Skip to content

Štipendije 2020/21 – vse, kar morate vedeti

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izvaja različne programe štipendiranja. Tukaj je vse, kar morate vedeti o štipendijah.

Vse glavne informacije, povezave do vlog, kontakte in obvestila o morebitnih spremembah lahko spremljate na spletni strani javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije.

Zoisova štipendija

Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov na področju znanja, raziskovanja, umetnosti in razvojne dejavnosti. Za dijake znaša 120 evrov, za študente pa 140 evrov mesečno, oboji lahko pridobijo tudi dodatek za bivanje v višini 80 evrov ali/in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50 evrov.

Za pridobitev ob prehodu v srednjo šolo se upošteva izjemni dosežek, ki je bil dosežen v 8. ali v 9. razredu, in povprečna ocena vsaj 4.7 v 9. razredu. Za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu na študij se upošteva izjemni dosežek in zlata matura ali povprečna ocena v zadnjem letniku vsaj 4.1. Za pridobitev Zoisove štipendije od drugega letnika srednje šole dalje boste potrebovali izjemni dosežek in povprečno oceno v preteklem šolskem letu vsaj 4.1, od drugega letnika študija dalje pa boste potrebovali izjemni dosežek, povprečno oceno vsaj 8.5 ali uvrstitev med najboljših 5 odstotkov v svoji generaciji (glede na povprečno oceno.)

Pozor! Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo, s štipendijo Ad futura ali s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu, lahko pa obenem prejemate kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice in štipendijo Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Razpis v vrednosti 3.500.000 EUR je objavljen na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava, kjer je na voljo tudi vloga za pridobitev Zoisove štipendije. Slednjo je treba vred z dokazili poslati po pošti priporočeno ali vložiti osebno na naslov sklada do 7. 9. 2020 za dijake in 7. 10. 2020 za študente.

Za dodatne podrobnosti glejte Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

Vir slike: diycollegerankings.com

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, ki so na trgu najbolj potrebni in zaželeni. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2020-2024), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Štipendija znaša 102.4 evrov mesečno, letno pa je podeljeno do 1000 takih štipendij. Združljiva je z vsemi drugimi štipendijami, razen s kadrovsko. Pridobijo jo lahko dijaki, ki bodo v tekočem šolskem letu prvič obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in se bodo izobraževali za deficitarne poklice. Rok za vložitev vlog je 25. 9. 2020.

Za več informacij glejte Pravilnik o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice, točen seznam deficitarnih poklicev pa lahko najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Štipendije Ad futura

Štipendije Ad futura se dodelijo za mednarodno mobilnost za a) izobraževanje, b) študijski obisk ali c) sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Štipendija za študij v tujini se dodeli na izobraževalnih ustanovah v tujini za študijska področja, ki so opredeljena v javnem razpisu. Točna višina štipendije znaša do 1.000 EUR mesečno za življenjske stroške in do 15.000 EUR letno za šolnino, pogoji in merila ter razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti. Javni razpis se običajno objavi v mesecu decembru za tiste, ki s študijem začnejo oziroma nadaljujejo v naslednjem koledarskem letu.

Kadrovske štipendije

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje dijakov oz. študentov in delodajalcev, saj podjetja na tak način zagotavljajo razvoj ustreznih kadrov. Kadrovske štipendije zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami seznanijo na več načinov; en od tega je aplikacija Izmenjevalnica na spletni strani sklada, kjer delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto. Pomagate si lahko tudi s spletnimi stranmi Regionalnih razvojnih agencij – RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih; ter sledite objavam delodajalcev v njihovih internih glasilih, na spletnih straneh in v javnih občilih.

Kadrovske štipendije so običajno najvišje med vsemi vrstami štipendij (višino določi delodajalec), a vključujejo tudi določene obveznosti: prva je terminsko opredeljena obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju. Delodajalec svojega kadrovskega štipendista lahko zaveže tudi za obvezno počitniško prakso, diplomsko nalogo, vezano na podjetje ipd. Pravice in obveznosti iz kadrovskega štipendiranja se uredijo s pogodbo o štipendiranju.

Vir slike: srips-rs.si

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij v Sloveniji. Štipendija znaša 204.8 evrov mesečno, razpis pa bo objavljen v prihodnjih dneh avgusta 2020 na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Državne štipendije

Do državne štipendije so upravičeni dijaki, študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije ali imajo drug ustrezen status iz 12. člena Zakona o štipendiranju ali so oseba s priznano mednarodno zaščito,
  • so pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, oziroma so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja 1. ali 2. bolonjske stopnje,
  • niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
  • povprečni mesečni dohodek na osebo v družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 668,35 evrov

Višina državne štipendije je odvisna od dohodkovnega razreda, v katerega spada družina vlagatelja, giblje pa se med 35,84 do 97,28 evrov na upravičenca, ki ni polnoleten, in med 71,68 in 194,56 EUR za polnoletne upravičence. Tako dijaki kakor študenti lahko dobijo dodatek za uspeh, ki se giblje med 17,41 EUR in 40,96 EUR, dodatek za bivanje v višini 81,92 EUR in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 51,20 EUR.

Tudi s prejemanjem državne štipendije dobite nekaj obveznosti, kot je na primer uspešno opravljanje letnika.

Vlogo najdete na spletni strani Vlade Republike Slovenije. Dijaki jo vložite v mesecu avgustu, študenti pa v septembru.

Subscribe
Notify of
guest
1 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
mark
mark
2 years ago

ne

Prijava na e-novice