Naprej na vsebino

Slovenija na poti k digitalizaciji

Slabih 58 % državljanov je delno digitalno pismenih, zato je nujen preboj na tem področju in nujno je, da se na tem področju zastavijo novi cilji, ki bodo Slovenijo popeljali iz trenutno 16. mesta v EU po lestvici DESI med najboljših pet.  

Slednje pa je bilo tudi vodilo Strateškega sveta za digitalizacijo, ki so pripravili prvi paket 40 ukrepov s področij javne uprave in digitalne družbe, gospodarstva in podjetniškega okolja, zdravstva, izobraževanja, novih tehnologij in digitalne diplomacije.

Kdaj bodo posamezno ukrepi zagledali luč sveta je odvisno od posameznega pristojnega ministrstva.

Skupina, ki je bila ustanovljena 9. aprila 2021 je sprava imela le 30 članov, sedaj pa je v njihovih vrstah že 47 strokovnjakov. Predsednik sveta je Mark Boris Andrijanič, v skupini so pa še:

  • mag. Gregor Macedoni, vodja delovne skupine Javna uprava in digitalna družba,
  • dr. Mark Pleško, vodja delovne skupine Gospodarstvo in podjetniško okolje,
  • Marko Grobelnik, vodja delovne skupine Nove tehnologije,
  • mag. Ajša Vodnik, vodja delovne skupine Izobraževanje,
  • Igor Zorko, vodja delovne skupine Zdravstvo in
  • Barbara Domicelj, vodja delovne skupine Digitalna diplomacija.  

Digitalizacija na področju javne uprave

1. E-gradbeno dovoljenje

Digitalizacija celotnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljena bo s pomočjo portala, ki bi omogočal oddajo, vodenje in spremljanje vloge. Portal bi vlagateljem in pristojnim organom vsak trenutek omogočal vpogled v status in fazo reševanja vloge. S tem bi bistveno izboljšali transparentnost postopkov, kar bi vodilo v hitrejše reševanje vlog.

2. Informativni izračun družinskih prejemkov

Uvedel se bo informativni izračun otroških dodatkov in drugih prejemkov iz naslova družinske politike po zgledu informativnega izračuna dohodnine. Informativni izračun bi staršem prihranil izpolnjevanje številnih obrazcev s podatki, ki jih država že ima zbrane. Upravičenec bi imel možnost ugovora v primeru nepravilnega izračuna.

3. E-osebna izkaznica

Vzpostavil se bo enostavnejši način e-avtentikacije v obliki brezplačne mobilne aplikacije, na katero bo mogoče prenesti posameznikovo e-identiteto s pomočjo nove biometrične osebne izkaznice. Ta aplikacija bo omogočala varen in hiter način dostopanja do spletnih storitev javne uprave, bank, telekomunikacijskih operaterjev in drugih ponudnikov storitev.

4. Ukinitev prometnega dovoljenja

Fizično izdajanje in podaljševanje prometnih dovoljenj se bo za lastnike motornih vozil nadomesti z elektronskim povezovanjem registra motornih vozil z bazami plačil letnih dajatev za uporabo cest in sklenjenih zavarovanj motornih vozil. Izkazovanje lastništva se bo mogoče s pomočjo e-potrdila, ki bo na voljo v portalu eUprava. Potrdilo bo mogoče natisniti za potrebe dokazovanja lastništva v tujini.

5. Davčni trajnik

Omogočilo se bo možnost plačevanja davčnih in ostalih finančnih obveznosti do države (upravne takse, kazni, stroški izdelave osebnih dokumentov…) prek direktne obremenitve bančnega računa fizične in pravne osebe. Le-ta bi se za davčni trajnik odločala prostovoljno, pri čemer bi v ta namen vnesla podatke o svojem bančnem računu v portal eDavki oz. eUprava.

6. Virtualno okence

Vpeljal se bo sistem virtualnega upravnega okenca, prek katerega bodo lahko državljani urejajo upravne in druge storitve javne uprave prek varne avdio-video povezave. Sistem bo poleg avdio-video povezave omogočal tudi naročanje na termine, avtentifikacijo, izmenjavo dokumentov, digitalno podpisovanje in izvajanje plačil. To storitev bodo ponujali državni in občinski organi, vključno z upravnimi enotami in CSD-ji, pa tudi šole (npr. za govorilne ure).

7. eSlovenija – mobilna aplikacija in enoten portal

Vzpostavil se bo enotni portal za vse storitve javne uprave po načelu »one-stopshop« in mobilne aplikacije, s katero bi lahko državljani še enostavneje dostopali do teh storitev. Nov portal bo služil kot enotna vstopna točka do storitev, ki so danes na voljo prek različnih in med seboj nepovezanih portalov (eUprava, Zemljiška knjiga, FURS…).

8. Enotna davčna odločba

Uvedla se bo enotne davčne odločbe, v kateri bi bile zajete vse letne obveznosti posameznika z naslova različnih davkov (dohodnina, davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča…). Odločba bo vsebovala tudi skupni poračun vseh davčnih obveznosti. To bo zavezancu omogočilo enostavnejši pregled nad davčnimi obveznostmi in zmanjšalo možnost napak, znižali pa bi se tudi stroški FURS za pripravo in pošiljanje odločb.

Vir slike: Gov.si

9. Obvezen e-podpis v državni upravi

Uvedlo se bo obvezno elektronsko podpisovanje sklepov in drugih odločb organov državne uprave, ki morajo biti posredovane naslovnikom tudi v elektronski obliki. Obenem morajo organi državne uprave sprejemati in obravnavati elektronske vloge strank. S tem se bo okrepilo zaupanje v elektronsko podpisovanje, ki ga naša zakonodaja v večini primerov že omogoča.

10. Služba vlade za digitalno preobrazbo

Ustanovila se bo služba vlade za digitalno preobrazbo, ki jo vodi minister za digitalno preobrazbo oz. »Chief Digital Officer« Slovenije. Služba bo pristojna za koordinacijo vseh aktivnosti države na področju digitalne preobrazbe javne uprave, gospodarstva in družbe. Pripravljala se bo strateške dokumente in vodila njihovo izvajanje, obenem pa bo glavni sogovornik civilne družbe in gospodarstva. Služba pa bo odgovorna tudi za privabljanje tujih tehnoloških naložb in učinkovito črpanje evropskih sredstev na področju digitalne preobrazbe.

Digitalizacija gospodarstva in podjetništva

11. Poenostavitev poročanja podjetij državi

Uvedlo se bo enkratno letno e-poročanje podjetij državnim organom prek enotne državne platforme in enotnega obrazca, ki bo vseboval podatke za vse ključne organe (FURS, Ajpes, Statistični urad, Banka Slovenije…). Zbrani podatki se bodo nato delili s pristojnimi organi glede na njihove potrebe in zakonske podlage. S tem bi podjetja izognila številnim oblikam poročanja in stalnemu podvajanju podatkov.

Vir slike: Gov.si

12. Enotna e-točka za subvencije

Znotraj enotnega državnega portala se bo vzpostavila e-točka za vse državne, lokalne in EU subvencije ter druge pomoči, ki nudijo pregledne informacije o vseh odprtih razpisih in omogoča enostavno oddajanje, vodenje in spremljanje vlog po načelu »one-stop-shop«. Vlagatelj in pristojni organi bodo imeli s tem v vsakem trenutku pregled nad statusom posamezne vloge, kar povečuje transparentnost in predvidljivost postopkov. E-točka bo omogočila tudi pregled nad tem, ali dodeljene subvencije posameznemu podjetju izpolnjujejo pravilo »de minimis«.

13. Poenostavitev dela na daljavo

Spodbujala se bo organizacija in izvajanje dela na daljavo v zasebnem in javnem sektorju, kjer je to mogoče. S tem namenom se bo zmanjšalo administrativne ovire, vključno s poenostavitvijo postopkov zagotavljanja varnosti pri delu na daljavo. Določilo se bo primerno nadomestilo za stroške delavca, povezane z delom na daljavo, in spodbude delodajalcem pri uvajanju hibridnih in drugih fleksibilnih oblik dela.

14. Spodbujanje solastništva zaposlenih v startup in drugih podjetjih

Spremenil se bo sistem obdavčitve opcij in delnic zaposlenih tako, da bo ta oblika nagrajevanja postala privlačna tako za zaposlene kot delodajalce. Trenutna ureditev je po mnenju sveta neustrezna, saj se nagrajevanje z delnicami obdavčuje kot plača, pri davčni obravnavi opcij pa se ne upošteva dejstva, da upravičenec pogosto nima nobenega zagotovila o realni vrednosti njegovega deleža in tega, da deleža ne more odsvojiti pred potekom določenega obdobja. Osnova za davčno obravnavo bonitet, kot so opcije, mora postati razlika med pošteno vrednostjo in nakupno ceno na dan sklenitve opcije, obračuna pa se naj šele, ko upravičenec opcijo izvrši in pridobi delež v podjetju.

15. Videoidentifikacija za bančne in kripto račune

Omogočilo se bo možnost videoidentifikacije za odpiranje računov pri bankah in podjetjih, ki se ukvarjajo z dejavnostjo virtualnih valut, kot so kripto borze. To se bo po zgledu številnih evropskih držav bistveno poenostavilo sklepanje novih poslovnih razmerij, še posebej s strankami v tujini, kar bo domačim podjetjem omogočilo, da se bodo lahko enakovredno kosala s tujimi konkurenti.

16. Spodbujanje investicij v startup-e

Uvedlo se bo sistemske spodbude za institucionalne vlagatelje, kot so zavarovalnice in pokojninski skladi, da povečajo delež sredstev v svojih portfeljih za naložbe v startup-e in alternativne investicijske sklade. To se bo doseglo s povišanjem maksimalnega deleža, ki bi ga lahko ti vlagatelji namenili v tovrstne naložbe po zgledu drugih evropskih držav in ZDA.

17. E-notarske storitve

Izvedla se bo celovita digitalizacija notarskih storitev z uvedbo možnosti, da se čim večji del teh storitev opravi na daljavo, kar je še posebej pomembno za tuje vlagatelje in Slovence živeče v tujini. Ključno je, da se bo odpravila obveznost fizične prisotnosti v primeru statusnih sprememb pri gospodarskih družbah, kot so sprememba družbene pogodbe, vstopi in izstopi družbenikov in menjave deležev.

18. Privabljanje slovenskih in tujih strokovnjakov

Po nizozemskem zgledu se bo uvedla dohodninska olajšava v višini 30 odstotkov bruto plače za domače in tuje strokovnjake, ki se vrnejo oz. priselijo v Slovenijo zaradi zaposlitve na področju inženirskih in drugih deficitarnih poklicev z visoko dodano vrednostjo. Takšna olajšava bo trajala prvih pet let bivanja in zaposlitve v Sloveniji. Obenem se bo takim strokovnjakom in njihovim družinam omogoči lažjo pridobitev delovnih in ostalih dovoljenj.

Vir slike: Gov.si

Uvedba nove tehnologije

19. Enotna platforma za javne oblike prevozov

Vzpostavilo se bo enotne platforme z mobilno aplikacijo, ki bodo povezovala različne oblike javnih in drugih prevozov, kot so mestni in primestni avtobusi, vlaki in mestna kolesa. Aplikacija bo omogočala učinkovito kombiniranje, enostavno naročanje in brezgotovinsko plačevanje prevozov po načelu MaaS (Mobility as a Service). Platforma se bo vzpostavila s pomočjo javno-zasebnega partnerstva z inovativnimi slovenskimi podjetji in organizacijami.

20. Samodejno podnaslavljanje za gluhe in naglušne

S pomočjo tehnologije se bo samodejne razpoznave slovenskega govora uvedlo obvezno samodejno podnaslavljanje TV programov, ki gledalcu omogoča, da vključi podnaslavljanje za slovenski jezik. V naslednji fazi se bo podprlo razvoj mobilne aplikacije, ki bo omogočala prepoznavo slovenskega govora v realnem času, kar bo gluhim in naglušnim olajšalo vključevanje v različne življenjske in delovne procese.

21. Mednarodni inštitut za uporabno umetno inteligenco

Vzpostavilo se bo elitni raziskovalni in razvojni inštitut na področju umetne inteligence po zgledu avstrijskega Inštituta za znanost in tehnologijo (IST). Nov inštitut bi lahko zrasel iz Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO, pri čemer bi k strateškemu partnerstvu oz. solastništvu pritegnili vodilno svetovno tehnološko podjetje. Cilj je razvoj in prenos vrhunskih inovacij v slovensko in širše evropsko gospodarstvo.

Vir slike: Gov.si

22. Rezervna sestava slovenske vojske za IKT strokovnjake

Vzpostavilo se bo poseben del rezervne sestave slovenske vojske za strokovnjake na področju kibernetske varnosti. Ti strokovnjaki bodo deležni posebnih izobraževanj, obenem pa bodo sodelovali na rednih domačih in mednarodnih vajah na področju kibernetske varnosti. V primeru kibernetskih napadov bodo vključeni v obrambo države in njene kritične infrastrukture.

23. Mednarodni poligon za kibernetsko varnost

Nadgradilo se bo mednarodni poligon za kibernetsko varnost (cyber range), kjer bo mogoče v nadzorovanem okolju testirati zmogljivosti kibernetskih obrambnih sistemov in izobraževati strokovnjake na tem področju. Poligon bodo lahko uporabljale organizacije iz javnega in zasebnega sektorja, pri čemer je cilj, da postane vodilni regionalni center za prenos znanja in tehnologij na tem področju.

Digitalizacija na področju šolstva

24. Digitalni bon za vseživljenjsko učenje

Uvedlo se bo digitalne bone, ki bodo namenjeni spodbujanju vseživljenjskega učenja na področju digitalnih veščin. V prvi fazi bodo do digitalnih bonov upravičeni upokojenci. Digitalni bon bodo upravičenci lahko unovčili pri ponudnikih izobraževanj oz. tečajev, ki bodo izbrani s pomočjo javnega razpisa. Pri izvajanju le-teh bo poseben poudarek namenjen uporabi spletnih storitev javne uprave.

25. Spodbujanje mednarodnih IKT študijskih programov

Uvedlo se bo finančne in druge vzpodbude za fakultete, ki uvajajo študijske smeri in programe na IKT področju v angleškem jeziku. V ta namen se bo poenostavilo vizumske in ostale administrativne ovire za tuje študente, predavatelje in raziskovalce, ki so vključeni v te smeri in programe. Obenem se bo prilagodilo habilitacijske pogoje tako, da bodo mednarodno primerljivi, še posebej na področju IKT znanosti. Uvedlo se bo tudi štipendije za slovenske znanstvenike v tujini, da se za določeno obdobje vrnejo na slovenske univerze.

Vir slike: Gov.si

26. Uvedba obveznega predmeta računalništva in informatike

V osnovne in srednje šoli se bo uvedel obvezni predmet računalništva in informatike (RIN). Prvi korak je čimprejšnja priprava kurikularnega okvira temeljnih znanj računalništva in informatike v izobraževanju, nato se bo na tej osnovi pripravilo potrebne spremembe učnih načrtov. Obenem se bodo posodobile obstoječi učni programi, ki pri nas še niso prilagojeni za izobraževanje otrok in mladostnikov v digitalni dobi.

27. Povečanje vpisa in kadra na IKT in sorodnih interdisciplinarnih študijih

Povečalo se bo število vpisnih mest na višješolskih in visokošolskih študijskih programih računalništva in informatike ter na interdisciplinarnih študijskih programih, ki vključujejo IKT vsebine. Prav tako se bodo namenila dodatna sredstva za vpeljavo novih interdisciplinarnih študijskih programov v kombinaciji z IKT smermi. S tem namenom se bo tudi povečalo število visokošolskega kadra in raziskovalcev na IKT fakultetah.

28. Digitalizacija učnega procesa v šolah

V osnovnih in srednjih šolah se bo izboljša opremljenost učilnic z digitalno infrastrukturo, okrepilo se bodo zmožnosti učiteljskega osebja pri uporabi digitalne tehnologije, omogočilo se bo nakup orodja za preverjanje znanja na daljavo, zagotovilo se bo eučbenike in e-delovne zvezke ter ostale tehnične pogoje za izvedbo učnega procesa v digitalni obliki. Prav tako se bo spodbujalo in opolnomočilo učitelje za pripravo e-gradiv in izmenjavo najboljših učnih praks.

Digitalizacija v zdravstvu

29. E-oskrba starostnikov

Zagotovilo se bo sistemsko financiranje za storitve e-oskrbe na domu za 5.000 najbolj ogroženih starostnikov, invalidov in težjih kroničnih bolnikov s pomočjo že razvitih in preizkušenih orodij na tem področju. S tem se bo vsem vključenim uporabnikom omogoči celovita institucionalna zdravstvena oskrba ob stalnem spremljanju njihovega fizičnega in duševnega stanja.

V naslednji fazi se bo možnost e-oskrbe razširi na druge starostnike, ki bi jim takšna pomoč koristila.

Vir slike: Gov.si

30. Telemedicina za kronične in onkološke bolnike

Zagotovilo se bo sistemsko financiranje za telemedicinsko obravnavo onkoloških in kroničnih bolnikov. Hkrati s tem se bo vzpostavilo pogoje za postopno širjenje zdravstvenega programa telemedicinskih storitev na druge ključne ciljne skupine.

31. Mobilna aplikacija eZdravje

Vzpostavila se bo mobilna aplikacija, s pomočjo katere bo imel posameznik enostaven dostop do lastnih zdravstvenih podatkov, zdravstvenih potrdil, napotnic in receptov. Aplikacija bo omogočala naročanje na zdravstvene preglede, komunikacijo z zdravstvenim osebjem in možnost sporočanja podatkov o zdravstvenem stanju, ki se zbirajo s pomočjo namenskih naprav.

32. E-javno naročanje v zdravstvu

Uvedla se bo obvezna uporaba digitalnega sistema skupnega javnega naročanja in vodenja potreb v zdravstvu, ki bo omogočal enotno in transparentno naročanje medicinskih pripomočkov in zdravil z obvezno uporabo e-Dražbe. Javno naročanje se bo izvajalo na podlagi kataloga enotne klasifikacije medicinskih pripomočkov in kriterijev mednarodnih referenčnih cen, pri čemer bo moral sistem avtomatsko omogočati predhodni izračun informativne ocene pred izbiro ponudnika in primerjavo vseh naročil in dražb ter spletno objavo rezultatov.

33. Odprava papirnega poslovanja med izvajalci zdravstvenih storitev

Uvedlo se bo digitalizacija zdravstvenih podatkov pacientov na način, da se bo odpravila izmenjava papirne zdravstvene dokumentacije med vsemi izvajalci zdravstvenih storitev. To se bo doseglo s pomočjo obvezne uporabe sistema eZdravje, ki omogoča skupno rabo in izmenjavo podatkov ter dokumentov v elektronski obliki. S tem ukrepom se izpolni prvi pogoj za uvedbo e-kartona pacienta.

34. Digitalizacija cenikov in obračunov zdravstvenih storitev

Digitaliziralo se bo cenike in obračune zdravstvenih storitev ter njihovo upravljanje na način, da se bo vzpostavil enoten obračunski modul na ZZZS v oblaku, ki ga bodo uporabljali vsi izvajalci zdravstvenih storitev. S tem se bo omogočilo avtomatsko zbiranje podatkov, zmanjša zahtevne ročne vnose podatkov za obračune in zdravnikom omogočilo več časa za delo s pacienti.

35. Enoten sistem šifrantov za zdravstvene sisteme

Vzpostavili se bodo enotni nacionalni šifranti za zdravstvene delavce, material in diagnoze v vseh zdravstvenih sistemih. S tem se bo omogočilo povezovanje različnih sistemov in elektronsko izmenjavo podatkov ter dokumentov, kar pa bo vodilo v hitrejšo in celovitejšo obravnavo pacientov. S poenotenjem podatkovnih modelov in virov se bo izboljšala tudi možnost priprave analiz in poročanja na nacionalni ravni.

Vir slike: Gov.si

Digitalna diplomacija

36. Strateška partnerstva z digitalnimi šampijoni

Okrepilo se bo strateško partnerstvo z Izraelsko agencijo za inovacije z vzpostavitvijo študijskih izmenjav, gospodarskega dialoga in prenosa dobrih praks na področju digitalizacije javne uprave, zdravstva in podjetniškega okolja. Obenem se bo s podpisom sporazumov o sodelovanju vzpostavi strateška partnerstva z drugimi digitalno naprednimi državami (Finska, Estonija), mesti (London) in univerzami (Stanford, Oxford) ter najinovativnejšimi svetovnimi podjetji.

37. Razvojno-gospodarsko predstavništvo v Silicijevi dolini

Po zgledu Danske se bo vzpostavilo slovensko predstavništvo v San Franciscu, ki bo promoviralo Slovenijo kot atraktivno investicijsko destinacijo in odpiralo vrata slovenskim podjetjem v Silicijevi dolini in drugih ameriških tehnoloških središčih. Skrbelo se bo tudi za povezovanje slovenskih in ameriških izobraževalnih ter raziskovalnih institucij in prenos znanja na področju digitalizacije javne uprave, zdravstva in izobraževanja.

38. Pomoč slovenskim strokovnjakom pri vračanju v domovino

V partnerstvu z Ameriško-slovensko izobraževalno fundacijo (ASEF) in Društvom v tujini izobraženih Slovencev (VTIS) se bo vzpostavila pisarna, ki bo nudila informacijsko, administrativno in karierno podporo slovenskim strokovnjakom, ki se želijo vrniti v Slovenijo. Pisarna bo vodila tudi enotno bazo slovenskih strokovnjakov v tujini. Poleg tega se bo zagotovila sistemska sredstva za različne oblike poslovnih, izobraževalnih, raziskovalnih in drugih aktivnosti, namenjenih povezovanju Slovencev v tujini z domovino.

Vir slike: Gov.si

39. Digitalni nomadi

Po zgledu Estonije, Hrvaške in Portugalske se bodo uredili statusi digitalnih nomadov tako, da se poenostavi administrativne ovire za njihovo bivanje in delo v Sloveniji. Digitalni nomadi morajo izpolnjevati določene pogoje glede minimalnega mesečnega dohodka in dolžine bivanja. S prihodom digitalnih nomadov, med katerimi bi bilo veliko Slovencev zaposlenih v tujini, bi se povečal pretok znanja in izkušenj, povečali bi se prihodki v državni proračun in dodatno bi se okrepila prepoznavnost Slovenije.

40. Aktivno sooblikovanje evropskih digitalnih politik

Med pogajanji o novi evropski zakonodaji na področju digitalnih storitev in trgov si bo svet prizadeval za odprt in svoboden internet. Obenem bodo zagovarjali politike, ki krepijo evropsko kibernetsko varnost, izboljšujejo podjetniško okolje in ohranjajo svobodno izbiro potrošnikov. Pri tem se bodo povezovali z ostalimi državami, ki si prizadevajo za konkurenčnejšo in varnejšo Evropo.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice