Skip to content

evropsko računsko sodišče

Dejstvo številka 53

Posted on
Evropsko računsko sodišče zaposluje približno 900 uslužbencev, ki delajo na področjih revizije, prevajanja in administracije. Sodišče izvaja politiko enakih možnosti in zaposluje skoraj enako število moških in žensk.

Dejstvo številka 52

Posted on
Evropsko računsko sodišče izdaja tudi svojo revijo. ECA Journal je glasilo o delu in vlogi Sodišča. V vsaki številki so članki avtorjev iz institucij EU in od drugod o specifičnih temah, ...

Dejstvo številka 51

Posted on
Organizacija Evropskega računskega sodišča Sodišče ima pet senatov, v katere so razporejeni člani in revizorji. Člani posameznega senata med sabo izvolijo dekana za dve leti, njegov mandat pa je obnovljiv.

Dejstvo številka 50

Posted on
Evropsko računsko sodišče vodi predsednik, ki ga med sabo izvolijo člani za tri leta. Njegov mandat je obnovljiv. Predsednik je primus inter pares – prvi med enakimi. Trenutni predsednik Evropskega računskega ...

Dejstvo številka 49

Posted on
Evropsko računsko sodišče deluje kot kolegijski organ, ki ga sestavlja 27 članov, po eden iz vsake države članice. Imenuje jih Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom za šest let. Slovenijo v ...

Dejstvo številka 48

Posted on
Evropsko računsko sodišče izvaja 3 vrste revizije: Revizija računovodskih izkazov – preverja, ali računovodski izkazi točno prikazujejo finančno stanje, rezultate in denarne tokove za dano leto. Revizija skladnosti – preverja, ali ...

Dejstvo številka 47

Posted on
Sodišče je lahko učinkovito, samo če je neodvisno od institucij in organov, ki jih revidira. Zato lahko svobodno odloča o naslednjem: kaj bo revidiralo kako bo to storilo kako in kdaj ...

Dejstvo številka 46

Posted on
Od Amsterdamske pogodbe leta 1999 naprej ima Sodišče razširjena revizijska pooblastila in veliko vlogo pri boju proti goljufijam. Za varstvo svojih posebnih pravic se pred kršitvami drugih institucij EU lahko obrne ...

Dejstvo številka 45

Posted on
Evropsko računsko sodišče je postalo polnopravna institucija EU 1. novembra 1993, ko je stopila v veljavo Maastrichtska pogodba. S pridobitvijo enakega statusa, kot ga imajo Komisija, Svet in Parlament, so se ...

Dejstvo številka 44

Posted on
Evropsko računsko sodišče je nastalo v času, ko si je Evropska skupnost (predhodnica EU) prizadevala povečati svojo demokratično odgovornost do državljanov. Skupnost se je začela zavedati, da potrebuje resnično neodvisnega zunanjega ...

Prijava na e-novice