Naprej na vsebino

Ne spreglejte: Objavljen javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije za leto 2022/2023

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je včeraj na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2022/2023 pa tudi vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za obstoječe štipendiste. Vrednost razpisa je tri milijone evrov in pol.

Ne spreglejte:

Od 13. junija dalje lahko oddate vlogo za deficitarne štipendije 2022/23

Kaj je Zoisova štipendija?

Zoisove štipendije so namenjene dijakom, študentom ali udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim kandidatom, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje. Izkazati morajo vsaj en ustrezen izjemni dosežek in hkrati dosegati zahtevan šolski oziroma študijski uspeh.

Splošni pogoji

Vlagatelj mora imeti status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih;

 • se izobražuje na višji ravni izobraževanja, ki jo je že dosegel,
 • v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 ni prejemal Zoisove štipendije oziroma mu ta ni mirovala, razen če v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 prehaja na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja,
 • za izobraževalni program, za katerega štipendiranje se prijavlja, še nima dodeljene državne štipendije, štipendije za Slovence v zamejstvu ali po svetu ali katere od štipendij Ad futura za izobraževanje oziroma se bo po prejemu obvestila sklada o izpolnjevanju pogojev za dodelitev Zoisove štipendije po tem razpisu le-tej lahko odpovedal s prvim dnem šolskega oziroma študijskega leta 2022/2023 in vrnil morebitne že izplačane štipendije, prejete za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023,
 • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
 • ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda v RS ali tujini,
 • se v primeru izobraževanja v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev ravni izobrazbe,
 • državljanstvo Republike Slovenije (tudi državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti; državljani EU, ki izkažejo vsaj petletno neprekinjeno bivanje v RS; delavci migranti EU, ki so zaposleni v RS in njihovi družinski člani; obmejni delavci, ki so državljani EU in prebivajo v drugi državi EU, vendar so zaposleni v RS in njihovi družinski člani; državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas).

Posebni pogoji

Vlagatelj mora izkazati ustrezen izjemni dosežek IN ustrezen šolski ali študijski uspeh, ki ga je dosegel v predhodnem šolskem oziroma študijskem letu izobraževanja pred 2022/2023.

Kot izjemni dosežki štejejo izjemni dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih, izjemni dosežki na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, na področju raziskovalnega dela, nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni, objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka in umetniško ali drugo delo. Natančnejša opredelitev in točkovanje je na volji v prilogi k razpisu.

Kot šolski oziroma študijski uspeh štejejo:

 • izjemni splošni uspeh na maturi (zlata matura), ki ga lahko vlagatelj uveljavlja le ob neposrednem prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja, ob prvem vpisu na višješolski ali visokošolski študij, pri čemer mora vlagatelj izkazati, da je dosegel:najmanj 30 točk pri splošni maturi ali najmanj 21 točk pri poklicni maturi ali primerljivo število točk pri mednarodni maturi.Rezultati mature, doseženi izven RS, se upoštevajo samo, če so bili doseženi na mednarodni maturi;
 • uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v generaciji, kjer šteje uvrstitev študenta med najboljših pet odstotkov v generaciji vseh študentov posameznega letnika posameznega študijskega programa; v primeru dvopredmetnih študijskih programov se mora vlagatelj med najboljših pet odstotkov v generaciji uvrstiti pri obeh študijskih programih;
 • povprečna ocena: najmanj 4,70 v zaključnem razredu osnovne šole, ki jo lahko uveljavljajo le vlagatelji v skupiniOŠ,najmanj 4,10 v tistem letniku srednje šole, v katerega je bil vlagatelj nazadnje vpisan, ki jo lahkouveljavljajo le vlagatelji v skupini SŠ,najmanj 8,50 v zadnjem študijskem letu višješolskega ali visokošolskega študija, v katerem jevlagatelj opravljal študijske obveznosti, ki jo lahko uveljavljajo le vlagatelji v skupini VŠ.

Upošteva se šolski ali študijski uspeh, ki ga je vlagatelj dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 Če se vlagatelj v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 ni izobraževal, se lahko skladno z določbami ZŠtip-1 in Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij upošteva uspeh ustreznega predhodnega šolskega ali študijskega leta.

Višina štipendije. Osnovna štipendija za dijake znaša 128,90 evra, za študente pa 150,38 evra. Vir slike: Pixabay.
Osnovna štipendija za dijake znaša 128,90 evra, za študente pa 150,38 evra. Vir slike: Pixabay.

Višina Zoisove štipendije

Osnovna štipendija za dijake znaša 128,90 evra, za tujino pa 257,80 evra. Dodatek za bivanje v tujini znaša 85,93 evra, dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami pa 54,71 evra.

Osnovna štipendija za študente znaša 150,38, osnovna štipendija za tujino pa 300,77 evra. Dodatek za bivanje znaša 85,93 evra, dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami pa 53,71 evra.

Kako se prijavite na razpis?

Javni razpis, vloga in ostali obrazci za dodelitev Zoisove štipendije so na voljo na spletni strani https://www.srips-rs.si in v poslovnem času na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Rok za oddajo vlog za pridobitev štipendije za dijake je 9. september, za študente pa 10. oktober. Vlogo za nadaljnje prejemanje morajo dijaki oddati do 31. avgusta, študenti do 30. septembra.

Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »325. JR – Zoisova štipendija (novi)«.

Letošnja novost je elektronska vloga, ki jo lahko prosilci oddajo preko portala Moja eUprava. Za oddajo elektronske vloge preko portala se vlagatelji v modul Moja eUprava prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Potrebujejo e-identiteto, izdano fizični osebi, tj. vlagatelju. V primeru, da je vlagatelj za štipendijo mladoletna oseba, vlogo odda zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo zakonitega zastopnika ali smsPASS na mobilnem telefonu zakonitega zastopnika).

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada, na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si, v poslovnem času na telefonski številki 01 43 45 897 in v času uradnih ur osebno na naslovu sklada.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice