Skip to content

Po katerem modelu bodo osnovnošolci začeli novo šolsko leto

Trenutna epidemiološka slika Slovenije ni ravno ugodna, prav tako dejstvo, da se ljudje množično vračajo iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije … ne obeta ravno dobrih napovedi. Na tehtnici je veliko, možni scenariji pa različni. A žal trenutno nihče ne more z gotovostjo trditi, na kakšen način in če sploh bodo naslednji teden šolarji vkorakali v novo šolsko leto.

Vsaj zaenkrat še velja, da se 1. septembra v šolske klopi vračajo vsi učenci (tudi dijaki) po t. i. modelu B. Velik del ravnateljev je s takšno »odločitvijo« zadovoljen, mnogi pa menijo, da so priporočila NIJZ in navodila ministrstva neživljenjska in neizvedljiva.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sicer pripravilo štiri možne modele izvajanja pouka z navodili. Skrajna sta, da vsi pridejo v šolo brez omejitev (model A) oz. da so šole zaprte in se vsi učenci izobražujejo na daljavo (D). Napovedano vrnitev vseh učencev in dijakov v šole ob upoštevanju priporočil predvideva model B, predvidena je še kombinacija pouka v razredu in na daljavo, kot je bilo ob koncu šolskega leta (C). Modela B in C pa imata še podmodela, po katerih bi se učenci posameznih oddelkov izobraževali na daljavo. To bi bilo uporabno predvsem takrat, ko bi kakšen oddelek moral v t. i. karanteno.

Kako zadovoljni so ravnatelji, ki so upali na model A, je odvisno od tega, kakšne so kadrovske in prostorske zmogljivosti šole. Nekatere šole žal nimajo dovolj prostora, da bi otroke razporedili v manjše skupine, hkrati pa ni tako lahko, ne za učitelje ne za starše, čakati do zadnjega, kako bodo otroci sploh šli v šolo.

Modeli novega šolskega leta v osnovni šoli.
Modeli novega šolskega leta v osnovni šoli.
Vir slike: MIZŠ

Model A – vsi v šolo brez omejitev

Kot že omenjeno, so si ravnatelji, pa tudi marsikateri starši in otroci želeli, da se bo novo šolsko leto začelo normalno, da bodo otroci lahko šli v šolo v naravi, da bo šola lahko izvajala nadstandardni program in da bodo po več kot pol leta spet vsaj v šoli vse teklo po starih tirih.

Model A bo veljal le v primeru zelo ugodne epidemiološke slike. Vsi učenci se bodo po tem modelu izobraževali v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Odpravljene bodo vse omejitve, ki so bile izdane v času epidemije covida-19.

Šole in zavodi bodo izvajali celotno vzgojno-izobraževalno dejavnost enako kot pred epidemijo. Posebna pozornost pa bo vendarle namenjena pridobivanju in vzdrževanju higienskih navad in izobraževanju o preprečevanju nalezljivih bolezni.

Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela bodo učitelji v okviru učiteljskega zbora, strokovnih aktivov in ob sodelovanju razrednika opravili pregled doseženih ciljev v preteklem šolskem letu. Dogovorili se bodo, katerim ciljem predmeta bodo na začetku pouka posvetili večjo pozornost. Posebno pozornost pa naj bi namenili tistim ciljem, ki so bili v času izobraževanja na daljavo izpuščeni ali pa manj poglobljeno obravnavani.

V primeru modela A naj bi učitelji izdelali individualni načrt za vse tiste učence, ki jih ni bilo možno doseči z izobraževanjem na daljavo, in za tiste, ki imajo večje vrzeli v znanju, ter tiste, ki bi po njihovem mnenju lahko dosegli višji nivo znanja. Za vse učence s posebnimi potrebami pa naj bi se pregledale in dopolnile potrebne prilagoditve v individualiziranem programu (IP).

Model A napoveduje vračanje v šolske klopi brez omejitev, "po starem".
Model A napoveduje vračanje v šolske klopi brez omejitev, “po starem”.
Vir slike: Pixabay

Model B – vsi v šolo, a z omejitvami

Model, ki je trenutno najbolj verjeten, je model B, ki predpostavlja, da se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem pa veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov.

Omejitve so vezane na izvajanje kabinetnega pouka, izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, varstva vozačev, odmorov, prehrane, prevozov in drugih dejavnosti.

Šole naj bi poleg dela, ki ga določata urnik in letni delovni načrt, izdelale tudi protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov.

Model predvideva normativno število učencev v razredu in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine ob izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci različnih oddelkov. Model predlaga, da bi bilo smiselno oddelke razdeliti v manjše skupine.

Pri izvajanju modela B veljajo vsa priporočila, ki so za načrtovanje in izvedbo vzgojno-izobraževalne dejavnosti zapisana pri modelu A. Zaradi lažjega izvajanja pouka pa se priporoča izvajanje dela v specializiranih učilnicah – v t. i. blokurah.

Ministrstvo priporoča, da šole svoje razvojne aktivnosti in druge dejavnosti v zvezi z vključevanjem v različne projekte nadaljujejo enako kot pred epidemijo covida-19, pri tem pa naj upoštevajo higienska in splošna priporočila. Saj so projekti vsekakor dodana vrednost izobraževanja.

Za lažjo izvedbo šolskega dela je šolam pri izvajanju tega modela dovoljeno, da delo v šolah opravljajo v obliki prakse tudi študentje pedagoških študijskih programov, vendar se morajo pri tem držati vseh zdravstvenih ukrepov.

Model B za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 torej predvideva oz. priporoča:

 • da je oddelke treba razdeliti v manjše skupine;
 • v šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci (vsi, ki vstopajo v šolski prostor, morajo upoštevati predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli, ki ga pripravi šola);
 •  ob vhodu v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusom;
 • šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole;
 • šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci;
 • če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo;
 • v primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje;
 • za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje rok (v prvem VIO prednostno svetujemo umivanje rok), uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja;
 • zaprte prostore je treba zračiti večkrat dnevno;
 • vsi prostori in površine se redno dnevno čistijo in razkužujejo;
 •  učenci posameznih oddelkov se med odmori ne mešajo;
 • učenci se med odmori zadržujejo v učilnicah oziroma na hodnikih;
 •  za uporabo sanitarij in drugih skupnih prostorov se izdelajo protokoli prihajanja in odhajanja, po katerih prihaja do čim manjšega števila stikov med učenci različnih skupin;
 • za izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe v času prihodov v šolo ter v času odmorov skrbi delavec šole;
 •  pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem;
 • pouk se lahko izvaja tudi v specialnih učilnicah in laboratorijih, ki so pred prihodom nove skupine učencev očiščeni in razkuženi;
 •  pouk športa lahko poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov;
 • h garderobnim omaricam hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov;
 •  garderobe v telovadnici je treba pred vsako skupino očistiti in razkužiti;
 • šole izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa ter vse potrebno opredelijo v hišnem redu;
 • vodijo natančno evidenco udeležbe učencev pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter evidenco udeležbe učencev pri pouku v učnih skupinah;
 • natančno evidenco učencev vodi šola tudi pri izvajanju vseh dejavnosti razširjenega programa;
 • malica se organizira tako, da se upoštevajo ukrepi za preprečevanje širjenja virusa (po možnosti v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka);
 • za učence se organizira prevzem kosil v jedilnici šole tako, da se določi urnik oziroma število učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici;
 • delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upoštevajo higienski ukrepi za preprečevanje širjenja virusa;
 •  učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo (v prvem VIO to naredi učitelj/-ica);
 • tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih naj se učenci različnih oddelkov ne mešajo med seboj in naj je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra);
 • ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na destinaciji;
 •  izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin učencev in potekajo na šoli;
 •  varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec šole (če to ni izvedljivo, mora biti med učenci različnih razredov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja – v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra – ter določen način prihajanja in odhajanja učencev iz učilnice. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se opravlja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 – samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko);
 • medvrstniška pomoč se lahko izvaja za učence v okviru istega razreda ali pa na daljavo;
 • v učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask;
 •  učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela;
 • v skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ;
 • govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav. (Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Enako naj v največji možni meri potekajo sestanki zaposlenih. Če potekajo v živo, naj udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske, upoštevajo naj navodila medicine dela.)
Trenutno najbolj verjeten model je B. Vsi otroci se bodo vrnili v šolske klopi, le da bodo veljale omejitve.
Trenutno najbolj verjeten model je B. Vsi otroci se bodo vrnili v šolske klopi, le da bodo veljale omejitve.
Vir slike: Pixabay

Model C – nekateri učenci v šoli, drugi doma

Če bo epidemiološka slika še slabša, kot je trenutno, nas po vsej verjetnosti naslednji teden čaka model C. Ta zaradi prostorskih oziroma kadrovskih pogojev predvideva, da ni več mogoče izvajati pouka za vse učence v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu. V okviru tega modela poteka pouk v šoli za učence od 1. do vključno 3. razreda.

Pouk naj bi se organiziral v skupinah, ki so določene s standardi in normativi. Izvajanje pouka naj bi se zagotovilo tako, da ta poteka v homogenih skupinah, skupine učencev pa se v času pouka ne mešajo med seboj. Šole morajo izdelati natančne protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa. Protokoli morajo zajemati organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov.

Za učence od 4. do 9. razreda naj bi pouk potekal na daljavo. V primeru razpoložljivih prostorskih in kadrovskih kapacitet posamezne šole, ob upoštevanju higienskih in splošnih priporočil, ravnatelj lahko odloči, da šola izvaja pouk v šoli tudi za učence 4. in/ali 5. razreda.

Za izvajanje pouka na daljavo mora šola pripraviti načrt organizacije dela za vse učitelje in oddelke. Pregled nad izvajanjem pouka na daljavo pa ima ravnatelj. Obvezni del programa naj bi učitelji opravljali v obliki pouka na daljavo za tiste vsebinske sklope v učnih načrtih predmetov, ki jih za to priporoči Zavod RS za šolstvo.

Pri načrtovanju pouka na daljavo bo treba upoštevati vse okoliščine in čas, ki ga zahteva kakovostno poučevanje na daljavo.

Model C torej predvideva oz. priporoča:

 • učitelji naj bi namenili večjo pozornost videorazlagam – asinhrona (vnaprej posneta) razlaga, ki učencu omogoča samostojno razpolaganje s časom in individualizirano usvajanje snovi, kar pomeni, da si lahko učenec razlago predvaja večkrat;
 •  šole morajo vzpostaviti usklajen način dostopanja do učencev;
 • na šoli naj bi bil dogovorjen komunikacijski kanal za posamezni oddelek oziroma razred (šola o tem obvesti učence in starše);
 • pouk na daljavo se sme izvajati 5 dni v tednu;
 • ravnatelj naj bi z organizacijo dela prerazporedil strokovne delavce za pouk v razredu in za pouk na daljavo;
 • v času izvajanja pouka na daljavo naj bi učitelji in šola vodili evidenco vključevanja učencev v pouk na daljavo;
 • če se posamezni učenec ne vključuje v izvajanje pouka na daljavo, naj bi razrednik v zvezi s tem vzpostavil stik s starši ter poskušal ugotoviti in odpraviti razloge za to;
 • na nacionalnem nivoju bo dodatno zagotovljena podpora za uporabo programov Office 365 in Teams, ki jo bo izvajal Arnes;
 •  šola bo izvajala obvezni in razširjeni program;
 • ne bo pa šola organizirala ekskurzij, plavalnih tečajev in praktičnega dela prometne vzgoje;
 • dnevne dejavnosti se na šoli izvajajo v okviru higienskih in splošnih priporočil;
 • za oddelke, katerih učenci bodo imeli pouk na daljavo, se oblikujeta prilagojen urnik oziroma prilagojen način izvajanja pouka na daljavo, saj učenci potrebujejo drugačne usmeritve in več časa, kot če bi bili v šoli;
 • posebno pozornost naj bi posvetili dnevni in tedenski obremenitvi učencev z obveznostmi pri posameznih predmetih ter aktivnosti učencev;
 • komunikacijo na daljavo naj bi med učitelji spremljal in koordiniral razrednik ali manj obremenjen učitelj;
 •  smiselna bi bila tedenska priprava mrežnega plana;
 •  navodila učencem za delo naj bi bila kratka, jasna in razumljiva;
 • učitelji naj bi uporabljali didaktične pristope, ki so primerni za pouk na daljavo in omogočajo aktivno vključitev in delo vseh učencev ter »dvosmerno« komunikacijo;
 • aktivnosti z učenci naj bi bile naravnane tako, da ne zahtevajo tiskanja nalog in učnih listov;
 •  učitelji naj bi načrtovali, katere dokaze o znanju in učenju učencev pri pouku na daljavo bodo pridobivali in kako;
 • učitelji naj bi še načrtovali, kako bodo podajali in pridobivali kakovostno povratno informacijo o dokazih o učenju, znanju in razvoju učenčevih veščin;
 • učitelji naj bi bili posebej pozorni na organizacijo sodelovalnega, raziskovalnega in skupinskega učenja, ter morajo pri tem učencem zagotoviti ustrezno pomoč in podporo;
 • učitelji naj bi učence usmerjali tudi v druge dejavnosti, ki so posredno povezane s šolskim delom in ga neposredno podpirajo (npr. branje literarnih del, ogled filma, likovno ustvarjanje, ogled glasbenega dogodka, ogled TV-oddaj itd.);
 • učitelji naj bi učence spodbujali tudi h gibalnim aktivnostim, saj je učenje na daljavo močno povezano z delom v digitalnem, spletnem okolju;
 • učitelji naj bi hkrati ob razmisleku o obravnavi učnih vsebin predmeta razmislili o utrjevanju znanja ter o različnih oblikah in metodah preverjanja ter ocenjevanja znanja;
 • učitelji naj bi v procesu usvajanja in ocenjevanja znanja pri izvajanju pouka na daljavo posebno pozornost namenili tudi odgovornosti učencev;
 • učitelji naj bi pripravili prilagojena učna gradiva za učence s posebnimi potrebami; navodila zanje morajo individualizirati in prilagoditi učenčevemu primanjkljaju, ob tem naj bi smiselno upoštevali individualizirani program;
 • za tujejezične učence naj bodo pripravljene primerne slikovne predstavitve učnih vsebin;
 • za učence, ki imajo pouk v šoli, naj bi učitelji izkoristili tudi vse možnosti pouka na prostem;
 • pouk v šoli naj bi potekal po urniku v celotnem oddelku oziroma normativni skupini;
 • razširjeni program razen jutranjega varstva in podaljšanega bivanja naj bi se izvedel kot samostojne dejavnosti učencev, tako da se dejavnosti izvajajo v okviru oddelka oziroma skupine;
 • priporočljivo je oddelke razdeliti v manjše skupine;
 • v šolo bodo lahko vstopali le zdravi učenci oziroma zaposleni;
 • vsi, ki bodo vstopili v šolski prostor, morajo upoštevati predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli, ki ga pripravi šola;
 • na vstopu morajo na vidnih mestih biti nameščeni razkužilo in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusno boleznijo covid-19;
 • v šolski prostor ne bodo smeli vstopati zunanji obiskovalci;  
 • šola mora obvestiti starše in učence, da v šolo lahko vstopajo le zdravi učenci;
 •  šola mora urediti prihod in odhod iz šole z jasnimi pravili v hišnem redu (razporedi prihodov/ odhodov oddelkov, uporaba več vhodov, talne označbe za vzdrževanje medosebne razdalje), prav tako pravila obnašanja na hodnikih in režim uporabe sanitarij, ki zagotavlja, da se učenci posameznih skupin ne bodo mešali med seboj;
 • v času prihodov v šolo in v času odmorov pri vhodu in na hodnikih bo moral za izvajanje ukrepov skrbeti delavec šole;
 • če bi strokovni delavec šole v času pouka ugotovil, da se učenec ne počuti dobro, oziroma bi prepoznal simptome in znake covida-19 ali neke druge bolezni, mora o tem obvestiti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo (v primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje);
 •  za zaščito pred okužbo bo potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje rok (za prvo VIO prednostno priporočamo umivanje rok) ter uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja;
 • vse prostore bo treba zračiti večkrat dnevno (učilnice po vsaki šolski uri, z na stežaj odprtimi okni);
 •  vsi prostori in površine se bodo redno dnevno čistile in razkuževale;
 • pouk bo moral potekati v matičnih učilnicah;
 • učenci se bodo morali med odmori zadrževati v matičnih učilnicah in jih praviloma ne zapuščati;
 • na hodnikih in v sanitarijah bo prepovedano zbiranje v skupinah;
 • malica se bo organizirala tako, da se bodo upoštevali ukrepi za preprečevanje širjenja virusa (po možnosti v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka);
 • za učence se bo organiziral prevzem kosil v jedilnici šole, določen pa bo urnik oziroma število učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici;
 •  pouk športa bo lahko potekal v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov;
 • h garderobnim omaricam bodo hkrati smeli prihajati le učenci posameznih oddelkov;
 • garderobe v telovadnici bo treba pred vsako skupino očistiti in razkužiti;
 •  pouk se bo lahko organiziral v predhodno razkuženih laboratorijih in specialnih učilnicah brez mešanja skupin učencev iz različnih oddelkov;
 • učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, so bodo razporedili v skupine, tako da se oddelki med seboj ne bodo mešali;
 • šola bo morala voditi natančno evidenco vseh aktivnosti in učencev;
 • individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se bo izvajala ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko);
 • medvrstniška pomoč se bo lahko izvajala za učence v okviru istega razreda ali pa na daljavo;
 •  učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne bodo smeli izmenjevati in ne izposojati oz. jih bodo morali pred uporabo obvezno razkužiti pod nadzorom učiteljice oziroma bo v prvem VIO to naredila učitelj/-ica;
 •  ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela ne izvajajo;
 • izvedli pa se bodo dnevi dejavnosti, kjer bo treba zagotoviti ločenost skupin učencev in se bodo izvedle na šoli;
 • varstvo vozačev se bo izvajala v skupinah učencev, ki se jim bo določil stalen prostor in delavec šole;
 • dopustna bo organizacija oz. udeležba na internih dogodkih (npr. koncertih, proslavah, razstavah itd.), ki bodo morali biti organizirani tako, da se učenci različnih oddelkov ne bodo mešali med seboj in bo med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra oziroma 2 metra);
 • delovanje šolske knjižnice se bo moralo urediti tako, da se upoštevajo higienski ukrepi za preprečevanje širjenja virusa;
 •  govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav (le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov);
 • v učilnici, kjer bodo navzoči zgolj učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask;
 • učitelji in drugi strokovni delavci bodo v učilnici uporabljali maske v primeru, ko ne bo zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela.
Model C je kombinacija šolanja v šoli za prvo triado z omejitvami in šolanje na domu za drugo in tretjo triado.
Model C je kombinacija šolanja v šoli za prvo triado z omejitvami in šolanje na domu za drugo in tretjo triado.
Vir slike: Pixabay

Model D – šolanje na daljavo

Če bo epidemiološko stanje tako slabo, da bi bilo prepovedano izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v prostorih šole oziroma vzgojno-izobraževalnega zavoda, bi se uporabil model D. Za izvajanje pouka na daljavo bo morala oziroma je že morala  šola pripraviti načrt organizacije dela za vse učitelje in oddelke.

Obvezni del programa učitelji izvajajo v obliki pouka na daljavo za tiste vsebinske sklope v učnih načrtih predmetov, ki jih za to priporoči Zavod RS za šolstvo.

Pri poučevanju na daljavo bi morali učitelji nameniti posebno pozornost videorazlagam. Bistvenega pomena pa bo tudi, da šola kot organizacija deluje usklajeno, zato naj bi ravnatelj čim pogosteje komuniciral z učiteljskim zborom kot celoto in s posameznimi strokovnimi delavci, vsi strokovni delavci pa naj bi bili dosegljivi za učence in starše.

Model D predvideva/priporoča:

 • na šoli naj bi bil dogovorjen komunikacijski kanal za šolo ali posamezni oddelek oziroma razred (šola naj bi o tem obvestila učence in starše);
 • pouk na daljavo se sme izvajati 5 dni v tednu;
 • če se posamezni učenec ne vključuje v izvajanje pouka na daljavo, naj bi razrednik v zvezi s tem vzpostavil stik s starši ter poskušal ugotoviti in odpraviti razloge;
 • na nacionalnem nivoju bo dodatno zagotovljena podpora za uporabo programov Office 365 in Teams, ki jo bo izvajal Arnes;
 •  šola bo izvajala obvezni in razširjeni program;
 • šola ne bo organizirala ekskurzij, plavalnih tečajev in praktičnega dela prometne vzgoje;
 • lahko pa bodo v šoli potekale dneve dejavnosti. Vsebine in dejavnosti bo morala šola izbrati tako, da bo z njimi poglobila in zaokrožila določeno temo. Dnevi dejavnosti bodo morali biti interdisciplinarno zasnovani in pokriti cilje več predmetov. Aktivnosti bodo morale biti namenjene samostojnemu delu učencev, njihovemu aktivnemu in sistematičnemu dopolnjevanju in poglabljanju teoretičnega znanja, ki so ga pridobili v procesu učenja. Pri tem bodo morali učitelji upoštevati materialne, prostorske in tehnične možnosti učencev za izvedbo dnevov dejavnosti;
 • šola mora oblikovati prilagojen urnik oziroma prilagojen način izvajanja pouka na daljavo,
 • navodila učencem za delo naj bi bila kratka, jasna in razumljiva;
 • učitelji naj bi uporabljali didaktične pristope, ki so primerni za pouk na daljavo in omogočajo aktivno vključitev in delo vseh učencev ter »dvosmerno« komunikacijo;
 •  aktivnosti z učenci naj bi bile naravnane tako, da ne zahtevajo tiskanja nalog in učnih listov;
 • … aktivnosti učencev in učiteljev so identične v primeru modela C za tiste, ki se šolajo na daljavo.
Model D predvideva šolanje na domu.
Model D predvideva šolanje na domu.
Vir slike: Pixabay

Karantena in podmodela

Podmodela se bosta uporabljala takrat, kadar bo zaradi epidemiološkega stanja v posameznem oddelku potrebna karantena za učence posameznega oddelka (BC1), ali kadar bo zaradi epidemiološkega stanja v posamezni šoli potrebna karantena za učence te šole oziroma zaradi epidemiološkega stanja pouk v posamezni šoli ne bo dovoljen (BC2).

Pri uvedbi podmodela BC1 za učence posameznega oddelka bo šola organizirala pouk na daljavo za določeno obdobje. V primeru podmodela BC2 se organizira pouk na daljavo za določeno obdobje.

Za izvajanje podmodelov bodo šole smiselno uporabile priporočila, ki bodo veljala za izvajanje modela C za učence, ki se izobražujejo na daljavo.

Torej, če bi hoteli vse te modele povzeti, je pomembno le to, da bo vaš otrok v primeru modela A šel v šolo in pouk bo potekal enako kot pred epidemijo. Če se bo pouk izvedel po modelu B, bo otrok šel v šolo, a bo ostajal v razredu, vam ne bo treba hoditi na govorilne ure, otrok ne bo imel izletov in šole v naravi, šolskih pripomočkov si ne bo smel izposojati, jedel bo v razredu in ne bo potreboval maske. Če bo pouk potekal po modelu C, bo vaš otrok šel v šolo, če je v prvi triadi, drugače se bo šolal na daljavo. V primeru modela D se bo šolal na daljavo.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice