Skip to content

Poziv kmetom: Podajte svoje mnenje Evropski komisiji glede predloga Uredbe o trajnostni rabi FFS

Poročali smo že, da se je v luči prehoda na odporno in trajnostno kmetijstvo Evropska komisija lotila zmanjšanja odvisnosti od fitofarmacevtskih sredstev (FFS), mineralnih gnojil in fosilnih goriv. Plan je, da se do leta 2030 uporaba fitofarmacevtskih (FFS) sredstev prepolovi, na območjih, kot so Natura 2000, naravni parki in vodovarstvena območja, pa bi njihovo rabo povsem prepovedali.

Razprava oziroma zbiranje pripomb na Uredbo pa še traja in sicer do ponedeljka, 19. septembra 2022. Kakšne posledice bi imela sprejeta uredba za Slovenijo:

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Sindikat kmetov Slovenije (SKS), Zadružna zveza Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine in Giz fitofarmacija so v skupni izjavi med drugim opozorile, da:

 • podpirajo splošne cilje EU Zelenega dogovora in strategije Od vil do vilic za zmanjšanje uporabe FFS, vendar na količino, ki še omogoča zadostno in konkurenčno kmetijsko pridelavo v RS;
 • da mora Uredba EK o trajnostni rabi FFS (Sustainable Use Regulation – SUR) upoštevati razlike med državami glede naravnih danosti, strukture kmetijstva ter stopnje samooskrbe;
 • da je predlagana prepoved uporabe vseh FFS na občutljivih območjih za Slovenijo nedopustna, saj je na teh območjih kar 42 % slovenskih njiv, več kot tretjina vinogradov in intenzivnih sadovnjakov ter približno četrtina hmeljišč in oljčnikov;
 • da, ker ni na voljo ustreznih alternativnih metod, bi to privedlo do opuščanja kmetovanja in ogrozilo prehransko varnost Slovenije ter izzvalo gospodarske in socialne posledice;
 • ter da je časovni okvir implementacije nove uredbe je bistveno prekratek, saj v tem obdobju ni pričakovati dovolj ustreznih alternativ.

Pod črto bi prepoved fitofarmacevtskih sredstev prinesla večji uvoz hrane in uničila slovensko pridelavo.

Na predlog uredbe se je v Evropskem parlamentu burno odzval tudi evropski poslanec Franc Bogovič SLS/EPP, ki je med drugim dejal: »Spoštovani kolegi iz Evropske komisije, mislim, da vam je treba preprečiti, da boste s kmetijstvom narediti to, kar je narejeno v evropski energetiki«. Celoten nagovor si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Poziv Sindikata kmetov Slovenije svojim članom in vsem, ki jih skrbi razvoj slovenskega kmetijstva

Sindikat kmetov Slovenije je danes na svoje funkcionarje in člane naslovil poziv, da podajo svoje mnenje Evropski komisiji glede predloga Uredbe o trajnostni rabi FFS. Poziv v nadaljevanju v celoti navajamo.

Nova evropska zakonodaja o trajnostni rabi FFS, ki je v razpravi do 19. septembra 2022, predvideva za Slovenijo naslednje ključne novosti:

1. Prepoved uporabe vseh FFS na občutljivih območjih, med katera spadajo:

 • območja, ki jih uporablja splošna javnost, kot so parki, športna igrišča, poti …;
 • območja, ki jih uporabljajo občutljive skupine ljudi: bolniki, starejši, otroci, nosečnice;
 • urbana zelena območja;
 • ekološko pomembna območja;
 • območja Nature 2000, ki zajema 38 % kmetijskih površin v Sloveniji;
 • nacionalno zavarovana območja in
 • območja zavarovana po vodni direktivi (najožje vodovarstveno območje 1 okrog zajetij vode, širše vodovarstveno območje 2 in 3).

Za lažjo predstavo prilagamo še delež kmetijskih površin na občutljivih območjih:

 Delež (v %)
Njive42,0
Hmelj24,0
Vinogradi33,4
Intenzivni sadovnjaki33,3
Oljčniki28,8
Razpredelnica delež kmetijskih površin na občutljivih območjih.
Pošlji mnenje. Prepoved vseh FFS bi zajela tudi 33,4 odstotkov vseh slovenskih vinogradov. Vir slike: Jost Gantar/STO.
Prepoved vseh FFS bi zajela tudi 33,4 odstotkov vseh slovenskih vinogradov. Vir slike: Jost Gantar/STO.

2. Slovenija načrtuje zmanjšanje vseh FFS za 58 odstotkov, za FFS, ki predstavljajo veliko tveganje, pa se načrtuje zmanjšanje za 53 odstotkov.

3. Obvezno izvajanje integriranega varstva rastlin in vnos v register, kar pomeni, da se uvaja profesionalni uporabnik FFS. Fitofarmacevtska sredstva, ki bodo uporabljena izven občutljivih območij, bo treba vnesti v elektronski seznam in jih ob uporabi razknjižiti. O uporabi FFS bo treba sprotno obveščati Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, pri čemer bo treba navesti, na katerem MID-u so bila ta fitofarmacevtska sredstva kupljena in katerem GERK-u uporabljena, kar predstavlja dodatno administrativno breme za kmetijo. Vrtičkarjem, ki sicer po sedanji zakonodaji lahko uporabljajo FFS, saj imajo opravljen izpit iz znanja FFS, nimajo pa MID-a, se veljavnost izkaznice za nakup FFS ne bo podaljšala in s tem jim bo odvzeta možnost uporabe FFS.

Ministrstvo za kmetijstvo RS in Ministrstvo za okolje RS podpirata naše namere, da preprečimo sprejetje uredbe, ki je škodljiva za slovenskega kmeta, za slovensko samooskrbo s hrano in bi povzročila zaprtje velikega števila slovenskih kmetij, ki se nahajajo na občutljivih območjih. Ker pa se Evropska komisija odloča na osnovi javnega mnenja, ki ga ustvarjamo le z množičnim odzivom, vas naprošam, da podate pripombe na trenutno predlagano uredbo. K podajanju pripomb pozovite tudi svoje prijatelje in znance. Pomembno je, da iz Slovenije pošljemo vsaj 20.000 pripomb, v kolikor tega ne bomo storili in bo uredba v dani obliki sprejeta, bo to samomor za prehransko samooskrbo povzročila bo tudi zaprtje več tisoč slovenskih kmetij.

Naprošam vas torej za vaš odziv, ki ne predstavlja le zaščite kmetijstva, temveč je tudi plemenito delo za ohranjanje slovenskega podeželja, kot ga imamo danes. Zavedati se moramo, da bi uredba v predlagani obliki imela tudi velike socialne posledice, v veliki meri pa bi vplivala tudi na enormne podražitve hrane za potrošnika.

Pripombe lahko podate na portalu Evropske komisije, najpozneje do 19. septembra. Na povezavi https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Pesticidi-trajnostna-raba-posodobljena-pravila-EU-_sl poiščite »gumb« Pošlji mnenje. Kliknite nanj in se prijavite (med drugim velja tudi račun Facebook-a ali Gmail).

Pošlji mnenje. Vir slike: posnetek zaslona Evropska komisija.
Pošlji mnenje. Vir slike: posnetek zaslona Evropska komisija.

Nato navedite svoje mnenje in svojo kmetijo npr. Kmetija Janez Novak ter vaš MID (identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva).

Med svoje podkrepitve in razloge, zakaj bi uredba v predlagani obliki pomenila ogrožanje prehranske samooskrbe in tveganje za izgubo krajine ter biodiverzitete, pa lahko vključite tudi nekaj razlogov, ki jih je v sodelovanju s prof. dr. Mario Lešnik pripravila Zveza slovenske podeželske mladine:

 • Ker ne poznamo učinkovitih pridelovalnih sistemov, ki bi lahko nudili normalen obseg pridelave brez uporabe vsaj nekaterih FFS lahko na občutljivih območjih pričakujemo veliko zmanjšanje obsega pridelave. Na voljo nimamo sort gojenih rastlin, ki bi dale visoke pridelke brez posegov za varstvo pred škodljivimi organizmi. 
 • Zaradi zmanjšanja obsega kmetijske pridelave se lahko značilno zmanjša oskrba slovenske živilske industrije s surovinami. Zmanjšan obseg pridelave lahko značilno vpliva na ekonomske rezultate dobaviteljev repromaterialov za kmetijstvo. Saj imamo zelo velik delež slovenskih gospodarskih družb živi na račun oskrbovanja kmetijstva (stroji, energenti, kemija, embalaža, …).
 • Izvajanje uredbe bo zelo podražilo pridelavo živeža kar bo so zelo povečalo ceno slovenskih proizvodov. Kupna moč slovenskih potrošnikov ni dovolj velika za tolikšno povečanje cen živeža. Posledica bo že večji uvoz tujega živeža, ki je cenovno konkurenčen, ki bo zelo verjetno vseboval več ostankov FFS, kot živež slovenskega izvora.
 • Na občutljivih območjih lahko pričakujemo ogrožanje habitatov ki jih ščitimo, ker je njihovo ohranjanje vezano na kmetijsko aktivnost. Lahko pričakujemo povečanje naravnih ujm in povečanje posledic naravnih ujm. Lahko se zelo povečajo populacije škodljivih organizmov v naravnih habitatih. Isti škodljivi organizmi lahko iz naravnih habitatov prehajajo na intenzivne kmetijske površine. Tu so ogroženi predvsem trajni nasadi. 

Že vnaprej hvala za vaš odziv. Le skupaj lahko zaščitimo slovenskega kmeta, podeželje in potrošnika.

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije, Anton Medved

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice