Skip to content

dejstvo

Dejstvo številka 170

Posted on
Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) spodbuja inovacije v gojenju rastlinskih sort s skrbnim reševanjem vlog za podelitev žlahtniteljskih pravic Skupnosti po zmernih cenah, deležnikom pa daje navodila in pomoč pri ...

Dejstvo številka 168

Posted on
Clean Sky 2 JU – Čisto nebo 2 si prizadeva ustvariti tehnološke rešitve za izzive v komercialnem letenju. Tehnologije, ki jih razvija skupno podjetje Čisto nebo 2, bodo omogočile: zmanjšanje porabe ...

Dejstvo številka 164

Posted on
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) pomaga razvijati in izvajati politike EU o poklicnem usposabljanju. Spremlja trende na trgu dela ter Evropski komisiji, državam EU, organizacijam delodajalcev in sindikatom pomaga ...

Dejstvo številka 163

Posted on
BEREC – agencija skrbi za dosledno uporabo ustrezne zakonodaje EU in s tem za delovanje enotnega trga elektronskih komunikacij. BEREC sestavlja tako imenovani odbor regulatorjev. V sestavi tega telesa so vodje ...

Dejstvo številka 162

Posted on
BBI JU – Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI) je javno-zasebno partnerstvo med EU in Konzorcijem industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase. Razpolaga ...

Dejstvo številka 161

Posted on
ACER – Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev si prizadeva za bolj konkurenčen, učinkovitejši in varnejši energijski trg. Skrbi za pravilno delovanje enotnega evropskega trga električne energije in plina. Nacionalnim ...

Dejstvo številka 160

Posted on
Finančni instrumenti Evropskega investicijskega sklada so: tvegani kapital in mikrofinanciranje za MSP, zlasti nova in inovativna podjetja; jamstva za finančne ustanove, ki dajejo posojila MSP; pomoč državam EU in državam kandidatkam ...

Dejstvo številka 159

Posted on
Evropski investicijski sklad (EIS) je bil ustanovljen leta 1994, da bi podprl razvoj hitro rastočih malih in srednjih podjetij (MSP) in/ali podjetij, ki so dejavna v novih tehnologijah.

Dejstvo številka 158

Posted on
Evropska investicijska banka je večinski delničar Evropskega investicijskega sklada, ki financira mala in srednja podjetja s tveganim kapitalom in instrumenti tveganega financiranja. Preostali delničarji so Evropska komisija in evropske finančne ustanove. ...

Dejstvo številka 157

Posted on
EIB ima dovoljenje za poslovanje na trgih kapitala. Evropska investicijska banka: si lahko na trgih kapitala izposoja sredstva, potrebna za izvajanje svojih nalog; lahko kupuje in prodaja vrednostne papirje na finančnih ...

Prijava na e-novice