Skip to content

Kakšna navodila so prejele šole in vrtci za izvajanje pouka od jutri naprej?

Z Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in izobraževanje RS so na vrtce, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in glasbene šole včeraj naslovili okrožnico v povezavi z odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19.

Preberite tudi:

Lockdowna ne bo, a od ponedeljka bo marsikaj drugače

V okrožnici so dodatno pojasnili tiste vsebine Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki se neposredno nanašajo na izvajanje vzgojno izobraževalnih programov.

PCT pogoj v vzgojno izobraževalnih programih in testiranje

Osnovna preventivna zaščita je izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost, cepljenost in testiranje). Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) in razpolagajo z enim     od dokazil, ki je naveden v 2. členu Odloka.

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati ne glede na pravno obliko zaposlitve vsi delavci vzgojno-izobraževalnega zavoda. Izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno v času opravljanja dela na domu.

Delavci vzgojno-izobraževalnega zavoda izpolnjujejo pogoj PCT, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi pri izvajanju dejavnosti, ki jo izvaja vzgojno-izobraževalni zavod bodisi na svojem sedežu ali na drugi lokaciji, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni program. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT se šteje, če se je uporaba storitve začela v 48 urah od odvzema brisa. Uporabnikom storitev vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti.

PCT pogoj morajo izpolnjevati vsi delavci vzgojno-izobraževalnega zavoda in tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi pri izvajanju storitev - razen redkih izjem. Vir slike: Splet.
PCT pogoj morajo izpolnjevati vsi delavci vzgojno-izobraževalnega zavoda in tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi pri izvajanju storitev – razen redkih izjem.
Vir slike: Splet.

Ne glede na navedeno pa pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let;
 • osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji;
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 2., 2. ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta starosti;
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizira ravnatelj oziroma direktor vzgojno- izobraževalnega zavoda oziroma od njega pooblaščene osebe. Ravnatelj oziroma direktor določi čas in kraj samotestiranja v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda in za namen dokazovanja samotestiranja posreduje delavec evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis delavca.

Ravnatelj oziroma direktor vzgojno-izobraževalnega zavoda mora tudi poskrbeti, da se na vidnem mestu objavi obvestilo o izpolnjevanju pogoja PCT za vse zaposlene in uporabnike storitev.

Zoper delavca zavoda, ki ne izpolnjuje pogojev PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki urejajo delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Od 15. novembra naprej se morajo obvezno s testi HAG za samotestiranje testirati vsi učenci osnovne šole in dijaki srednjih šol razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja. Testiranje se pod nadzorom strokovnega delavca opravi trikrat tedensko v prostorih vzgojno- izobraževalnega zavoda. Na dan objavljenega testiranja učenec oziroma dijak prineseta svoj test v šolo oziroma zavod – testi se prevzamejo v lekarni in sicer vsakemu dijaku oziroma učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec.

Od 15. novembra naprej se morajo obvezno s testi HAG za samotestiranje testirati vsi učenci osnovne šole in dijaki srednjih šol razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja - testiranje bo potekalo v šolah. Vir slike: Reuters.
Od 15. novembra naprej se morajo obvezno s testi HAG za samotestiranje testirati vsi učenci osnovne šole in dijaki srednjih šol razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja – testiranje bo potekalo v šolah.
Vir slike: Reuters.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2 – razen v redkih izjemah

Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Niso več dovoljene zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Obstaja nekaj izjem, v katerih zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna, in sicer maska ni obvezna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojitelja     pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici.

Prav tako se lahko uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti (v kolikor je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado) pri neposredni neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami.

V primerih, ko učenec oziroma dijak nima zaščitne maske ali jo ne želi uporabljati, vzgojno-izobraževalni zavod ukrepa skladno s svojimi sprejetimi internimi predpisi. Učencu oziroma dijaku se zagotovi sodelovanje pri pouku tako, da je medosebna razdalja z drugim učencem najmanj 1,5 metra.

Ob vstopu v vzgojno izobraževalni zavod ali v prostore, kjer izven sedeža vzgojno – izobraževalni zavoda izvaja svoj program (npr. šola v naravi) je tudi obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice