Naprej na vsebino

Nazaj v šolo: Past Simple in Past Continuous

Tako kot pri sedanjiku, se v angleškem jeziku tudi za izražanje preteklosti uporabljajo štiri oblike časov. Past Simple in Past Continuous sta najpogostejša. Razlikovati med njima je enostavno, če veste, da Past Simple uporabimo takrat, ko govorimo o nečem, kar se je v preteklosti zgodilo. Na drugi strani Past Continuous prav tako uporabimo takrat, ko govorimo o nečem, kar je že mimo, vendar v tem primeru govorimo o nečem, kar se je dogajalo.

Past Simple uporabimo takrat, ko govorimo o nečem, kar se je v preteklosti zgodilo. Past Continuous pa uporabimo takrat, ko govorimo o nečem, kar se je v preteklosti dogajalo.
Past Simple uporabimo takrat, ko govorimo o nečem, kar se je v preteklosti zgodilo. Past Continuous pa uporabimo takrat, ko govorimo o nečem, kar se je v preteklosti dogajalo.

Past Simple

To obliko glagola uporabljamo, ko govorimo:

  • o zaključenih, dovršenih dejanjih v preteklosti, na primer: I went to the cinema yesterday. (Včeraj sem bil v kinu.);
  • o dogodki so se zgodili enkrat in se ne ponavljajo, čas dogodkov je znan, na primer: I gave birth to my son 13 years ago. (Pred trinajstimi leti sem rodila sina.);
  • o preteklih navadah in stanjih, na primer: I always visited my grandparents during my summer holidays when I was a child. (Ko sem bil še otrok, sem med šolskimi počitnicami vedno obiskal svoje stare starše.);
  • o dejstvih, ki so držala v preteklosti, sedaj pa ne več, na primer: I lived in the small village for a several years. (Več let sem živel v manjši vasici.).
Prikaz rabe časa Past Simple na časovnici. Vir slike: splet.
Prikaz rabe časa Past Simple na časovnici.
Vir slike: splet.

Pogosta prislovna določila časa (v slovenščini tudi druge besedne vrste), ki nam pomagajo prepoznati čas Past Simple so: yesterday (včeraj), ago (pred), last (prejšnji), pretekli datumi in letnice ter vprašalnici when (kdaj) in where (kje, kam).

Kako se tvori?

Trdilne povedi tvorimo tako, da pravilnim glagolom dodamo končnico –ed, ne glede na osebo.

Primeri: I looked across the classroom. (Pogledal sem po učilnici.) We crossed the street. (Prečkali smo cesto.)

Pri kratih/enozložnih glagolih se končni soglasnik podvoji, kadar pred njim stoji en samoglasnik. Običajno se podvojijo glasovi: t, p, d, m, n, l, r, b, g. Primeri: stop→stopped, travel→travelled

Če je zadnja črka y, moramo pogledati, kaj je pred njim. Če je pred y samoglasnik, potem y pustimo in dodamo -ed (play→played), če je pred y soglasnik, se pri zapisu y spremeni v i, nato prav tako dodamo -ed (try→tried).

Nepravilni glagoli v trdilnih povedih dobijo drugo obliko, ki se jo je treba naučiti na pamet (2. stolpec).

Nekaj najbolj pogostih: drink→drank (piti), eat→ate (jesti), think→thought (misliti), see→saw (videti)

Nikalne povedi se v času Past Simple Tense tvorijo tako, da uporabimo pomožnik didn’t, ki mu sledi glagol v nedoločniku (v 1. obliki; oz. ga nič ne spreminjamo), ne glede na to ali je pravilen ali nepravilen glagol.

Primeri: I didn’t look across the classroom. We didn’t cross the street. I didn’t drink it.

Vprašalne povedi v času  Past Simple Tense tvorimo tako, da pomožnik did  postavimo na začetek. Besedni vrstni red v vprašalni povedi je torej: did, oseba, nedoločnik (1. oblika glagola; oz. nespremenjena oblika).

Primeri: Did you do your homework? (Ali si naredil domačo nalogo?) Did you look across the classroom? (Si pogledal po učilnici?)

Posebnost: kadar je glagol biti (be: was, were) v povedi polnopomenski glagol, potem vprašalne povedi ne smemo tvoriti z did/didn’t; temveč s spreganim glagolom biti v pretekliku (was, were) na začetku. Kar več ali manj pomeni, da kadar pri vprašanjih v slovenščini uporabljamo glagol biti (sem bil/a, si bil/a, je bil/a, smo bili, ste bili), potem ga uporabljamo tudi v angleščini.

Primeri: Were you at the party yesterday? (Si bil na zabavi včeraj?) Was your mom sick last week?(Je bila tvoja mama bolna prejšnji teden?)

Če nas zanimajo bolj podrobne informacije, dodatne vprašalnice (Where (kje?), When (kdaj?), Why (zakaj?) in How (kako?) in druge tako kot pri vseh drugih časih vedno postavimo na prvo mesto.

Primeri: What stopped you from learning? (Kaj te je ustavilo, da se nisi učil?) Who did you call?(Koga si poklical/a?) Where were you? (Kje si bil?) What did you do? (Kaj si naredil?)

Past Continuous

Ta oblika glagola se uporablja za:

  • trajajoča dejanja, ki so bila prekinjena: While I was watching TV, the phone rang. (Medtem, ko sem gledal TV, je zazvonil telefon.);
  • dejanja, ki so trajala v točno določeni časovni točki: Last night at 6, I was making dinner. (Sinoči ob 6. sem pripravljal večerjo.);
  • dejanja, ki so trajala in se dogajala vzporedno sicer pa nimajo vpliva eno na drugo: While I was driving to work, he was sleeping. (Ko sem se vozil v službo, je on spal.);
  • dejanja, ki so nedovršna in so trajala dlje časa.

Pri prepoznavanju časa nam pomagajo tudi tipični prislovi: when, while, as, at 9

Prikaz rabe časa Past Continuous na časovnici. Vir slike: Splet.
Prikaz rabe časa Past Continuous na časovnici.
Vir slike: Splet.

Kako se tvori?

Stavek v Past tense continuous tvorimo s pomožnim glagolom to be / biti v pretekliku, torej was (za osebe I, he, she, it)/ were (za osebe we, you, they) in nedoločnikom, ki mu dodamo končnico -ing.

Trdilno obliko tvorimo tako, da na prvo mesto postavimo osebek nato was / were + nedoločnik + končnico -ing.

I was sleeping. (Jaz sem spal.) We were dancing. (Plesali smo.)

Nikalno obliko tvorimo tako, da zanikamo glagol biti, vse ostalo pa ostane nespremenjeno. Glagol biti zanikamo tako, da mu dodamo besedo not.Namesto dolge oblike: was / were + not lahko uporabimo kratka oblika: wasn’t / weren’t.

I wasn’t sleeping. We weren’t dancing.

Vprašalno obliko tvorimo tako, da zamenjamo besedni red: zamenjamo osebek in was / were, vse ostalo pa ostane nespremenjeno.

Was I sleeping? (Ali sem spal?) Were you making dinner last night at 6? (Si včeraj ob šestih pripravljal večerjo?)

Pravopisna pravila: če se glagol konča na -e, -e odpade: dance→dancing in če gre za kratek glagol, zadnji soglasnik podvojimo: stop→stopping, cut→cutting.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice