Skip to content

Matura, NPZ in ocenjevanje bo potekalo drugače

Vrnitev v šolske klopi je še vedno pod vprašanjem. Jasno je, da scenarij, da bi otroci prišli nazaj v šolske klopi po prvomajskih počitnicah, zelo malo verjeten, nekaterim šolnikom je bilo tudi namignjeno, da naj pridobijo ocene, vsaj v OŠ, ker je zelo malo verjetno, da bodo še v tem šolskem letu izvajali pouk. Malce več težav imajo srednješolci, saj naj bi se matura izvedla. Profesorji sicer opozarjajo, da dijaki niso pripravljeni in da bi lahko zadevo rešili le z zaključnimi izpiti, a za to trenutno ni posluha. Vsekakor bodo zadeve veliko bolj jasne v prihodnjih dneh, tednih.

Navodila za delo in ocenjevanje v osnovnih šolah

Zavod za šolstvo RS priporoča, da so v mesecu aprilu aktivnosti usmerijo predvsem v preverjanje znanja brez ocenjevanja. Učitelji naj zagotovijo, da se v izobraževanje na daljavo vključijo vsi učenci, še posebno pozornost naj namenijo ranljivim skupinam učencem ter učencem z učnimi in drugimi težavami. Poleg preverjanja znanja naj bo izvedena pomoč in podpora učencem, za katere je izdelan individualiziran program, in učencem, ki so bili vključeni v dopolnilni pouk oziroma deležni individualne in skupinske pomoči. Prav tako naj bo učencem, ki so bili negativno ocenjeni, omogočena podpora na osnovi preverjanja minimalnih standardov. Učitelji naj spremljajo učenčeve dosežke. Način spremljanja izberejo sami, a naj napredek učenca ugotavljajo na osnovi povratne informacije s preverjanjem znanja.

Zavod za šolstvo RS tudi priporoča, da je obseg učnih gradiv, ki jih učitelji dnevno oziroma tedensko pošiljajo učencem, vsaj dva do trikrat manjši, kot bi ga uporabili pri rednem pouku. Učitelji naj ne obremenjujejo učencev z nalogami ali izdelki, za katere niso prepričani, da jih lahko v izrednih razmerah opravijo vsi učenci doma (brez potrebne nabave in iskanja materialov ipd.). Učitelji naj preverjajo znanje učencev v dogovoru z učenci oziroma starši (za mlajše učence). Učitelji naj obvezno upoštevajo starost učencev in spodbujajo njihovo samostojnost. Učencev in staršev naj ne obremenjujejo z dolgimi in nejasnimi navodili. To velja tudi za preverjanje znanja.

Učitelji naj znanje na daljavo prevri ali z učenčevimi ustni odgovori ali pisni odgovori ali likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, avtentične naloge (posebej priporočljivo za predmete TEH, GOS, LUM, GUM, KEM, izbirni predmeti s področja tehnike, likovne umetnosti, idr.) ali projektno delo (naj bo zasnovano medpredmetno) ali nastopi učencev (priporočljivo za SLO, TJA). Opravljeno preverjanje naj ne bo preobsežno. Obremenitev učencev in časovna razporeditev preverjanja naj bo usklajena v strokovnem aktivu in v oddelčnem učiteljskem zboru. Učitelji naj pripravijo kriterije za preverjanje in jih predstavijo učencem.

Navodila za delo in ocenjevanje v srednjih šolah

Za srednje šole so bila izdana priporočila, da naj ocenjevanje znanja v srednjih šolah sledi preverjanju znanja in naj ga šole vpeljujejo koordinirano z učiteljskim zborom, postopno in v skladu z dogovorjenimi oblikami dela. Šole naj aktivnosti ocenjevanja izvajajo tako, da izobraževanje na daljavo predstavlja kontinuiteto vzgojno-izobraževalnega procesa, ki je potekal do 13. marca.

Preverjanje in ocenjevanje se za zaključne letnike zaključi skladno s šolskim koledarjem – do 22. 5. 2020. Po tem datumu učitelji dijake organizirano pripravljajo na zaključek izobraževanja do začetka izvajanja mature oziroma do konca pouka v šolskem letu. Pripravo dijakov na pisanje eseja na maturi lahko učitelji podaljšajo do konca maja.

Učitelji naj upoštevajo pridobljeno znanje in veščine iz obdobja rednega izvajanja pouka in omejijo število pridobljenih ocen v obliki ocenjevanja znanja na daljavo (zadostuje po 1 ocena na dijaka na predmet oziroma strokovni modul).

Praktični del v zaključnih letnikih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja naj učitelji ocenijo na podlagi že opravljenega dela dijakov. Praktičnih in skupinskih delavnic (npr. v umetniških programih) na daljavo ni možno oceniti. Učitelji naj upoštevajo pridobljene ocene.

V nižjih letnikih srednjega strokovnega in srednjega poklicnega izobraževanja naj učitelji za tiste vsebine, ki jih ni možno izvesti in preveriti ter oceniti v okviru izobraževanja na daljavo, pripravijo načrt, kako jih bodo deloma nadomestili v višjem letniku (če se bo izobraževanje na daljavo zaradi izrednih razmer izvajalo tudi v mesecu maju oziroma juniju).

Vpis v srednje šole

Rok za prijavo za vpis v srednje šole, ki je bil prvotno določen za 2. 4. 2020, je prestavljen. Nov rok za prijavo bo določen, ko bo znano, kdaj se bodo otroci lahko vrnili v šolske klopi. Večina devetošolcev sicer izpolnjuje prijavnice za srednjo šolo skupaj v šoli. Ko bo znano, kdaj bodo šole zopet odprte, bo šolam poslali nov rokovnik, ki bo objavljen tudi na spletni strani MIZŠ. Nov rokovnik bo predvidel še nekaj časa, da bodo šole lahko skupaj z devetošolci izpolnile prijavnice in jih poslale na ustrezne srednje šole.

Če bi se slučajno kakšen devetošolec odločil, da sam pošlje prijavnico že v teh dneh, pa seveda lahko to vseeno stori, saj bodo seveda tudi te prijavnice upoštevane in sprejete, četudi bi bile brez žiga in podpisa ravnatelja osnovne šole. Nekatere šole so sicer bodočim srednješolcem poslale podpisane in potrjene prijavnice, zato ni nič narobe, če jih učenci izpolnjeno in pošljejo. Ni pa seveda to nujno, ker bo rok, kot rečeno, prestavljen. Če pa kljub temu želite izpolniti in poslati svojo prijavnico, lahko le-to dobite na spletni strani MIZŠ.

Matura bo, NPZ po vsej verjetnosti ne

Maturo oziroma zaključne izpite mnoge države množično odpovedujejo, pri nas je bila odpovedana mednarodna matura, ne pa splošna matura, ki bo potekala z manjšimi spremembami. NPZ za tretje razrede je že po neuradnih podatkih odpovedano, glede na to, da naj bi NPZ pisal takoj po prvomajskih počitnicah je zelo malo verjetno, da bo letos sploh izveden. Povrh vsega pa je glavna naloga NPZ, da daje okrožne smernice, kaj otroci šestih razredov znajo, pri devetih pa so včasih merilo za vpis v srednje šole, ampak se le-ta upošteva šele v drugem krogu, ko so omejitve.

Več sprememb je pri splošni maturi – dijaki bodo esej iz materinščine namesto 5. maja pisali 1. junija. Na ta dan je sicer bilo predvideno že preverjanje znanja druge pisne pole iz maternega jezika, zato bodo esej pisali skupaj s polo. Splošna matura se bo tako začela kot predvideno 30. maja s pisnim izpitom iz angleščine. Urnik poklicne mature vsaj zaenkrat ostaja nespremenjen.

Kot že omenjeno, Zavod za šolstvo RS priporoča, da dijaki četrtih letnikov pouk zaključijo 22. maja in naj bi ta dan prejeli tudi spričevala. Tako bodo imeli en teden časa, da se temeljito pripravijo na maturo. Ta datum pa seveda velja le v primeru, da bo pouk do takrat stekel. Dokler pa se dijaki na maturo pripravljajo preko spleta, so bila učiteljem podana navodila, naj pedagoški proces na daljavo v celoti usmerijo v priprave na maturo.

V čakanju kako naprej imajo tako učenci, kot dijaki možnost, da svoje znanje preverjajo s polami NPZ in mature preteklih let.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice