Naprej na vsebino

Kdaj boste pravice iz PKP 7 dobili in kaj morate za to narediti

Vlada je pred novim letom sprejela že sedmi protikoronski zakon (PKP 7), s katerim želi ublažiti posledice, ki so nastale zaradi covida-19 na vseh področjih. Ob dodatni pomoči za gospodarstvo so vnovič v PKP 7 umestili enkratni krizni dodatek najbolj ranljivim skupinam prebivalstva ter dodatno pomoč zdravstvu, turizmu, prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem. Zakon je v veljavo stopil 31. decembra 2020.

Višine zneskov solidarnostnih dodatkov so zelo jasne, ne pa toliko to, kdaj bodo izplačani in kaj je treba zanje narediti.

Preberite tudi:

Izplačilo socialnih transferjev: januar 2021

Vlada sprejela PKP 7 in nekaj novih sproščanj

PKP 7: Kaj pravijo gospodarstveniki

Dodatek v višini 200 evrov za zaposlene

Vsaki zaposleni osebi, ki dela in katere zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Za povračilo izplačanega tovrstnega dodatka delodajalec prek informacijskega sistema FURS najpozneje do konca februarja 2021 predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.

Zadnja izplačana plača je plača, opredeljena v 126. členu Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1. Vanjo so všteti osnovna plača, dodatek za delovno uspešnost, dodatki, plačilo za poslovno uspešnost, če je tako določeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Dodatki k plači so določeni v 127. in 128. členu ZDR-1.

Kot zadnja izplačana plača se upošteva plača preteklega meseca, torej meseca novembra 2020.

Upokojenci

Upokojenci s pokojninami do 714 evrov bodo vnovič prejeli dodatek, kot so ga že v prvem valu epidemije. Dodatek bo izplačan najkasneje do 15. januarja 2021, predviden pa je v treh različnih višinah:

  • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 evrov: 300 evrov,
  • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 evri: 230 evrov ter
  • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 evri: 130 evrov.

Osebe, ki so izgubile zaposlitev iz poslovnega razloga

Osebe, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, bodo prejele začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evra bruto na mesec za čas trajanja razglašene epidemije.

Študenti

Študenti bodo dobili 150 evrov dodatka. Prejeli ga bodo vsi redni in izredni študenti s stalnim prebivališčem v RS, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v RS in na dan 19. 10. 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2.

Vloga bo dostopna na spletni strani eUprava. Študenti boste solidarnosti dodatek prejeli do 31. 1. 2021.

Enkratni solidarnostni dodatek se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od enkratnega solidarnostnega dodatka za študente ne plača dohodnina.

Kdaj bo dodatek izplačan, še ni znano.

Družine z otroki

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za otroka bo prejel eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji. Izplačan bo do 31. januarja 2021 za tiste starše, ki prejemajo otroški dodatek, in za rejnike otrok, starih do 18 let.

Izplačilo za tiste, ki ne prejemajo otroškega dodatka, bo odvisno od časa oddaje vloge. Vlogo starši oddajo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, rok za oddajo vloge pa je do 31. januarja 2021. Vloga bo digitalna in bo od 8. januarja 2021 dostopna na portalu eUprava.

Znesek dodatka za nego otroka na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov. Poračun višjega dodatka upravičencem za oktober, november in december 2020 v višini 300 evrov se bo izvedel do 31. januarja 2021, od januarja 2021 bo izplačilo višjega dodatka vsak mesec do konca epidemije.

Znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki. Za obstoječe upravičence do dodatka za veliko družino se izplačilo v višini 100 oz. 200 evrov izvede do 31. januarja 2021. Redni dodatek za veliko družino bo izplačan kot običajno v mesecu aprilu.

Vsem, ki bodo pridobili pravico do rednega dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije, se izplačilo povečanega dodatka izvede po pridobitvi pravice do rednega dodatka za veliko družino.

Eden od staršev oz. posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji bo za otroka, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, prejel enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov. Izplačilo za otroke, ki so se rodili do sprejetja zakona, bo izvedeno do 31. marca 2021. Za otroke, ki se bodo rodili po uveljavitvi zakona, bo znesek izplačan v treh mesecih po rojstvu. Vsa izplačila bodo izvedena po uradni dolžnosti.

Starejši kmetje z nizkimi prejemki

Kmetje z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65 let, dobijo dodatek v višini 150 evrov.

Kdaj bo dodatek izplačan, še ni znano.

Verski uslužbenci

Verskim uslužbencem predlog zakona vnovič prinaša mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov, država jim bo poravnala tudi socialne prispevke.

Zvišanje urne postavke zaposlenim v bolnišnicah in domovih za starejše

Za zaposlene v bolnišnicah in domovih za starejše je predvideno zvišanje urne postavke za najmanj 30 odstotkov. Tistim zdravstvenim delavcem, ki delajo v posebno rizičnih razmerah, tudi v okviru javnih del, se bo urna postavka povečala za 65 odstotkov.

Sredstva za množično cepljenje proti covidu-19

Sredstva za izvedbo množičnega testiranja na prisotnost covida-19 se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

Oprostitev plačila DDV za medicinske pripomočke

Medicinski pripomočki, ki so potrebni v boju proti covidu-19, bodo oproščeni plačila DDV (najdlje do 31. decembra 2022).

Ukrepi za podjetja

Zakon zagotavlja dodatne ukrepe za podjetja, ki jih je prizadela epidemija covida-19.

Kritje fiksnih stroškov

Pri delnem kritju fiksnih stroškov podjetij je višina povračila:

  • 1000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 odstotkov, in
  • 2000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov.

Sredstva za garancije za bančne kredite

Tista podjetja, ki jih je sedanja kriza najbolj prizadela, bodo lahko koristila tudi posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

Pomoč prevoznikom

Predlog zakona predvideva nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi).

Pomoč gasilcem

Sedmi protikoronski zakon zagotavlja nadomestilo izpada sredstev prostovoljnim gasilskim društvom za nakup osebne zaščitne opreme, skupne opreme in gasilskih vozil, in sicer:

  • za prostovoljna gasilska društva 1. kategorije 2000 evrov,
  • za prostovoljna gasilska društva 2. kategorije 3000 evrov,
  • za prostovoljna gasilska društva 3. kategorije 3500 evrov,
  • za prostovoljna gasilska društva 4. kategorije 4000 evrov,
  • za prostovoljna gasilska društva 5. kategorije 4500 evrov.

Prostovoljna gasilska društva s statusom osrednje enote bodo prejela še dodatnih 1000 evrov.

Za nemoteno opravljanje operativnih nalog v prostovoljnih gasilskih društvih se podaljša tudi veljavnost zdravniških spričeval operativnih gasilcev, katerih veljavnost poteče leta 2020, in sicer do 30. septembra 2021.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice