Skip to content

Kaj morate kot s.p. vedeti o računovodstvu in kakšna je naloga računovodskega servisa?

Odločili ste se, da stopite na samostojno pot in odprete s.p. Podjetništvo prinaša svobodo, možnost, da počnete, kar si želite, in da si sami razporejate delovni čas. Vendar pa pridejo skupaj z lepimi stvarmi tudi večje odgovornosti.

Kot podjetnik morate obvladati dejavnost, s katero se ukvarjate in hkrati morate osvojiti še nekatera dodatna znanja, ki vam bodo pomagala pri vodenju podjetja. Med njimi so tudi osnove računovodstva.

Preberite tudi:

Podjetje in pravno-statusne oblike

Zaposlitev za določen in za nedoločen čas – kakšne so razlike?

Seveda je smiselno, da računovodstvo podjetja prepustite izbranemu računovodskemu servisu, vendar pa je vseeno dobro, da imate s tega področja vsaj osnovna znanja.

Samostojni podjetniki se lahko odločijo, da bodo knjigovodstvo vodili na dva načina; kot enostavno ali dvostavno knjigovodstvo.
Samostojni podjetniki se lahko odločijo, da bodo knjigovodstvo vodili na dva načina; kot enostavno ali dvostavno knjigovodstvo.
Vir slike: Pixabay

Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo?

Samostojni podjetniki se lahko odločijo, da bodo knjigovodstvo vodili na dva načina; kot enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah se lahko za enostavno knjigovodstvo odloči podjetnik, ki ni prekoračil dveh od naslednjih meril:

  • povprečno število delavcev ne presega tri;
  • letni prihodki znašajo manj kot 50.000 evrov;
  • povprečna vrednost aktive, ki se izračuna kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 evrov.

V primeru vodenja enostavnega knjigovodstva je dolžen samostojni podjetnik (oziroma zanj računovodski servis) voditi naslednje knjige: knjigo prihodkov in odhodkov, terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev; ostale terjatve in obveznosti ter register osnovnih sredstev.

Če podjetnik prekorači dve izmed zgoraj navedenih meril, mora izbrati dvostavno knjigovodstvo. V tem primeru je treba vsak poslovni dogodek zabeležiti v dve knjigi: v temeljno in pomožno knjigo. Pomožne knjige so namenjene pridobivanju verodostojnih podatkov, če ti niso drugače zagotovljeni.

V primeru vodenja knjig na način enostavnega in dvostavnega knjigovodstva je treba ob koncu leta predložiti tudi letno poročilo.

Knjiga prihodkov in odhodkov

Knjiga prihodkov in odhodkov je namenjena vpisovanju naslednjih podatkov:

  • prihodki od prodaje in drugi prihodki,
  • stroški materiala in blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (obračun stroškov dela, potnih stroškov, obračuni po podjemni / avtorski pogodbi),
  • dajatve in nadomestila zasebnika,
  • stroški obresti ter drugi stroški in odhodki.

Podatke je treba vpisovati kronološko, po vrstnem redu prejetja oziroma izdaje.

V primeru vodenja knjig na način enostavnega in dvostavnega knjigovodstva je treba ob koncu leta predložiti tudi letno poročilo.
V primeru vodenja knjig na način enostavnega in dvostavnega knjigovodstva je treba ob koncu leta predložiti tudi letno poročilo.
Vir slike: Pixabay

Knjiga ostalih terjatev in obveznosti

Vanjo se vpisujejo tiste terjatve in obveznosti, ki ne predstavljajo prihodkov ali odhodkov. To so predvsem prejeti predujmi (predplačila oz. avansi) ali dani predujmi.

Register osnovnih sredstev

Sem je treba vpisati podatke o osnovnih sredstvih, ki jih s.p. potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. To so lahko računalnik, pisarniška oprema in podobno.

Normirani odhodki

Poleg enostavnega in dvostavnega knjigovodstva obstaja za samostojne podjetnike še tretja možnost: ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih stroškov. To pomeni za podjetnika pomembno olajšavo, saj je zavezan voditi zgolj prihodke podjetja, medtem ko je glede na njihovo vrednost delež odhodkov avtomatsko predpostavljen v višini 80 odstotkov prihodkov.

Normirancem ob koncu leta ni potrebno priložiti letnih poročil, ampak zgolj davčni obračun, katerega namen je obračunati višino akontacije dohodnine.

Naloge računovodskega servisa

S tem, ko se kot podjetnik odločite, da boste računovodstvo prepustili računovodskemu servisu, bo ta namesto vas knjižil prihodke in odhodke ter nakazoval prispevke za socialno varnost in akontacijo dohodnine. Prispevki za socialno varnost vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za starševsko varstvo in prispevke za primer brezposelnosti.

Odločite se lahko za plačevanje minimalne vrednosti prispevkov ali pa njihovo vrednost sorazmerno povečujete do določene maksimalne vrednosti.

Glede na predpostavke vašega s.p.-ja se v eDavkih vsak mesec izvede izračun prispevkov, ki ste jih dolžni plačati. Poleg tega bo računovodski servis v vašem imenu oddajal letno poročilo za podjetje, če gre za vodenje računov po principu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, oziroma akontacijo dohodnine, če gre za normirani s.p.

Glede na predpostavke vašega s.p.-ja se v eDavkih vsak mesec izvede izračun prispevkov, ki ste jih dolžni plačati.
Glede na predpostavke vašega s.p.-ja se v eDavkih vsak mesec izvede izračun prispevkov, ki ste jih dolžni plačati.
Vir slike: Pixabay

Še nekateri izrazi, ki jih je dobro poznati

Amortizacija: Strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizljivega sredstva na poslovne učinke.

Bilanca stanja: Finančno stanje podjetja na določen dan v letu.

Boniteta: Vsaka ugodnost, ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu. Predpogoj je, da ima delavec pri delodajalcu sklenjeno delovno razmerje.

Davek: Sredstvo za pridobivanje dohodkov države in lokalnih skupnosti. Poznamo različne vrste davkov: davek na dodano vrednost, davek na promet nepremičnin, davek na premoženje in davek od dohodkov pravnih oseb.

Denarni tok: Tvorijo ga prejemki in izdatki. Prejemki pomenijo priliv denarja v podjetje, izdatki pa odliv denarja iz podjetja. Razlika med njima je neto denarni tok. Ta vpliva na likvidnost podjetja.

Dnevnica: Povračilo za stroške prehrane na službeni poti.

Dobavnica: Na njegovi osnovi naročnik blaga potrdi prejem blaga. Je priloga k izdanem računu.

Dobiček: Razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. Gre za pozitivni poslovni izid.

Dohodnina: Davek od dohodka fizičnih oseb. Vanj so zajeti vsi obdavčljivi dohodki, ki jih fizična oseba pridobi v koledarskem letu.

Izdatki: Izplačilo gotovine s transakcijskega računa ali iz blagajne podjetja.

Obresti: Vsak znesek, ki je višji kot vrnjena glavnica. Tudi bonusi, premije, inflacijski dohodek, tečajne razlike in podobno.

Odhodki: Stroški, ki se nanašajo na prodane izdelke. V storitvenih organizacijah je strošek direktno odhodek.

Poslovni izid: Razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju.

Prejemki: Prejem gotovine na transakcijski račun ali v blagajno podjetja.

Prihodki: Povečanje gospodarske koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev ali zmanjšanj dolgov. Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.

Stroški: Neto prejeti računi za storitve ali izdelke pri zavezancih za DDV in bruto prejeti računi za nezavezance za DDV.

Zaloge: Sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Ministrstvo za obrambo bo ponovilo razpis za resničnostno serijo zaradi pomanjkanja ponudb

Ministrstvo bo zavrnilo tudi edino ustrezno ponudbo za snemanje serije, glede naslednjih korakov pa si bodo vzeli čas za razmislek.

Prijava na e-novice