Skip to content

Prednostne naloge Sveta EU pod slovenskim predsedstvom: Kmetijstvo in ribištvo

Kmetijstvo in ribištvo sta tista sektorja, brez katerih se prehranska veriga sploh ne začne, in sta zato izredno pomembna. Zadostna količina zdrave in potrošniku cenovno dostopne hrane je temelj preživetja. Med drugim je pandemija covida-19 dodatno izpostavila krhkost prehranskega sistema in zaostrila neenakosti.

Hkrati z zadostno preskrbo s hrano pa je treba upoštevati tudi splošno zavezanost k uresničevanju podnebno nevtralne, zelene, pravične in socialne EU. Slovensko predsedstvo bo zato dalo poseben poudarek zagotavljanju preskrbe s hrano in ohranjanju celovitosti verig preskrbe s hrano v času krize ter krepitvi dobrobiti živali in zdravja rastlin.

Na področju gozdarstva bo v ospredju trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi zlasti z vidika prispevka gozdov k doseganju podnebnih in okoljskih ciljev EU do leta 2050 in razvoja podeželja.

Morda vas bo zanimalo tudi:

Prednostne naloge Sveta EU pod slovenskim predsedstvom: Okolje

Prednostne naloge Sveta EU pod slovenskim predsedstvom: Promet, telekomunikacije, energija

Prehod kmetijstva na trajnostne pridelovalne in predelovalne prakse

V okviru Evropskega zelenega dogovora bo v ospredju nadaljevanje razprave o spodbujanju prehoda kmetijstva in celotne prehranske verige, vključno z ribiškim sektorjem, na bolj trajnostne pridelovalne in predelovalne prakse. Pri tem bo ključno, da se zagotovi socialno vzdržen prehod, ki bo upošteval posebnosti in ohranjal konkurenčnost celotne prehranske verige.

Glede na poseben pomen ekološkega kmetijstva pri doseganju ciljev zelenega dogovora in Strategije »od vil do vilic« si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za sprejem sklepov Sveta o tej tematiki. Glede predvidenih dejavnosti v okviru Strategije »od vil do vilic« bo podpiralo tudi razprave na področjih, ki se dotikajo predelave v prehranskih verigah in položaja kmetov, pa tudi transporta, prodaje živil ter odnosa potrošnika do zdrave hrane.

V okviru Evropskega zelenega dogovora bo v ospredju nadaljevanje razprave o spodbujanju prehoda kmetijstva in celotne prehranske verige, vključno z ribiškim sektorjem, na bolj trajnostne pridelovalne in predelovalne prakse. Vir slike: Researchleap.
V okviru Evropskega zelenega dogovora bo v ospredju nadaljevanje razprave o spodbujanju prehoda kmetijstva in celotne prehranske verige, vključno z ribiškim sektorjem, na bolj trajnostne pridelovalne in predelovalne prakse.
Vir slike: Researchleap.

Svetovni vrh OZN o prehranskih sistemih

Na mednarodni ravni bo posebnega pomena izvedba svetovnega vrha Organizacije združenih narodov o prehranskih sistemih, ki bo obravnaval pomen preobrazbe sistemov prehranske varnosti, načina proizvodnje, predelave in potrošnje hrane. Vrh OZN o prehranskih sistemih bo potekal septembra 2021.

Reforma skupne kmetijske politike in prednostne naloge s področja kmetijstva

Reforma skupne kmetijske politike (SKP) ima za cilj povečati ambicije SKP na področju okolja in podnebnih sprememb in bo pomenila glavno orodje za doseganje ciljev strategije »od vil do vilic«. Za slovensko predsedstvo bo dokončanje tega dosjeja politična prednostna naloga.

Slovensko predsedstvo bo na področju kmetijstva pozornost usmerilo v:

 • strateško vlogo kmetijstva, boljše medsebojno obveščanje in usklajen način delovanja za zagotavljanje varnosti preskrbe s hrano v kriznih razmerah;
 • izboljšanje konkurenčnosti in dohodkovnega položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano;
 • spremljanje prenosa direktive za preprečevanje nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano v nacionalne pravne rede;
 • razpravo o razvojnih izzivih podeželskih območij, ki se soočajo z vrsto izzivov, kot so digitalizacija, demografskimi izzivi, vloga žensk na podeželju in krepitev dialoga med urbanim in ruralnim okoljem;
 • označevanje porekla hrane kot odziv na spremenjena pričakovanja potrošnikov;
 • spremembo načina označevanja mešanic medu;
 • na področju zdravja rastlin bo Slovenija nadaljevala razpravo o ukrepih ob pojavu in preprečevanju vnosa nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin ter aktualnih vprašanjih s področja zdravja rastlin;
 • usklajevanje stališč držav članic in Komisije glede izpolnjevanja fitosanitarnih zahtev rastlin in rastlinskih proizvodov pri pogajanjih za trgovinske sporazume s tretjimi državami;
 • na področju zdravja živali bo prednostno vprašanje glede nekaterih vidikov biovarnosti v povezavi z ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni živali;
 • razpravo o digitalizaciji v veterinarski službi.
Prikaz odstotka zemljišč poraščenih z gozdovi v državah članicah Evropske unije leta 2020. Vir slike: Eurostat.
Prikaz odstotka zemljišč poraščenih z gozdovi v državah članicah Evropske unije leta 2020.
Vir slike: Eurostat.

Področje gozdarstva

Gozdarstvo pomembno prispeva k uresničevanju ciljev na kmetijskem, okoljskem in podnebnem področju. Slovensko predsedstvo si bo v okviru gozdarske in z gozdom povezanih politik EU prizadevalo za:

 • krepitev vloge gozdov in gozdarstva pri ohranitvi in razvoju podeželja in spodbujanju krožnega gospodarstva;
 • za nadomestilo fosilnih in energetsko bolj potratnih materialov z lesom;
 • za trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi.

Z novim zakonodajnim aktom Komisije se bo nadaljeval boj proti nezakoniti sečnji in z njo povezani trgovini ter krčitvi in degradaciji svetovnih gozdov. Posebna pozornost bo namenjena tudi novi Strategiji EU za gozdove po letu 2020.

Na področju ribištva si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za čim večji napredek v pogajanjih o uredbi o spremembi uredbe o nadzoru v ribištvu. Vir slike: Shutterstock.
Na področju ribištva si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za čim večji napredek v pogajanjih o uredbi o spremembi uredbe o nadzoru v ribištvu.
Vir slike: Shutterstock.

Področje ribištva

Na področju ribištva si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za čim večji napredek v pogajanjih o uredbi o spremembi uredbe o nadzoru v ribištvu.

 • Z revidirano uredbo bodo posodobljena skupna pravila za sistem nadzora, inšpekcijski pregledi in izvajanje pravil skupne ribiške politike (SRP) s strani nacionalnih organov.
 • Predsedstvo bo vodilo pogajanja za določitev ribolovnih možnosti za leto 2022 za Severno morje in Baltik, Atlantik in globokomorske staleže, pogajanja z Združenim kraljestvom in Norveško ter možnosti za Sredozemlje in Črno morje.
 • Začela se bodo pogajanja o podaljšanju režima dostopa do voda iz osnovne uredbe skupne ribiške politike.
 • Na področju večstranskega in dvostranskega sodelovanja s tretjimi priobalnimi državami in sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu bodo v ospredju dogovori z Islandijo, Grenlandijo in nekaterimi drugimi državami.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice