Skip to content

FURS je predstavil nov predlog kriptodavka

Ministrstvo za finance predlaga deset odstotno obdavčitev, splošno oprostitev plačila davka na do 10.000 evrov unovčene vrednosti letno ter normirane stroške v višini 50 odstotkov od unovčenj virtualnih valut. Predlog je dosegljiv na spletni strani, na kateri lahko do 21. februarja oddate tudi komentarje.

Preberite tudi:

Kaj so kriptovalute?

Zakon o davku od virtualnih valut zajema  tako kriptovalute (bitcoin in podobne valute, ki jih uvrščamo med plačilne žetone) kot tudi »vse druge oblike kriptografskih žetonov (npr. uporabni žetoni, žetoni finančni instrumenti, hibridni žetoni),« so zapisali v predlogu.

Ena izmed glavnih posebnosti zakona je, da bi končno uredil dilemo, s katero se mnogi srečujejo in sicer, ali je trgovanje s kriptovalutami z davčnega vidika šteto kot opravljanje dejavnosti ali ne.

Do zdaj je namreč FURS lahko za nekoga, ki se je ukvarjal s trgovanjem, odločil, da ta oseba opravlja dejavnost, kar pomeni, da je moral plačati davek na dohodek iz dejavnosti – po dohodninski lestvici oziroma kot samostojni podjetnik z normiranimi odhodki. Glede na promet lahko to pomeni tudi 50 odstotno obdavčitev.

Nov davek bi uredil področje trgovanja s kriptovalutami. Vir slike: Posnetek zaslona.
Nov davek bi uredil področje trgovanja s kriptovalutami.
Vir slike: Posnetek zaslona.

Finančna uprava Republike Slovenije sicer nikoli ni opredelila, kako intenzivno mora nekdo s kriptovalutami trgovati, da se to obravnava kot opravljanje dejavnosti. Bo pa to vprašanje lahko postalo brezpredmetno z uveljavitvijo novega zakona, ki natančno določa, da se pri fizični osebi, »ki kupuje in prodaja virtualno valuto v svojem imenu in za svoj račun, ne šteje, da opravlja dejavnost, ne glede na število opravljenih transakcij«.

Kdo je torej zavezanec za novi kriptodavek?

Zavezanec oziroma zavezanka za davek je fizična oseba, ki je davčni rezident oziroma davčna rezidentka Republike Slovenije po zakonu, ki ureja dohodnino, ki opravi unovčenje virtualne valute, je zapisano v predlogu.

Zakon pa »se ne uporablja za pravne osebe in za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo virtualno valuto evidentirano med sredstvi pravne osebe oziroma fizične osebe, ki opravlja dejavnosti«.

Davek se plačuje od vrednosti unovčenih virtualnih valut, ki je dosežena v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Za unovčenje se šteje menjava virtualne valute v fiat valuto, pri čemer se šteje, da je unovčenje opravljeno, ko je izvedeno nakazilo zavezancu ali je izplačilo kako drugače dano na razpolago ter nakup blaga, storitev ali drugega premoženja z virtualno valuto. V tem primeru je unovčenje opravljeno, ko je opravljen prenos virtualne valute za nakup.

V kolikor skupen znesek unovčenja virtualne valute v koledarskem letu ne presega 10.000 evrov, zavezancu ni potrebno plačati nobenega davka.

Po raznih oprostitvah znaša novi davek 10 odstotkov. Vir slike: Bitvalex.
Po raznih oprostitvah znaša novi davek 10 odstotkov.
Vir slike: Bitvalex.

Od katere vsote pa davek plačamo?

Osnova za davek (to je vsota, od katere se plača davek) se določi tako, da najprej seštejemo vsa unovčenja virtualnih valut v koledarskem letu, nato odštejemo oprostitev davka (v višini 10.000 evrov), na koncu pa ta znesek zmanjšamo za 50 odstotkov (normirano stroški). Davek znaša 10 odstotkov končnega zneska.

V kolikor bi torej znesek vnovčenja znašal 100.000 evrov, se od tega zneska najprej odšteje 10.000 evrov (višina oprostitve), dosežena razlika v višini 90.000 evrov pa se nato zmanjša še za normirane stroške v višini 45.000 evrov (50 % od 90.000). Od tega se plača davek po stopnji 10 %, kar znaša v tem primeru 4.500 evrov.

V primeru, da zavezanec za davek pri unovčenju virtualne valute v koledarskem letu ustvari izgubo, mora to izgubo, katero prikaže v davčnem obračunu, davčnemu organu dokazati, je še zapisano v predlogu.

Seveda pa se pri trgovanju, menjavi in vlaganju v kriptovalute pojavi tudi vprašanje tujih valut, saj se menjave ne izvajajo vedno v evrih. Zakon tako določa, da se vrednost unovčenja virtualne valute v tuji valuti preračuna v evre po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije. Preračun se opravi po tečaju, ki velja na dan unovčenja virtualne valute.

Zavezanec mora davčni obračun (v katerem sam izračuna davek) predložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Kako visoke so predvidene globe?

Z globo 250 do 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ne predloži davčnega obračuna v predpisanem roku ali na pravi način, ne zagotovi dokumentacije o unovčenju virtualnih valut oziroma dokazila o izvedeni transakciji ali ne hrani dokumentacije o unovčenju virtualnih valut oziroma dokazila o izvedenih transakcijah v skladu z zakonom.

Z globo od 400 do 5.000 eurov pa se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčnem obračunu davka navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Ministrstvo za obrambo bo ponovilo razpis za resničnostno serijo zaradi pomanjkanja ponudb

Ministrstvo bo zavrnilo tudi edino ustrezno ponudbo za snemanje serije, glede naslednjih korakov pa si bodo vzeli čas za razmislek.

Prijava na e-novice