Skip to content

Tudi občine nudijo socialno pomoč

Za socialno ogrožene ne skrbi le država, temveč tudi občine. Preverite, v katerih primerih ste opravičeni do občinske socialne pomoči, in v kakšni obliki jo lahko prejmete.

Občina kot osnovna organizacijska oblika lokalne samouprave izvršuje tudi naloge s področja zagotavljanja socialne varnosti, ki jih določa področna zakonodaja. Večina slovenskih občin zagotavlja zakonsko neobvezne občinske socialne pomoči, ki v obdobju gospodarske krize odsevajo prizadevanja lokalnih oblasti za izboljšanje socialnega položaja svojih občanov. Pogoji in način dodelitve občinskih socialnih pomoči so določeni v lokalnih aktih.

Kdo lahko zaprosi za občinsko socialno pomoč?

Enkratna občinska socialna pomoč je namenjena državljanom Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v tisti občini, na katero se bodo obrnili glede socialne pomoči, in nimajo prijavljenega začasnega bivališča v drugi občini (razen za uveljavljanje stroškov povezanih z zdravljenjem odvisnosti in za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki institucionalnega varstva). Do občinske socialne pomoči so opravičeni tisti, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (ki je posledica težke bolezni, elementarne nesreče ali drugih podobnih okoliščin) nujno potrebna pomoč, in ki so že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev stiske ter še zmeraj potrebujejo enkratno socialno pomoč. Upravičenec do občinske denarne pomoči je torej oseba, ki si ne more preživetja zagotoviti sama z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja ali iz drugih virov oziroma s pomočjo tistih, ki so jih dolžni preživljati.

Za občinsko socialno pomoč lahko zaprosijo občani, ki so se znašli v finančni stiski. Obrazec je dostopen tudi na spletu.
Za občinsko socialno pomoč lahko zaprosijo občani, ki so se znašli v finančni stiski. Obrazec je dostopen tudi na spletu.
Vir slike: zon.si

Kako zaprositi zanjo?

Vlagatelj je polnoletna oseba, ki vloži vlogo za uveljavljanje pravice do denarne pomoči. Vloge za enkratno občinsko socialno pomoč so dostopne na spletnih straneh posameznih občin oziroma v fizični obliki na upravnih enotah in na centrih za socialno delo. V vlogi za občinsko denarno socialno pomoč in izredno občinsko denarno socialno pomoč mora vlagatelj navesti razlog za trenutno materialno stisko, za kakšen namen potrebuje pomoč ter višino sredstev, ki jo potrebuje. Pisni vlogi mora priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki izhajajo iz tega odloka in jih pristojni organ potrebuje v postopku odločanja ter vsa dokazila, ki so navedena kot priloge k vlogi.

Čemu je namenjena?

Občinska denarna socialna pomoč je običajno namenjena za regresiranje šolske prehrane, subvencioniranje letovanj otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti ter šole v naravi za osnovnošolce, nakup šolskih potrebščin za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci oziroma dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada, pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, obleka, obutev, prehranska dopolnila …) in kurjave, doplačilo stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti enega ali več družinskih članov, kritje stroškov, ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna (električna energija, voda, odpadne vode, smetarina, ogrevanje, upravljanje, rezervni sklad, dodatno zdravstveno zavarovanje, stroški bivanja v samskih domovih, stroški bivanja v materinskih domovih, stroški bivanja v dijaških domovih, nenujni prevozi z reševalnim ali sanitetnim vozilom pogojeni z zdravstvenih stanjem …), kritje stroškov zdravil, ki niso financirani iz naslova zdravstvenega zavarovanja, pomoč pri plačilu dijaških in študentskih vozovnic ter kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti (npr. stroški kosil osebam starejšim od 65 let, rojstvo otroka …).

Ko se upravičencu občinsko denarno socialno pomoč in izredno občinsko denarno socialno pomoč nakaže na transakcijski račun, je upravičenec dolžan v roku 30 dni od dneva prejema nakazila prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila denarna pomoč odobrena. Dokazila o namenski porabi sredstev je upravičenec dolžan predložiti mestni občini v predpisanem roku.

Višina občinske socialne pomoči je odvisna od namena in materialnega stanja prosilca.
Višina občinske socialne pomoči je odvisna od namena in materialnega stanja prosilca.
Vir slike: finance.si

Koliko znaša?

Višina dodeljene občinske pomoči je odvisna potreb posameznika in od dohodkov upravičenca oziroma družine. Za določene oblike pomoči (npr. pomoč ob rojstvu otroka, osnovni znesek občinske pomoči …) je višina enaka za vse upravičence te občine, a se razlikuje med posameznimi občinami. Skoraj vse občine na svojih spletnih straneh objavljajo znesek, s katerim pozdravljajo novorojence; ta se giblje med 100 in 1000 evri. Najmanjša višina enkratne občinske pomoči je običajno 50 evrov.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice