Skip to content

Spremembe pri vodenju registra kmetijskih gospodarstev in zbiranje vlog za subvencije

Letošnja sprememba Zakona o kmetijstvu in nov Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (RKG) prinašata novosti na področju vodenja RKG. Zato Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča nosilce kmetijskih gospodarstev, da bodo upravne enote pri vsaki spremembi podatkov o zemljiščih v RKG od nosilca, ki ni lastnik zemljišč, tudi če gre za lastništvo družinskih članov, zahtevale, da priloži dokazilo o pravici do uporabe zemljišč. Dokazilo je na primer zakupna pogodba, soglasje lastnika zemljišč ali druga pravna podlaga, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč.

Morda vas bo zanimalo tudi:

Katere novosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C) se začnejo uporabljati 1. januarja 2023?

V RKG se tako po 31. 12. 2022 pri kmetiji ne bo več vodil podatek o namestniku nosilca. V primeru smrti nosilca se kmetija prenese na novega nosilca s soglasjem večine oseb, ki so na smrtovnici navedene kot dediči. V ostalih primerih prenosa kmetije (prodaja, zakup, dedovanje ali podobni pravni posel) mora novi nosilec pridobiti pravico do uporabe vseh kmetijskih zemljišč kmetije, ki niso v njegovi lasti, za najmanj pet let in ustrezna dokazila predložiti upravni enoti.

Prav tako se ukinja obvezen vpis članov kmetije v RKG. Kot člani kmetije se po novem lahko vpišejo osebe, starejše od 15 let, ki so sorodniki nosilca (nabor ostaja nespremenjen) ali živijo na istem stalnem prebivališču kot nosilec in podajo soglasje k vpisu na kmetijo. V januarju 2023 bodo vsi člani kmetije, ki bodo izpolnjevali pogoj za vpis, ostali vpisani v RKG. Izbrisali se bodo lahko ali na zahtevo nosilca ali na lastno zahtevo.

Vrste in šifre KRZ. Avtor: Alenka Rotter, vodja službe za RKG, vir slike: posnetek zaslona kgzs.si.
Vrste in šifre KRZ. Avtor: Alenka Rotter, vodja službe za RKG, vir slike: posnetek zaslona kgzs.si.

Poleg podatkov o kmetijskih zemljiščih, ki so v RKG vpisani kot GERK-i in nato združeni v bloke, se bodo v RKG vodili tudi podatki o krajinskih značilnostih (KRZ). Za ta namen je MKGP pridobil sloj KRZ na območjih, kjer je več njivskih površin, ki bo osnova za pripis KRZ na posamezno kmetijsko gospodarstvo. Nosilci bodo KRZ lahko pripisali k svojim GERK-om, če so KRZ del zemljišč kmetijskega gospodarstva in če bodo imeli pravico do uporabe KRZ. KRZ bodo nosilci vpisali na upravni enoti, ob usklajevanju GERK-ov kmetijskega gospodarstva. Površina KRZ, ki bo sodila v okvir pogojenosti pod DKOP 8 (standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje), se bo štela k največji upravičeni površini bloka.

Ortofoto posnetek. Prikaz zaznane nehomogene površine, kjer je bila na zbirni vlogi prijavljena le koruza. Vir slike: gov.si Avtor: ARSKTRP.
Ortofoto posnetek. Prikaz zaznane nehomogene površine, kjer je bila na zbirni vlogi prijavljena le koruza. Vir slike: gov.si Avtor: ARSKTRP.

Na ministrstvu nosilcem kmetijskih gospodarstev priporočajo, da dobro pregledajo vrisane GERK-e (grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) svojega kmetijskega gospodarstva v RKG in jih po potrebi uskladijo. Iz GERK-ov je treba izločiti novogradnje, zaraščene površine, javiti spremembo vrste rabe in odjaviti GERK-e, ki jih več ne obdelujejo oz. prijaviti nove GERK-e. Posebej pozorni naj bodo nosilci iz vzhodne Slovenije (območje Murske Sobote, Maribora, Ptuja, Velenja in Celja), kjer so letos na voljo novi ortofoto posnetki.

Kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije se bo začela 31. marca 2023

Z 31. marcem 2023 se bo začela nova kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije iz novega programskega obdobja 2023-2027. Vloge morajo kmetovalci oddati do 10. julija 2023. Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo morali vloge oddati elektronsko, pri tem pa jim lahko pomagajo v kmetijsko svetovalni službi.

Z letošnjim letom se začenja izvajanje novega Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN SKP) za Slovenijo in s tem novih intervencij (do sedaj »ukrepov«). V okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike se, za doseganje 9 specifičnih ciljev in 1 horizontalnega cilja, izvaja 61 intervencij, nekatere izmed katerih pa se naprej delijo na podintervencije. Intervencije so podrobneje predstavljene na spletni strani Skupne kmetijske politike tukaj.

Razlog za nekoliko kasnejši začetek kampanje je v nujnosti ustrezne priprave vseh potrebnih nacionalnih pravnih podlag in programskih orodij za vlaganje zbirnih vlog ter tudi v nujnosti dobre predstavitve novosti in sprememb pri izvajanju intervencij SN SKP vsem deležnikom.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice