje izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
 • možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci,
  spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev,
 • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

VIŠINA ŠTIPENDIJE znaša 100 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.

IZPLAČILO ŠTIPENDIJE se izvaja na podlagi  Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) in se izplačuje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun štipendista, odprt v republiki Sloveniji.

ZDRUŽLJIVOST Z DRUGIMI ŠTIPENDIJAMI: Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.

OBJAVA RAZPISA: Sklad vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice.

Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 250. JR ŠDP« od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018.

Štipendija za deficitarne poklice, ki jo podeljuje sklad, je oproščena plačila dohodnine.

Dodatne informacije so na voljo: mag. Helena Knez, E: deficitarne@sklad-kadri.si, T: 01 43 41 536

Pomembne informacije:

–       prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;

–       ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

–       dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;

–    v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

ŠTIPENDIJA ZA ŠTUDIJ SLOVENCEV V ZAMEJSTVU IN PO SVETU V SLOVENIJI

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij 1. ali 2. stopnje v Republiki Sloveniji. Osnovni namen štipendiranja je spodbujati povezovanje mladih slovenskih rojakov v zamejstvu in po svetu z matično domovino.

Študentje, ki pridobijo pravico do te štipendije, imajo načeloma možnost subvencioniranega bivanja v študentskih domovih.

ŠTIPENDIJA AD FUTURA ZA IZOBRAŽEVANJE

NAMENJENA JE vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za izobraževalni program za pridobitev stopnje oziroma ravni izobrazbe.

Štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini za pridobitev stopnje izobrazbe v tujini:

 • Štipendije za študij v tujini
 • Štipendije za študij na European University Institute (EUI)

Štipendije Ad futura za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji za pridobitev stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji:

 • Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji
 • Štipendije za študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov
 • Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana

 ŠTIPENDIJA ZA ŠTUDIJ V TUJINI

DODELI SE za dodiplomski ali podiplomski študij na izobraževalnih ustanovah v tujini za študijska področja, opredeljena v javnem razpisu.

Štipendija se praviloma dodeli za življenjske stroške in šolnino.

Višina štipendije, pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Javni razpis se običajno objavi v mesecu decembru za tiste, ki s študijem začnejo oziroma nadaljujejo v naslednjem koledarskem letu.

Če javni razpis tako določa, se mora štipendist po zaključenem študiju, za katerega je prejel štipendijo, zaposliti pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji ali se v Sloveniji samozaposliti. Zaposlitev oziroma samozaposlitev mora trajati toliko let (preračunano na polni delovni čas), kolikor študijskih let je prejemal štipendijo sklada..

ŠTIPENDIJA AD FUTURA ZA IZOBRAŽEVANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V SLOVENIJI

NAMEN je izobraževanje tujih državljanov za pridobitev ravni oziroma stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji. Glede na javni razpis se lahko kandidati za štipendijo potegujejo neposredno pri skladu ali preko izobraževalne ustanove, ki se prijavi na skladov javni razpis.

Štipendijo v okviru javnega razpisa »Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji« in javnega razpisa »Štipendije za študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov« lahko pridobi neposredno posameznik za izobraževanje na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji, ki jo izbere sam.

Posameznik, ki želi pridobiti štipendijo, se prijavi na aktualen javni razpis in predloži v posameznem javnem razpisu zahtevana dokazila. Če izpolni vse pogoje in zahteve javnega razpisa, se mu z odločbo dodeli štipendija za izobraževalni program. Na podlagi dokončne odločbe in predloženih zahtevanih dokazil se sklene pogodba o štipendiranju, kjer so podrobneje opredeljene obveznosti in pravice obeh strank pogodbe.

Štipendijo v okviru javnega razpisa »Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana« lahko pridobi poklicna, srednja tehniška, srednja strokovna šola in strokovna gimnazija v Sloveniji, ki izvaja program, na katerem se bo dijak izobraževal (šola). Šola se prijavi na aktualen javni razpis in predloži v posameznem javnem razpisu zahtevana dokazila. Če so izpolnjeni vsi pogoji in zahteve javnega razpisa, se z odločbo dodeli štipendija. Na podlagi dokončne odločbe in predloženih zahtevanih dokazil se sklene pogodba o štipendiranju, kjer so podrobneje opredeljene obveznosti in pravice obeh strank pogodbe.

ŠTIPENDIJA AD FUTURA ZA ŠTUDIJSKE OBISKE V TUJINI

Štipendije so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za različne oblike krajših ali daljših študijskih obiskov v tujini. Štipendije se lahko podelijo neposredno fizični osebi (dijak oziroma študent) ali preko prejemnika sredstev (pravne osebe), odvisno od javnega razpisa. Štipendijo v okviru javnega razpisa »Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini«  lahko pridobi fizična oseba (dijak, študent) neposredno za študijski obisk, ki si ga izbere sam.

Štipendijo v okviru javnega razpisa »Štipendije za udeležbo na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu« lahko pridobi posameznik (dijak), ki je bil v predhodnem izbirnem postopku sprejet na to poletno šolo.

Posameznik (dijak ali študent), ki želi pridobiti štipendijo, se mora prijaviti na aktualen javni razpis in predložiti v posameznem javnem razpisu zahtevana dokazila. Če izpolnjuje vse pogoje in zahteve javnega razpisa, se mu z odločbo dodeli pravica do štipendije. V tej odločbi so navedene tudi obveznosti obeh strank.

Štipendijo v okviru javnega razpisa »Štipendije za individualno mobilnost študentov v tujini v okviru programa Erasmus+« lahko študent prejme preko prejemnika sredstev, ki je pravna oseba (izobraževalna ustanova).

Izobraževalna ustanova se prijavi na aktualen javni razpis in predloži v posameznem javnem razpisu zahtevana dokazila. Če izpolnjuje vse pogoje in zahteve tega javnega razpisa, se ji z odločbo dodeli štipendija. Na podlagi dokončne odločbe in predloženih zahtevanih dokazil se sklene pogodba, kjer so podrobneje opredeljene obveznosti in pravice obeh pogodbenih strank.

SOFINANCIRANJE ZNANSTEVNO-RAZISKOVALNE MOBILNOSTI

NAMEN PROGRAMA je sofinanciranje znanstveno raziskovalne mobilnosti oziroma usposabljanju raziskovalcev v tujini ter tudi za znanstveno raziskovanje tujcev v Sloveniji.

V okviru »Programa Fulbright« lahko sredstva pridobijo državljani Slovenije za gostovanje na ameriški ustanovi v ZDA ter državljani ZDA za gostovanje na slovenski ustanovi v Sloveniji. Posameznik, ki želi pridobiti sredstva, se prijavi na aktualen javni razpis in predloži v posameznem javnem razpisu zahtevana dokazila. Če izpolnjuje vse pogoje in zahteve javnega razpisa, se mu z odločbo dodelijo sredstva.

V okviru javnega razpisa »Sofinanciranje podoktorskega študija na EUI« lahko sredstva pridobi fizična oseba za podoktorsko raziskovanje na European University Institute.

Posameznik, ki želi pridobiti sredstva se prijavi na aktualen javni razpis in predloži v posameznem javnem razpisu zahtevana dokazila. Če izpolnjuje vse pogoje in zahteve javnega razpisa, se mu z odločbo dodelijo sredstva. Na podlagi dokončne odločbe in predloženih zahtevanih dokazil se sklene pogodba, kjer so podrobneje opredeljene obveznosti in pravice obeh strank pogodbe.

PROGRAM FULBRIGHT

NAMENJEN je namenjen slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA ter ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Kandidati so izbrani na podlagi selekcijskega postopka s strani komisije Fulbright in končne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

 Državljani Slovenije lahko za gostovanje na ameriški ustanovi v ZDA pridobijo:

 • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice in mesečno štipendijo s strani sklada v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije, oziroma
 • sredstva s strani pristojnega organa v ZDA za življenjske stroške, stroške nastanitve, študijsko literaturo in stroške šolnine.

Državljani ZDA lahko za gostovanje na slovenski ustanovi v Sloveniji pridobijo:

 • mesečno štipendijo s strani javnega sklada za stroške bivanja in sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji za vsak mesec gostovanja ter
 • štipendijo s strani pristojnega organa v ZDA za življenjske stroške, stroške nastanitve, študijsko literaturo in stroške šolnine.

Višina štipendije s strani sklada, pogoji, merila, rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti, se določijo z javnim razpisom.

SOFINANCIRANJE PODOKTORSKEGA IZOBRAŽEVANJA NA EUI

Program je namenjen sofinanciranju podoktorskega izobraževanja oziroma raziskovanja na European University Institute (EUI).

Sredstva se praviloma dodeli za življenjske in potne stroške enemu kandidatu za eno leto podoktorskega izobraževanja oziroma raziskovanja.

Višina sredstev, pogoji, merila oziroma razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, ki določa tudi rok za prijavo in dokumentacijo, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Postopek sprejema na podoktorsko izobraževanje oziroma raziskovanje na EUI in pridobitev sredstev za podoktorsko izobraževanje oziroma raziskovanje pri skladu sta dva ločena postopka, in sicer:

 • za sprejem na podoktorsko izobraževanje oziroma raziskovanje na EUI se kandidati prijavijo v roku in na način, kot ju določi EUI.
 • za pridobitev sredstev za podoktorsko izobraževanje oziroma raziskovanje na EUI se kandidat prijavi v roku in na način, kot ju določa javni razpis sklada.

ŠTIPENDIJE DRŽAVNIH ORGANOV

Nekatera ministrstva razpisujejo štipendije na področjih, za katera so pristojna, oziroma za potrebe kadrovanja v posameznem državnem organu (v nadaljnjem besedilu: kadrovske štipendije).

Več informacij o aktualnih štipendijah je na voljo na spletni strani posameznega ministrstva oziroma na spletni strani Ministrstva za javno upravo .

Kadrovske štipendije objavlja tudi Slovenska vojska, kjer so štipendije razpisane glede na potrebne profile v Slovenski vojski.

Ministrstvo za kulturo vsako leto podeljuje štipendijo za izobraževanje v tujini na področju umetnosti in kulture. Razpis je običajno objavljen aprila na spletni strani ministrstva.

ŠTIPENDIJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Štipendije pod različnimi pogoji podeljujejo tudi različne nepridobitne oziroma nevladne organizacije, in sicer tako za študij v Sloveniji kot za študij v tujini. Nekaj organizacij, ki objavljajo štipendije, je navedenih v nadaljevanju:

 • Ustanova dr. Antona Trstenjaka

Štipendije so namenjene fizičnim in pravnim osebam, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Prlekije, Slovenskih goric in Haloz.

 Kandidirajo lahko tudi tisti, ki nimajo stalnega bivališča na omenjenem območju, če njihovo delo neposredno obravnava območje Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na: info@trstenjak.org.

 • Fundacija Parus

Štipendije so namenjene najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za štipendiranje podiplomskega študija gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti tako za študij v Sloveniji kot za študij na uglednih svetovnih univerzah.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na: mailtinfo@fundacija-parus.si.

Štipendije so namenjene dijakom in študentom iz socialno šibkih okolij, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem sodelovanju na področju športa, kulture ali humanitarnih dejavnosti.

 • Izobraževalna fundacija Pomurja (IFP)

Štipendije so namenjene nadarjenim študentom in drugemu perspektivnemu pomurskemu kadru. Cilj teh aktivnosti je Pomurcem približati znanje in zmanjšati beg možganov iz regije.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na mailto:pif@pif.si

 • AS Fundacija

Fundacija podpira talente s področja umetnosti, znanosti in športa, ki ustvarjajo presežke in so gibalo napredka.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na njihovi info@kd-group.si

 • Likarjev sklad

Štipendije so namenjene študentom Univerze v Ljubljani za podiplomski študij na Tehniški univerzi München (TUM).

Štipendije so namenjene študentom, ki so redno vpisani ali pa se nameravajo vpisati na 1., 2. ali 3. stopnjo Univerze na Primorskem.

Štipendije so namenjene študentom pomurske regije, ki imajo stalno bivališče v Pomurju (Upravna enota: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona), za študij v Sloveniji in tujini.

ŠTIPENDIJE TUJIH USTANOV

Štipendijo je mogoče pridobiti tudi na nekaterih tujih ustanovah, pri čemer najbolj zanesljive informacije o namenu, pogojih in višini štipendiranja dobite na ustanovi, ki podeljuje štipendije.

Nekatere od pogostejših možnosti so:

 –    štipendije izobraževalnih ustanov v tujini in z njimi povezanih raziskovalnih inštitutov

–    štipendije tujih vlad

 –    štipendije drugih javnih ustanov

Tovrstne ustanove, ki nudijo štipendije, so npr. SAAS na Škotskem, DAAD v Nemčiji in druge. Informacije praviloma najdete na spletnih straneh, kjer so vam na voljo osnovne informacije o samem študiju v državi, v kateri želite študirati.

–    štipendije nevladnih oziroma nepridobitnih organizacij

Štipendije so namenjene novim generacijam bodočih vrhunskih menedžerjev iz držav srednje in jugovzhodne Evrope na področju ekonomije, inženirskih, naravoslovnih in turističnih ved. Štipendije se podeljujejo za 2,5-letni magistrski študij na univerzi v Kölnu, Nemški visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) v Aachnu.

 • Fundacija Bogliasco

Štipendije so namenjene nadarjenim umetnikom in znanstvenikom ne glede na državljanstvo, starost, raso, spol ali vero, ki delajo na projektih s področja arheologije, arhitekture, antičnih študij, plesa, filma ali videoprodukcije, zgodovine, krajinske arhitekture, književnosti, glasbe, filozofije, gledališča ali vizualne umetnosti. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na: The Bogliasco Foundation, 1 East 53rd Street (8th Floor), New York, NY 10022, USA, Tel +1 212 486-0874, info@bfny.org, www.bfny.org in Fondazione Bogliasco, Via Aurelia 4, 16031 Bogliasco (Genova), ITALY, Tel +39 010 347-0049, Fax +39 010 347-2452, info@bfge.org, www.bfge.org.

Lorelai Novak

PUSTITE KOMENTAR