Skip to content

Ne pozabite oddati vloge za vzdrževane člane

Začetek leta običajno pomeni nove odločitve, hkrati pa obnovitev nekaterih vlog. Ena takšnih je vsekakor za vzdrževane člane. Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

Preberite tudi:

Subvencija vrtca: komu pripada in kako jo dobiti?

Kako pravilno izpolniti vlogo za denarno socialno pomoč – DSP

Ker se običajno najbolj izplača, če olajšavo za otroka uveljavlja starš, ki ima večjo plačo, se mnogi starši odločijo, da pri delodajalcu podpišejo izjavo, da ne želijo, da se pri plači sproti obračuna olajšava za vzdrževane družinske člane.

V praksi to pomeni, da če olajšavo za družinske člane objavljate pri plači, imate tekom leta za nekaj deset evrov višjo plačo, a je potem tudi letna odmera dohodnine bistveno nižja, ali se celo lahko zgodi, da boste morali kaj vračati.

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.
Vir slike: Gov.si

Kdo vse je lahko vzdrževani član

Zakon o dohodnini (ZDoh-2-NPB24) v svojem 115. členu določa, da so lahko vzdrževani člani:

(1) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje zakonec, ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona, in razvezani zakonec zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu.

(2) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje tudi otrok do 18. leta starosti.

(3) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje tudi otrok do 26 leta starosti, če:

  • neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
  • ni zaposlen,
  • ne opravlja dejavnosti in
  • nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu, razen družinske pokojnine, dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, štipendije in dohodki otroka, oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29. členu tega zakona.

(4) Za vzdrževanega družinskega člana se šteje tudi otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu.

(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena se otrok, ki ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, šteje za vzdrževanega družinskega člana za obdobje, v katerem ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena se za vzdrževanega družinskega člana šteje tudi otrok, ki ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, po 26. letu starosti pa, če traja njegovo šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali če otrok zaradi daljše bolezni ali poškodbe ni končal šolanja v predpisanem roku. Obdobje, v katerem se otrok šteje za vzdrževanega družinskega člana, se v navedenih primerih podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi navedenih razlogov podaljšalo.

(7) Ne glede na tretji, četrti, peti in šesti odstavek tega člena se otrok, ki je v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen, šteje za vzdrževanega družinskega člana ne glede na njegovo starost.

(8) Za otroka se šteje lasten otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja. Za otroka se šteje tudi vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča. Za otroka se šteje tudi druga oseba, če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodbe sodišča.

(9) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se štejejo tudi starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona, in živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev ter pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu.

(10) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, katerega pretežni del dohodka je iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, se šteje tudi član kmečkega gospodinjstva, če sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in če nima lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona, in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. V takem primeru se kot vzdrževani družinski član zavezanca šteje tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva, ki se po tem odstavku šteje za vzdrževanega družinskega člana. Za otroka po tem odstavku se šteje otrok, kot je določen v drugem do osmem odstavku tega člena. Za lastne dohodke iz prvega stavka tega člena se štejejo vsi dohodki po tem zakonu.

(11) Za vzdrževanega družinskega člana po tem členu se šteje oseba, ki izpolnjuje v prejšnjih odstavkih tega člena določene pogoje in ima prijavljeno bivališče v Sloveniji, je državljan Slovenije oziroma države članice EU ali je rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje.

Vlogo je torej treba oddati najpozneje do 5. 2. tekočega leta, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne bo mogel upoštevati.
Vlogo je torej treba oddati najpozneje do 5. 2. tekočega leta, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne bo mogel upoštevati.
Vir slike: Gov.si

Kdo lahko odda vlogo in kdaj

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti. Kot smo že omenili, je to običajno tisti zakonec, ki zasluži več.

Davčni organ zavezancem posreduje informativni izračun dohodnine, ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine. Na ta način so zavezanci razbremenjeni vlaganja dohodninskih napovedi.

Informativni izračun dohodnine je sestavljen na podlagi podatkov uradnih evidenc, s katerimi razpolaga davčna uprava, in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih davčni upravi do 5. 2. tekočega leta posredujete.

Informativni izračun prejmete najpozneje do 15. 6. tekočega leta za preteklo leto. V kolikor med letom niste uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ali pa želite način uveljavljanja spremeniti, lahko vložite vlogo. S tem si zagotovite, da bo davčni organ že pri sestavi informativnega izračuna upošteval pravilne podatke o vzdrževanih družinskih članih in vam ne bo treba vložiti ugovora zoper informativni izračun.

Vlogo je torej treba oddati najpozneje do 5. 2. tekočega leta, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne bo mogel upoštevati.

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane člane lahko oddate preko mobilne aplikacije eDavki  elektronsko, preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane člane lahko oddate preko mobilne aplikacije eDavki elektronsko, preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.
Vir slike: RS Biro

Kako oddati vlogo?

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane člane lahko oddate:

  • preko mobilne aplikacije eDavki (Android, IOS), na voljo je predizpolnjena vloga s podatki iz zavezančeve zadnje vložene vloge,
  •  elektronsko, preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (tudi z uporabniškim imenom in geslom),
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Vlogo morate skrbno izpolniti, saj se v primeru, da bodo vpisani podatki o vzdrževanem družinskem članu netočni ali nepopolni, pri informativnem izračunu ne bodo upoštevali. Pred oddajo vloge se s svojimi družinskimi člani (zakonci, izvenzakonskimi partnerji, otroki …) dogovorite glede uveljavljanja posebne olajšave.

Če želite, si lahko na tej povezavi tudi sami testno izračunate dohodnino.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice