Skip to content

Razpis MKGP: 2 milijona evrov za naložbe v namakalne sisteme

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petkovem Uradnem listu objavilo 5. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme. V okviru razpisa je na 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je krepiti aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji ter večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja, vlaganja v namakalne sisteme pa so tudi ključna za povečanje samooskrbe ter eden od pomembnih načinov za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe.

Komu je namenjen razpis?

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 2 milijona evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 – iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, te pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.

S tem razpisom želi MKGP spodbuditi uporabnike namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, ki vodi v zmanjšanje stroškov uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseganje večje stroškovne učinkovitosti in porabe sredstev v kmetijstvu.

Gradnja namakalnega sistema v Savinjski dolini. Foto: ARSKTRP.
Gradnja namakalnega sistema v Savinjski dolini. Foto: ARSKTRP.

Kaj morajo upravičenci pridobiti pred prijavo na razpis?

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente:

  • vodno dovoljenje,
  • izvedbo predhodnega postopka oziroma presoje vplivov,
  • odločbo o uvedbi namakanja.

Prav tako morajo predložiti soglasja lastnikov zemljišč na namakalnem območju, ki se strinjajo izgradnjo namakalnega sistema.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki jih je možno uveljavljati na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtine, akumulacije).

Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu, saj se ta strošek financira iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025.

Podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov. Vložitev vloge na javni razpis poteka od 16. decembra 2022 do vključno 3. februarja 2023 do 14.00 ure.

Podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti ter razpisno dokumentacijo lahko pridobite na spletnih straneh MKGP, v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice