Skip to content

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE “HUJŠANJE PO DOMAČE”

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE “HUJŠANJE PO DOMAČE”

 1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Časopis Slovenec – INAK, Prule 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec je Špela Čeperlin (v nadaljevanju izvajalec). Organizator poskrbi za promocijo in potek nagradne igre, izvajalec poskrbi za izvedbo nagradne igre.

 1. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija Časopisa Slovenec, ter Špele Čeperlin. Hkrati pa dokazati, da se zdravo lahko živi in shujša brez pretiranega denarnega vložka in je zdrav način življenja dostopen vsem.

 1. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 24. 7. 2018 do vključno 31. 8. 2018 preko spletne strani www.slovenec.org in https://www.facebook.com/CasopisSlovenec/.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

 • Preko spletne strani SLOVENEC (www.slovenec.org). Sodelujoči v komentar pod prispevkom o nagradni igri vpiše kraj bivanja in želene izgubljene kilograme, ter predhodno vpiše veljaven elektronski naslov.
 • Preko Facebook ČASOPIS SLOVENEC (https://www.facebook.com/CasopisSlovenec/). Objavo o nagradni igri všečka, deli in v komentar vpiše kraj bivanja, želene izgubljene kilograme.

V obeh načinih morajo biti izpolnjeni vsi pogoji.

Omejitve sodelovanja:

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in izvajalca nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta,
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani http://www.slovenec.org/2018/07/24/pravilnik-nagradne-igre-hujsanje-po-domace/.

 1. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov urednistvo@slovenec.org. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.

 1. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

 • 1x 3 mesečno vodenje skozi hujšanje, uvedbo v zdrav način življenja, od priprav, priprave načrta, svetovanje, spremljanje, motivacija … do cilja – izguba kilogramov brez fitnesa, dragi dodatkov…
 • 3 x planer Fit planer in prva ura svetovanja
 • 5 v planer Fit planer

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

 1. člen: IZBOR NAGRAJENCEV

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki izvajalca.

Žrebanje nagrad bo potekalo 1. 9. 2018 na sedežu organizatorja. Žrebanje nagrajencev se izvede na način, da se vsi sodelujoči s podatki vpišejo na lističe in predstavnik organizatorja izvleče nagrajence. Žrebanje bo potekalo v živo, preko Facebook aplikacije. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

 1. člen: OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, oziroma bo obveščen preko Facebook aplikacije, ki ga je posredoval ob sodelovanju v nagradni igri na spletni strani, oziroma Facebook strani.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja, na  Facebook strani ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali izvajalec ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.slovenec.org najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 1. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam.

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

 1. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka.

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec glavne nagrade, se tudi zaveže, da bo v obdobju 3 mesecev dovolil snemanje, slikanje in identiranje svojega napredka. S sprejemom nagrade tudi dovoljuje, da se o njegovem napredku za Časopis Slovenec pripravljajo prispevki, ki so izključno vezani na njegovo izgubljanje kilogramov in spremembo načina življenja.

 1. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in izvajalec bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:

“Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da Časopis Slovenec moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov urednistvo@slovenec.org ali po pošti na Časopis Slovenec – INAK, Prule 7, 1000 Ljubljana. Nagradna igra traja od 24. 7. do 31. 8. 2018.”

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence)
 • objave nagrajencev na spletni strani nagradne igre (velja samo za nagrajence)

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov Časopis Slovenec. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

 • Sodelujoči je seznanjen, da:
 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre
 • lahko zahtev omejitev obdelave osebnih podatkov
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova urednistvo@slovenec.org ali po pošti na Časopis Slovenec – INAK, Prule 7, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

 1. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre.

 1. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Časopis Slovenec

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice