Skip to content

ESSO

Dejstvo številka 127

Posted on
Ekonomsko-socialni odbor pripravlja umetniške, mladinske in druge prireditve, namenjene tesnejšim stikom med institucijami EU in državljani.

Dejstvo številka 126

Posted on
Za pomoč pri pripravi mnenj ima EESO šest posebnih oddelkov za različna področja dejavnosti Unije in lahko ustanavlja pododbore za obravnavo posameznih vprašanj: strokovna skupina za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje ...

Dejstvo številka 125

Posted on
Mnenje EESO se zahteva v okviru obveznega posvetovanja na področjih, opredeljenih v pogodbah, ali v okviru prostovoljnega posvetovanja s Komisijo, Svetom ali Parlamentom. Mnenje lahko da tudi na lastno pobudo. Njegovi ...

Dejstvo številka 124

Posted on
Ekonomsko-socialni odbor izvoli svojega predsednika in dva podpredsednika za dobo 2 let in pol. Člani odbora pripadajo 3 skupinam: delodajalci delojemalci druge interesne skupine (npr. kmetje, potrošniki).

Dejstvo številka 123

Posted on
Člani ekonomsko-socialnega odbora zastopajo različne organizacije civilne družbe v Evropi, vključno s podjetji, sindikati in drugimi deležniki. Imenuje jih Svet EU na predlog držav EU za dobo 5 let z možnostjo ...

Dejstvo številka 122

Posted on
Evropsko ekonomsko-socialni odbor ima 3 ključne naloge: Skrbi, da politika in pravo EU upoštevata ekonomske in socialne pogoje, pri čemer si prizadeva doseči konsenz v skupno dobro. Spodbuja participativno demokracijo v ...

Dejstvo številka 121

Posted on
Evropski ekonomsko-socialni odbor je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij delavcev in delodajalcev ter drugih interesnih skupin. Za Evropsko komisijo, Svet EU in Evropski parlament pripravlja mnenja o vprašanjih ...

Dejstvo številka 120

Posted on
EESO ima trenutno 329 članov iz držav članic, in sicer (glede na število prebivalcev): po 24 za Nemčijo, Francijo in Italijo; po 21 za Poljsko in Španijo; 15 za Romunijo; po ...

Prijava na e-novice