Skip to content

Prijave na študijske programe 3. stopnje

Premišljujete o tem, da bi svoje znanje nagradili in svojo študijsko pot zaključili z doktoratom? Te dni se počasi izteka rok za prijavo na študijske programe 3. stopnje.

Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov. V skladu s 13. členom Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani se je kandidat dolžan » do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo soglasje o prevzemu mentorstva/somentorstva in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela«.

Kako se prijaviti?

Kandidati morajo prijavo za vpis v doktorske študijske oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ. Vsak kandidat lahko odda več prijav za različne študijske programe. Za podrobna vprašanja v zvezi z razpisom za vpis se kandidati lahko obrnejo na pristojne referate želene fakultete. Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že diplomirali ali ne. Kandidati bodite pozorni, da je potrebno morebitne predpisane dodatne obveznosti opraviti pred vpisom v študijski program.

Vpis za prehod v višje letnike

Kandidati, ki se nameravajo v doktorske študijske programe vpisati po merilih za prehode v višje letnike, se morajo prav tako obvezno prijaviti preko spletnega portala eVŠ.

Vpis

V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se bodo študenti v študijskem letu 2018/2019 vpisali v doktorske študijske programe najpozneje do 30. septembra.

Vpis na Univerzo v Ljubljani

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA, ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Medicinska fakulteta in Veterinarska fakulteta ter Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut in Nacionalni inštitut za biologijo, razpisuje znanstvena področja:

 • Biokemija in molekularna biologija;
 • Farmacija;
 • Genetika;
 • Javno zdravje;
 • Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina;
 • Medicina – klinična usmeritev;
 • Medicina – temeljna usmeritev;
 • Mikrobiologija;
 • Nevroznanost;
 • Toksikologija;
 • Veterinarska medicina.

Razpisanih je 150 vpisnih mest. Kandidati za vpis so se morali v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ do vključno 14. avgusta 2018.

Doktorski študijski program STATISTIKA, ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za matematiko in fiziko, Filozofska fakulteta in Medicinska fakulteta, obsega sedem modulov:

 • Biostatistika;
 • Družboslovna statistika;
 • Ekonomska in uradna statistika;
 • Matematična statistika;
 • Poslovna statistika;
 • Psihološka statistika;
 • Tehniška statistika.

Razpisanih je le 20 vpisnih mest. Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do 23. avgusta 2018.

Študijski program VARSTVO OKOLJA izvajajo Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za strojništvo, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pravna fakulteta in Veterinarska fakulteta.

Razpisanih je 15 vpisnih mest. Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do 24. avgusta 2018.

Študijski program BIOZNANOSTI izvaja Biotehniška fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za računalništvo in informatiko, Fakulteto za strojništvo in Zdravstveno fakulteto,  razpisuje znanstvena področja:

 • Agronomija;
 • Agroživilska mikrobiologija;
 • Bioinformatika;
 • Bioinženiring v zdravstvu;
 • Biologija;
 • Biotehnologija;
 • Ekonomika naravnih virov;
 • Hortikultura;
 • Krajinska arhitektura;
 • Les in biokompoziti
 • Nanoznanosti;
 • Prehrana;
 • Tehniški sistemi v biotehniki;
 • Upravljanje gozdnih ekosistemov;
 • Varstvo naravne dediščine;
 • Znanost o živalih;
 • Znanosti o celici;
 • Živilstvo.

Razpisuje 65 vpisnih mest. Kandidati za vpis morajo najkasneje do petka, 24. avgusta 2018 izpolniti elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu in jo podpisano, skupaj z zahtevanimi prilogami, poslati na naslov: Biotehniška fakulteta, Referat za študij 3. stopnje, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE izvaja Ekonomska fakulteta  in sicer:

 • Ekonomija, smeri:

– Ekonomija;

 – Mednarodna ekonomija;

 – Denar in finance.

 • Poslovne vede, smeri:

– Management in organizacija;

 – Trženje;

– Finančni management

– Računovodstvo;

– Podjetništvo;

– Mednarodno poslovanje;

– Turizem;

– Informacijsko upravljalske vede;

 – Operacijske raziskave;

– Poslovna logistika.

Vpisnih mest je 30 in kandidati morajo najkasneje do vključno 26. junija 2018 na Ekonomski fakulteti oddati prijavo za vpis v prvi letnik doktorskega programa.

Doktorski študijski program ARHITEKTURA izvaja Fakulteta za arhitekturo  in razpisuje 15 vpisnih mest. Kandidati se morajo na študij prijaviti najkasneje do vključno petka, 24. avgusta 2018 s prijavo preko spletnega portala eVŠ.

Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA, ki ga izvaja Fakulteta za elektrotehniko, razpisuje 30 vpisnih mest. Rok za prijavo kandidatov je do 30. avgusta 2018.

Doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE izvajata Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Naravoslovnotehniška fakulteta področje geologije razpisuje naslednja znanstvena področja:

 • Gradbeništvo;
 • Načrtovanje in urejanje prostora;
 • Geodezija;
 • Geologija.

Razpisanih je 30 vpisnih mest. Kandidati se morajo za vpis na študij prijaviti do vključno 1. septembra 2018 na spletnem portalu eVŠ.

Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI izvaja Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in razpisuje naslednje smeri študija:

 • Kemija;
 • Biokemija;
 • Kemijsko inženirstvo.

Sprejeli bodo 35 kandidatov. Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti najkasneje do vključno 10. septembra 2018 preko spletnega portala eVŠ.

Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA, ki ga izvaja Fakulteta za matematiko in fiziko, razpisujeta naslednje smeri:

 • Matematika, z moduli:

– Matematika;

– Matematično izobraževanje

 • Fizika, z moduli:

– Fizika;

– Fizikalno izobraževanje;

– Meteorologija;

– Jedrska tehnika.

Vpisnih mest je 50. Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do vključno 25. avgusta 2018.

Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA, ki ga izvaja Fakulteta za računalništvo in informatiko, razpisuje 20 vpisnih mest. Kandidati za vpis so morali najkasneje do vključno 1. junija 2018 oddati elektronsko prijavo.

Doktorski študijski program STROJNIŠTVO, izvaja Fakulteta za strojništvo, razpisuje študijske smeri:

– Konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti,

– Energetske, procesne in okoljske inženirske znanosti,

– Proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in mehatronika.

Razpisanih je 50 vpisnih mest. Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do vključno 1. septembra 2018.

Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA, ki ga izvaja Fakulteta za šport, razpisuje 12 vpisnih mest. Kandidati se morajo na študij prijaviti najkasneje do vključno 1. septembra 2018 na sedež Fakultete za šport.

Doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE izvajata Fakulteta za družbene vede in Filozofska fakulteta ob sodelovanju Akademije za glasbo, Teološke fakultete, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in Fakultete za socialno delo.

Razpisana so naslednja študijska področja:

 • Ameriški študiji;
 • Analiza politik;
 • Andragogika;
 • Aplikativne psihološke študije;
 • Arheologija;
 • Azijske in afriške študije;
 • Balkanski študiji;
 • Didaktika tujih jezikov (didaktika italijanščine, španščine);
 • Diplomacija;
 • Družboslovna informatika;
 • Družboslovna metodologija;
 • Eksperimentalna psihologija;
 • Etnični in migracijski študiji;
 • Etnologija, kulturna in socialna antropologija;
 • Evropske študije;
 • Filozofija;
 • Geografija;
 • Glasbena pedagogika;
 • Globalizacijski študiji;
 • Heritologija;
 • Informacijske vede;
 • Javna uprava;
 • Jezikoslovje;
 • Kompozicija in glasbena teorija;
 • Komunikologija;
 • Kulturologija;
 • Literarne vede;
 • Medijski študiji;
 • Mednarodni odnosi;
 • Muzikologija;
 • Novinarske študije;
 • Obramboslovje;
 • Odnosi z javnostmi;
 • Okoljske in prostorske študije;
 • Organizacijsko kadrovske študije;
 • Pedagogika;
 • Politologija;
 • Prevodoslovje;
 • Psihologija osebnosti;
 • Razvojne študije;
 • Razvojnopsihološke študije;
 • Religiologija;
 • Slavistični študiji;
 • Socialna in politična antropologija;
 • Sociologija;
 • Slovenistika;
 • Socialno delo;
 • Socialna in politična psihologija;
 • Sociologija kulture;
 • Študije vsakdanjega življenja;
 • Študiji scenskih umetnosti;
 • Študiji spola;
 • Teoretska psihoanaliza;
 • Tržno komuniciranje;
 • Umetnostna zgodovina;
 • Varnostne študije;
 • Vojaške družboslovne študije;
 • Zgodovina Trajanje študija.

Vpisnih mest je 226. Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 24. avgusta 2018.

Doktorski študijski program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE, ki ga izvaja Naravoslovnotehniška fakulteta, razpisuje znanstvena področja:

 • Tekstilstvo;
 • Grafične in interaktivne komunikacije;
 • Tekstilno oblikovanje.

Število vpisnih mest je 10. Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 3. septembra 2018.

 Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE, ki ga izvaja Pedagoška fakulteta, razpisuje študijske smeri:

 • Na znanstvenem področju izobraževanje učiteljev:

 – Poučevanje, učenje, vzgoja in izobraževanje;

– Poučevanje slovenskega jezika in književnosti;

– Poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike;

– Poučevanje družboslovja in humanistike;

 – Poučevanje na področju umetnosti.

 • Na znanstvenem področju edukacijske vede:

– Socialna pedagogika;

 – Specialna in rehabilitacijska pedagogika;

– Predšolska pedagogika;

– Edukacijske politike;

– Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje.

Razpisanih je 23 vpisnih mest. Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 3. septembra 2018 oddati prijavo za vpis doktorskega študija Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede preko spletnega portala eVŠ.

Doktorski študijski program PRAVO, ki ga izvaja Pravna fakulteta, razpisuje naslednje module:

– Civilno pravo;

– Delovno pravo in pravo socialne varnosti;

– Ekonomska analiza prava;

 – Evropsko pravo;

– Gospodarsko pravo;

– Kazensko pravo;

– Kriminologija;

– Mednarodno pravo;

– Pravna zgodovina;

– Rimsko pravo;

 – Teorija prava in države;

 – Upravno pravo;

– Ustavno pravo.

Razpisanih je 41 vpisnih mest. Rok za prijavo na razpis za vpis v doktorski študij je 24. avgust 2018.

Doktorski študijski program TEOLOGIJA izvaja Teološka fakulteta in razpisuje naslednja znanstvena področja:

 • Teologija;
 • Zakonska in družinska terapija.

Razpisanih je 20 vpisnih mest. Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 31. avgusta 2018.

Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET, ki ga izvaja Fakulteta za pomorstvo in promet, razpisuje znanstvena področja:

 • Pomorstvo;
 • Promet.

Vpisnih mest je le 5. Kandidati se morajo na študij prijaviti preko sistema e-VŠ. Prijavo so morali elektronsko izpolniti, jo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi prilogami, najkasneje do 20. avgusta 2018, posredovati na sedež Fakultete za pomorstvo in promet.

Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV izvajajo Naravoslovnotehniška fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za matematiko in fiziko, razpisujejo znanstvena področja:

 • Materiali;
 • Metalurgija;
 • Rudarstvo in geotehnologija.

Sprejmejo le 15 kandidatov, ki se morajo prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 3. septembra 2018.

Skupni doktorski študijski program UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA, ki ga izvajata: Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani in Ekonomska fakulteta Univerze na Reki (Hrvaška), razpisujejo naslednje module:

 • Javno upravljanje;
 • Ekonomski.

Razpisanih je 20 vpisnih mest. Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu, najkasneje do 21. septembra 2018.

Univerza v Novi Gorici

Na Fakulteti za podiplomski študij lahko izbiraš med naslednjimi podiplomskimi programi:

Prijavite se lahko med od 1. 8. do 1. 9. 2018 oziroma od 26. in 27. 9. 2018, če bodo še prosta vpisna mesta

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru razpisuje naslednja vpisna mesta:

 • Ekonomsko-poslovna fakulteta:
  • Ekonomske in poslovne vede.
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko:
  • Elektrotehnika;
  • Računalništvo in informatika;
  • Medijske komunikacije.
 • Fakulteta za energetiko:
 • Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo:
  • Gradbeništvo;
  • Prometno inženirstvo .
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor:
  • Kemija in kemijska tehnika.
 • Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede:
  • Agrarna ekonomika;
 • Fakulteta za logistiko:
  • Logistika sistemov;
  • Fakulteta za naravoslovje in matematiko;
  • Ekološke znanosti;
  • Fizika;
  • Matematika;
  • Tehnika – področje izobraževanja.
 • Fakulteta za organizacijske vede:
  • Organizacija in management informacijskih sistemov;
  • Organizacija in management kadrovskih in izobraževanih sistemov;
  • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov.
 • Fakulteta za strojništvo:
  • Strojništvo;
  • Tehniško varstvo okolja;
  • Oblikovanje in tekstilni materiali.
 • Fakulteta za varnostne vede:
 • Fakulteta za zdravstvene vede:
  • Zdravstvena nega.
 • Filozofska fakulteta:
  • Filozofija;
  • Geografija;
  • Germanistične študije;
  • Pedagogika;
  • Slovenistične študije;

Univerza na primorskem 

Do vključno 31. avgusta 2018, razpisuje vpisna mesta:

Izbira je ogromna, le malce poguma in če želite, ali vidite smisel v tem, lahko postanete doktor nečesa.

Alenka Gabrovec

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice