Skip to content

Spet je čas za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niste uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki ste olajšavo med letom uveljavljali, pa želite te podatke spremeniti, lahko vložite Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.

Vlogo je treba oddati najpozneje do 5. 2. tekočega leta, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne bo mogel upoštevati.

Prav tako je pomembno, da takoj ko prejmete informativni izračun dohodnine (prvi paket je običajno na naslovih marca za preteklo leto), preverite, ali je olajšava za vzdrževane družinske člane v celoti upoštevana in ali je informativni račun tudi sicer pravilen. Izračun lahko preverite tudi s pomočjo programa na tej povezavi.

V kolikor boste vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane izpisali ročno, bodite pozorni, da boste pisali razločno. Vir slike: posnetek zaslona.
V kolikor boste vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane izpisali ročno, bodite pozorni, da boste pisali razločno.
Vir slike: posnetek zaslona.

Kdo šteje za vzdrževanega družinskega člana zavezanca

Zakon o dohodnini (ZDoh-2-NPB24) v 115. členu določa, da za vzdrževanega člana šteje:

 • zakonec, ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona, in razvezani zakonec zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu;
 • otrok do 18. leta starosti;
 • otrok do 26 leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu, razen družinske pokojnine, dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, štipendije in dohodki otroka, oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29. členu tega zakona;
 • otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu;
 • otrok, ki ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, šteje za vzdrževanega družinskega člana za obdobje, v katerem ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih;
 • otrok, ki ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, po 26. letu starosti pa, če traja njegovo šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali če otrok zaradi daljše bolezni ali poškodbe ni končal šolanja v predpisanem roku. Obdobje, v katerem se otrok šteje za vzdrževanega družinskega člana, se v navedenih primerih podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi navedenih razlogov podaljšalo;
 • otrok, ki je v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen, šteje za vzdrževanega družinskega člana ne glede na njegovo starost;
 • za otroka se šteje lasten otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja. Za otroka se šteje tudi vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča. Za otroka se šteje tudi druga oseba, če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodbe sodišča;
 • starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona, in živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev ter pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu;
 • za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, katerega pretežni del dohodka je iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, se šteje tudi član kmečkega gospodinjstva, če sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in če nima lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona, in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. V takem primeru se kot vzdrževani družinski član zavezanca šteje tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva, ki se po tem odstavku šteje za vzdrževanega družinskega člana. Za otroka po tem odstavku se šteje otrok, kot je določen v drugem do osmem odstavku tega člena. Za lastne dohodke iz prvega stavka tega člena se štejejo vsi dohodki po tem zakonu;
 • za vzdrževanega družinskega člana po tem členu se šteje oseba, ki izpolnjuje v prejšnjih odstavkih tega člena določene pogoje in ima prijavljeno bivališče v Sloveniji, je državljan Slovenije oziroma države članice EU ali je rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje.

Pazite, da boste pravilno označili sorodstveno razmerje.

A1 – otrok do 18. leta starosti
A2 – otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji
A3 – otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij
A4 – otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje
A5 – otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
B1  – otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov in nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na starost
B2  – otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov in se ne šola, ne glede na starost
C  – zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti
D  – starši oziroma posvojitelji zavezanca
E  – drug član kmetijskega gospodinjstva

Kako oddate vlogo?

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ lahko oddate:

 • preko mobilne aplikacije eDavki (Android, IOS), na voljo je pred izpolnjena vloga, s podatki iz vaše zadnje vložene vloge;
 • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (tudi z uporabniškim imenom in geslom) – tudi v tem primeru boste dobili vprašanje, ali želite, da se vloga izpolni na podlagi lanskih podatkov, ki jih nato le preverite in potrdite;
 • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu (v tem primeru boste morali vse podatke vnesti ročno).
V eDavke lahko vstopite tudi z uporabniškim imenom (davčno številko) in geslom. Vir slike: posnetek zaslona.
V eDavke lahko vstopite tudi z uporabniškim imenom (davčno številko) in geslom.
4Vir slike: posnetek zaslona.

Vlogo morate skrbno izpolniti saj se v primeru, da bodo vpisani podatki o vzdrževanem družinskem članu netočni ali nepopolni, pri informativnem izračunu ne bodo upoštevali. Prav tako je pomembno, da se pred oddajno vloge s svojimi družinskimi člani (zakonci, izven zakonskimi partnerji, otroki, …) dogovorite glede uveljavljanja posebne olajšave – najbolje je, da vlogo odda tisti, ki ima največji dohodek.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice