Skip to content

Sklad za pravični prehod – nov instrument kohezijske politike za dve premogovniški regiji: Zasavje in Savinjsko-Šaleška dolina

Sklad za pravični prehod (SPP) je nov finančni instrument v okviru kohezijske politike za podporo območjem, ki se zaradi prehoda na podnebno nevtralnost soočajo z velikimi družbeno-gospodarskimi izzivi. Olajšal bo izvajanje evropskega zelenega dogovora, katerega cilj je podnebno nevtralna EU do leta 2050.

Pravna podlaga in obseg sredstev

Podlaga za koriščenje sredstev iz SPP je evropska Uredba o vzpostavitvi Sklada za pravični prehod v vrednosti 17,5 milijarde evrov, ki bo prispeval k pravičnemu in vključujočemu zelenemu prehodu, z dne 24. junija 2021. Skupni znesek sklada 17,5 milijarde evrov (v cenah iz leta 2018) je sestavljen iz 7,5 milijarde evrov, ki so na voljo v okviru Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (VFO 2021-27), in desetih milijard evrov iz Instrumenta za okrevanje (Next Generation EU), ki bodo na voljo v letih 2021, 2022 in 2023.

Emisijski cilji EU

Iz sklada se bodo financirali projekti, ki bodo ublažili družbeno-gospodarske stroške za tista območja po vsej EU, ki so močno odvisna od fosilnih goriv ali panog, ki proizvajajo veliko emisij, in ki morajo prestrukturirati lokalno gospodarstvo. Sklad predstavlja enega izmed ukrepov, ki jih EU izvaja za dosego ciljev 55-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 glede na leto 2005 (od tega ETS sektor – 61 %) in podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Iz sklada se bodo financirali projekti, ki bodo ublažili družbeno-gospodarske stroške za tista območja po vsej EU, ki so močno odvisna od fosilnih goriv. Vir slike: Splet.
Iz sklada se bodo financirali projekti, ki bodo ublažili družbeno-gospodarske stroške za tista območja po vsej EU, ki so močno odvisna od fosilnih goriv.
Vir slike: Splet.

Cilji SPP

Regije in države članice EU imajo pri podnebnem prehodu različna izhodišča in različne zmogljivosti za spopadanje s prihodnjimi izzivi. Cilji SPP so naslednji:

  • preprečiti poglabljanje razlik, in sicer z vlaganjem v območja, ki morajo postopno opustiti proizvodnjo in uporabo premoga, lignita, šote in naftnega skrilavca ali preoblikovati industrije, ki močno onesnažujejo okolje;
  • ublažiti škodljive vplive podnebnega prehoda s podpiranjem najbolj prizadetih območij in zadevnih delavcev;
  • spodbujati uravnotežen socialno-ekonomski prehod;
  • ukrepi, ki jih podpira SPP, z ublažitvijo negativnih posledic za zaposlovanje ter s financiranjem diverzifikacije in modernizacije lokalnega gospodarstva, morajo neposredno prispevati k lajšanju učinka prehoda.

Neposredne podlage za črpanje SPP

Sredstva bodo na voljo le na podlagi Območnih načrtov za pravični prehod (ONPP), ki jih bodo pripravile države članice skupaj z ustreznimi lokalnimi in regionalnimi oblastmi. V načrtih bodo opredeljena najbolj prizadeta območja in njihove naložbene potrebe. V Sloveniji sta v pripravi ONPP za obe premogovni regiji: Savinjsko-Šaleško in Zasavsko.

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (pripravljena je za obravnavo/sprejem na Vladi RS), izdelati je treba tudi oba Akcijska načrta za postopno opuščanje premoga v slovenskih premogovnih regijah (Zasavje, Savinjsko-Šaleška).

V Sloveniji sta v pripravi Območna načrta za pravični prehod (ONPP) za obe premogovni regiji: Savinjsko-Šaleško in Zasavsko. Vir slike: Splet.
V Sloveniji sta v pripravi Območna načrta za pravični prehod (ONPP) za obe premogovni regiji: Savinjsko-Šaleško in Zasavsko. Savinjsko-Šaleška regija.
Vir slike: Splet.

Upravičenci

Sklad za pravični prehod bo podpiral mala in srednje velika podjetja (MSP), vključno z zagonskimi podjetji, ter ustanavljanje novih podjetij. Izjemoma bodo do sredstev upravičena tudi podjetja, ki niso MSP. Med upravičenci so tudi javni subjekti, med njimi občine, ki izvajajo operacije na območjih, opredeljenih v ONPP.

Naložbe

Eden izmed glavnih ciljev sklada je pomagati ljudem, da se prilagodijo novim zaposlitvenim možnostim, in sicer z naložbami v usposabljanje in prekvalifikacijo delavcev in iskalcev zaposlitve, pomočjo pri iskanju zaposlitve ter ukrepi za socialno vključevanje. Druge vrste naložb vključujejo raziskave in inovacije, prenos naprednih tehnologij, cenovno dostopno zeleno energijo in shranjevanje energije, razogljičenje lokalnega prometa, digitalizacijo in krepitev krožnega gospodarstva, tudi s preprečevanjem odpadkov. Iz področja uporabe podpore pa so izključene naložbe, povezane z jedrskimi elektrarnami, fosilnimi gorivi in tobačnimi izdelki.

V Sloveniji sta v pripravi Območna načrta za pravični prehod (ONPP) za obe premogovni regiji: Savinjsko-Šaleško in Zasavsko. Vir slike: Splet.
V Sloveniji sta v pripravi Območna načrta za pravični prehod (ONPP) za obe premogovni regiji: Savinjsko-Šaleško in Zasavsko. Zasavska regija.
Vir slike: Splet.

Finančni okvir za Slovenijo in priprave na izvedbo

Sloveniji je v okviru SPP na razpolago skupaj 235 mio EUR v stalnih cenah, in sicer:

  • znotraj VFO 2021-27: 101 mio EUR;
    • znotraj Instrumenta za okrevanje: 134 mio EUR.

Podprte bodo dejavnosti, ki so neposredno povezane s pravičnim prehodom in prispevajo k izvajanju ONPP. Pri pripravi ONPP se zahteva partnerski pristop in obvezna skladnost z regionalnimi ali teritorialnimi strategijami in načrti (RRP, TUS), strategijo pametne specializacije, NEPN in evropskim stebrom socialnih pravic.

SVRK v sodelovanju z ministrstvi, RRA, območnima zbornicama in občinami pripravlja Navodila za izvajanje SPP, kjer bodo podrobneje opredeljeni:

  • Organi, vključeni v izvajanje SPP in njihove naloge;
  • Postopki priprave, spremljanje in vrednotenja ONPP;
  • Postopki izbora operacij.

Priprava obeh ONPP poteka sočasno s pripravo Programa VFO 2021-27, kjer je pravični prehod posebni cilj, oba ONPP pa prilogi Programa.

Časovnica: Proces programiranja VFO 2021-27 bo zaključen predvidoma konec letošnjega leta, formalno potrditev dokumentov s strani Evropske komisije pa kot večina držav članic pričakujemo sredi leta 2022. Ukrepe VFO 2021-27 bomo skladno z načelom komplementarnosti kombinirali s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost. Za potrditev Programa v delu za SPP je predpogoj sprejeta nacionalna strategija za izstop iz premoga, z letnico izstopa iz premoga.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice