Skip to content

Kako pravilno izpolniti vlogo za denarno socialno pomoč – DSP

Ste ostali brez zaposlitve, ne uspete najti prve zaposlitve ali se niste uspeli vpisati na študij? Ne veste, kako dalje in ste slišali, da vam pripada denarna socialna pomoč – DSP? DSP je denarni socialni transfer, ki je namenjen zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki po mnenju MDDSZ državljanom omogoča preživetje.

Preberite tudi:

Izredna denarna socialna pomoč (IDSP) je namenjena skoraj vsem državljanom

Izplačilo socialnih transferjev: november 2020

Višina, ki naj bi omogočala zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb, od 1. 8. 2019 znaša 402,18 evra.

Kdo je do DSP upravičen?

DSP lahko uveljavi državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali oseba, ki lahko uveljavi DSP in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, če nima dovolj sredstev za preživetje oziroma dohodek osebe, para, družine na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana.

Za DSP lahko zaprosi tudi vsakdo, ki se ne more preživljati z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov (nadomestila, prejemki po drugih predpisih …), ter vsakdo, ki zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka, a le v primeru, če sam ne more vplivati na razloge, ki mu onemogočajo dosego minimalnega dohodka.

Pri DSP se upoštevajo vsi prejeti dohodki v zadnjih treh mesecih oziroma 4–12 mesecih ali celo 13 mesecih pred mesecem vložitve vloge, odvisno od vrste in višine prejemka.

Plača, pokojnina, preživnina, renta in drugi dohodki v enakih ali podobnih zneskih ali časovnih obdobjih so periodični dohodki.

Dediščina, darilo, odškodnina, odpravnina, nagrada in drugi dohodki, ki so prejeti enkrat in ne izhajajo iz priložnostnega dela, so opredeljeni kot občasni dohodek.

Dohodek, prejet v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve vloge za opravljeno delo največ dvakrat, ali študentsko delo je priložnostni dohodek.

Kako dolgo lahko prejemate DSP in koliko znaša?

Dodelitev in višina DSP sta odvisna od okoliščin dodeljevanja. Če je vloga za DSP vložena prvič, se dodeli od enega do treh mesecev. Ob ponovni vlogi in predpostavki, da se dodeli brez presledkov ter se okoliščine, zaradi katerih je bila DSP prvotno dodeljena, niso spremenile, se dodeli od enega do šestih mesecev.

Če je podlaga za določitev starosti nad 63 let za ženske in nad 65 za moške, bolezen, invalidnost ali druge okoliščine, iz katerih ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca, se DSP določi za eno leto.

Če je oseba trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali v starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, brez premoženja ali je v institucionalnem varstvu in so njeni družinski člani v enaki situaciji, se DSP določi trajno.

Višina DSP je odvisna od višine dohodkov posameznika, para, družine, števila upravičencev, premoženja, morebitnih prihrankov, zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga .
Višina DSP je odvisna od višine dohodkov posameznika, para, družine, števila upravičencev, premoženja, morebitnih prihrankov, zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga .
Vir slike: Pixabay

Sama višina DSP je odvisna od višine dohodkov posameznika, para, družine, števila upravičencev, premoženja, morebitnih prihrankov, zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (prestajanje zaporne kazni, neprijavljenost pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, krivdne odpovedi …).

Višino DSP lahko poviša dodatek za delovno aktivnost, ki ni samostojna pravica k pravici do DSP, čigar namen je spodbujanje k delu ali ohranjanje motivacije za delo. Višina dodatka je odvisna od števila opravljenih mesečnih ur.

Za prvo odraslo osebo v družini oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec, se DSP poviša za 205,11 evra.

Za prvo odraslo osebo v družini oz. samsko osebo, delovno aktivno v obsegu 60 do 128 ur mesečno, ali za vsako naslednjo odraslo osebo v družini, ki je delovno aktivna 128 ur na mesec, se višina DSP poveča za 104,57 evra.

Za vsako naslednjo odraslo osebo v družini, delovno aktivno v obsegu od 60 do 128 ur mesečno, se DSP poviša za 52,29 evra.

Informativna višina denarne socialne pomoči v letu 2020 za:

StatusZnesek v evrih
prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v institucionalnem varstvu402,18
prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec506,75
prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec607,29
samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljeno pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje281,53
samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje oziroma dejansko prebiva z njimi305,66
vsako naslednjo odraslo osebo229,24
vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec333,81
vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec281,53
otroka osebe, ki uveljavlja denarno socialno pomoč, dokler ga je ta dolžna preživljati237,29
povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema72,39

Kadar ima samska oseba določena sredstva, ki so nižja od zneskov, navedenih v preglednici, DSP znaša zgolj razliko do višine, določene v preglednici.

Za družino se DSP določi tako, da se seštejejo zgoraj navedeni zneski, ki pripadajo posameznim družinskim članom. Nato se od tega odštejejo skupni dohodki posameznih družinskih članov (štipendija, preživnina, študentsko delo, pokojnina …), če jih imajo.

Kaj se upošteva v cenzus za dodelitev DSP?

Lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše, v katerem dejansko prebiva in ima tam tudi prijavljeno stalno bivališče ter vrednost nepremičnine presega 120.000,00 EUR in je v zadnjih 24 mesecih od vložitve več kot 18-krat prejel DSP, je do nje upravičen še zgolj, če CSD odloči, da si z nepremičnino zaradi okoliščin začasno ne more zagotoviti preživljanja in soglaša s prepovedjo odtujitve vseh nepremičnin, katerih lastnik je.

Prosilec za DSP lahko ima avto, če sta pri hiši dva avtomobila, ki ju nujno potrebujete, cena le-teh ne sme presegati 14.076,03 evra (35-kratnik cenzusa za osnovno denarno pomoč).

Ali morajo dediči vračati DSP

Glede vračanja DSP so se že pred leti uvedle spremembe na področju dedovanja. Če se v zapuščinskem postopku ugotovi, da je bil zapustnik prejemnik DSP pred 1. 2. 2018 in jo je prejemal več kot 12 mesecev, se za prejeto DSP dedovanje premoženja zapustnika omeji tako, da se višina pomoči zmanjša za 12 najvišjih prejetih mesečnih zneskov in se dobljeni znesek zmanjša še za 1/3 dane pomoči.

Če je zapustnik prejel DSP za 12 mesecev ali manj, se terjatev ne uveljavi.

Če pa je zapustnik bil prejemnik DSP po 1. 2. 2018 in je hkrati bil lastnik nepremičnine, v kateri je dejansko prebival in imel prijavljeno stalno bivališče,  nepremičnina pa presega vrednost 120.000,00 evrov, a si ni zmogel zagotoviti sredstev za preživljanje iz upravičenih razlogov, se za prejeto DSP dedovanje premoženja zapustnika omeji v celoti.

Pravilno izpolnjena vloga

Vlogo za DSP lahko kupite v papirnici, knjigarni, pošti, trafiki ali jo pridobite na tej povezavi.

V prvem delu vloge – rimska ena (I.), pod točkami 1, 2 in 3 vpišete najprej svoje podatke (ime, priimek, naslov, TRR, EMŠO, davčno številko in OBVEZNO TELEFONSKO ŠTEVILKO), podatke partnerja ali zunajzakonskega partnerja – če je seveda del vašega gospodinjstva. Če partnerja nimate, potem naredite tam zgolj črtico.

Vpišete še podatke otrok in njihov EMŠO ter šolo ali vrtec, ki ju obiskujejo. Če otrok nimate, ponovno naredite le črtico.

Če še kdo živi z vami, npr. rejniški otrok, brat, sestra, stric, teta, oče, mati …, njegove podatke vpišete pod točko 4.

Če ste enostarševska družina, torej je oče neznan ali ste vdovec, vdova, potem v točki 5 obkrožite/obkljukate DA. Če ste ločeni, še niste enostarševska družina.

V drugem delu (II.) obkljukate pravice, za katere prosite, torej za denarno socialno pomoč, in ne pozabite še označiti pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Pri vsaki pravici imate v oklepaju črke, ta poglavja morajo nujno biti izpolnjena v tretjem delu (III.).

Izjavo v drugem delu izpolnite le, če ne želite, da vam CSD oziroma država plača zavarovanje.

V tretjem delu izpolnite črke – poglavje a), b), g), h), i), j), l), m), n), p), r), s) in š).

A se nanaša na vaše trenutno bivanje – če bivate v Sloveniji, to ustrezno označite.

B se nanaša na vašo »opravilno sposobnost« in sposobnost vaših družinskih članov. Če kdo izmed njih potrebuje oskrbo tretje osebe, ustrezno označite in dopolnite zahtevano.

C, D, E in F lahko izpustite ali označite NE.

Pod točko G vpišete vse občasne dohodke v zadnjih 13 mesecih. Občasni dohodki so dediščina, darilo, odškodnina, odpravnina, nagrada in drugi dohodki, ki so prejeti enkrat in ne izhajajo iz priložnostnega dela. Če nič od naštetega niste dobili, označite NE.

V točki H vpišete vse, ki so začeli prejemati redne dohodke, kot so plača, nadomestilo plače, pokojnina, nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja, starševski dodatek, preživnina, delno plačilo za izgubljeni dohodek, nadomestilo za invalidnost. Če nič od naštetega ne velja za vas, označite NE.

Pod točko I vpišete tiste, ki so do nedavnega prejemali dohodke, pa jih zdaj ne, oziroma so začeli prejemati drug periodični dohodek. Če nič od naštetega za vas ne drži, ponovno označite NE.

Točko J izpolnite, če je vrednost vašega prebivališča višja od 120.000 evrov in ste bili prejemnik DSP že v zadnjih 24 mesecih več kot 18 mesecev. Če za vas to ne drži, točko preskočite, prav tako točko K.

Če ste lastnik nepremičnine, ki je ne morete uporabljati, to označite v točki L in tudi obrazložite na kratko situacijo – npr. je v stečajnem postopku, je še v dednem postopku. Če to za vas ne velja, označite NE.

Če želite, da vam država plača dodatno zavarovanje, to vpišite v točko M – torej ime in priimek osebe, ki naj se ji plača dodatno zavarovanje, in ime zavarovalnice, pri kateri ima sklenjeno zavarovanje.

V točki N pojasnite, na kratko, svoje finančno stanje, npr.: Zaradi epidemije smo ostali brez dohodkov. Ni treba veliko pisati, le kratko in jedrnato bo čisto dovolj.

Točko O preskočite. Pri P označite, če ste na CSD v postopku zaradi nasilja v družini, pod R pa, če ste v postopku ločitve.

Točko S in Š izpolnite, če opravljate volontersko delo ali prostovoljno delo – zaradi teh in seveda obstoječe pogodbe pri instituciji, ki je vpisana v register prostovoljnih institucij, je lahko vaša DSP višja.

V IV. poglavju označite in dopišite tisto, kar velja za vas, če nič, označite zgolj NE.

V. poglavje je namenjeno opozorilom, dobro jih preberite.

Zadnje, VI. poglavje pa je namenjeno prilogam, če ste zgubili delo, morate nujno priložiti sklep, ki ste ga prejeli, če se vam je iztekla pogodba, še le-to.

Ne pozabite, da MORATE priložiti vse izpiske bančnih računov za zadnje tri mesece, četudi je na njih le 0 evrov. Tudi za otroke. V kolikor boste pozabili samo na en račun, vas bo CSD pozval k dopolnitvi, vi pa boste pravico dobili z zamikom.

Če ste pri P in R označili, da ste v postopku na CSD ali v ločitvenem postopku, priložite ustrezno potrdilo (npr. potrdilo, da ste vložili ločitveni postopek, zapisnik CSD). Četudi vse opravljate na CSD, le nekaj vrat stran, morate to prilogo priložiti, ker drugače boste ponovno pozvani, da vlogo dopolnite, čas pa teče.

Če ste volonter ali prostovoljec, priložite zadnjo aktualno pogodbo, ki mora biti veljavna še vsaj tri mesece.

Včasih je boljše kakšna priloga več kot manj.

Ne pozabite na podpis, datum in kraj.

Ko vse to izpolnete, priložite še priloge in oddajte ali po e-pošti ali po navadni pošti na lokalni CSD.

Bodite pozorni na datume oddaje, če oddate v začetku meseca, obstaja velika verjetnost, da boste naslednji mesec že dobili prvo DSP, če to storite na koncu meseca, pa se lahko zgodi, da bo mesec zamika.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice