Naprej na vsebino

Število okuženih raste, prav tako število ukrepov vlade

Do 14. ure so v Sloveniji opravili 6712 testiranj in potrdili 253 okužb. Gre za število testiranih, po mnenju strokovnjakov bi morali to število pomnožiti najmanj s 5, kar znaša 1.265 okuženih. Ta številka naj bi predstavljala minimalno številko okuženih. V tabeli in sliki pa število okuženih po pokrajinah in starosti. Zanimivo je, da v zasavski regiji še nimajo potrjene okužbe.

Med tem pa država zaradi varnosti državljanov na današnji dopisni seji sprejela nove ukrepe:

1. Interventni zakon o koronavirusu – Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):

Glavni cilji predloga zakona so:

  • zagotoviti ustrezno pravno podlago, da se v sodnih zadev, upravnih zadev in drugih javnopravnih zadev lahko sprejmejo takšni ukrepi, ki bodo preprečili širjenja virusa SARS-CoV-2, ki rezultira v bolezni COVID-19 z namenom varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja posameznih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil;
  • omogočiti zadržanje teka procesnih rokov v postopkih, ki se zaradi bolezni COVID-19 v tem času ne vodijo, kot tudi zadržanje teka vseh materialnih prekluzivnih rokov za uveljavljanje pravic stank, saj je zaradi teh in predvsem drugih ukrepov, ki jih je sprejela država (npr. zapiranje trgovin, ki ne prodajajo nujnih stvari, storitvenega sektorja, javnega prevoza) posameznikom onemogočeno učinkovito uveljavljanje in izvrševanje pravic. Prav tako je v prekinjenih postopkih in postopkih, ki se zaradi tega dejstva ne vodijo onemogočeno pravočasno delovanje in ukrepanje državnih organov, zato se po predlogu zakona podaljšujejo tudi materialni roki, ki so prekluzivni, ki od njih zahtevajo določeno ravnanje;
  • preprečevanje širjenja okužbe z novim virusom v zavodih za prestajanje kazni zapora in s tem zagotavljanje varnejših pogojev zaprtim osebam in delovnega okolja.

Ukrepi veljajo le za čas do prenehanja razlogov zanje, vendar najdlje do 1. julija 2020.

2. Odlok o Svetu za nacionalno varnost:

S sprejetjem odloka o Svetu za nacionalno varnost se urejajo sestava in določena vprašanja delovanja Sveta za nacionalno varnost, ki je pristojen za usklajevanje nacionalno-varnostne politike in za usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se izvajajo za uresničevanje interesov in ciljev nacionalne varnosti.

Vlada v SNAV imenuje predsednika vlade, ki je predsednik SNAV, podpredsednike vlade, ministra za notranje zadeve, ministra za zunanje zadeve in ministra za finance.  Predsednik SNAV povabi na sejo SNAV, kadar ta obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora, predsednika Državnega sveta, predsednika največje opozicijske stranke v Državnem zboru, predsednike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij. Predsednik SNAV lahko povabi k sodelovanju pri delu SNAV ministre ter druge strokovnjake s področja nacionalne varnosti. Sekretariat SNAV, ki ga imenuje vlada in ga vodi državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije, operativno usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV, skrbi za usklajeno izvedbo stališč SNAV ter opravlja druge naloge za SNAV. Strokovna in administrativno-tehnična dela za sekretariat SNAV opravlja služba, ki jo določi vlada. Način dela SNAV se določi s poslovnikom SNAV, ki ga ta sprejme na svoji prvi seji. V vojnih in izrednih razmerah se SNAV preoblikuje v Državni operativni štab obrambe v skladu z določbami Zakona o obrambi.

3. Poziv delovnih inšpekcij delodajalcem:

Vljudno jih naprošajo, da o nameravanem organiziranju dela na domu obvestijo inšpektorat za delo po elektronski pošti prijave.irsd@gov.si. Obvestilo na vsebuje poimenski seznam delavcev, skupno število delavcev, katerim je odrejeno delo na domu, kakšno delo opravljajo delavci, kje opravljajo delo in koliko časa je predvideno opravljanje dela na domu.

4. Uredba o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov:

15. 3. 2020 je v veljavo stopila izvedbena uredba 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov. Le-ta določa, da je za izvoz osebne zaščitne opreme (varovalna očala in ščitniki, zaščita za obraz, oprema za zaščito ust in nosu, zaščitna oblačila, rokavice; konkretne tarifne postavke so v Prilogi I uredbe) iz EU, potrebno izvozno dovoljenje, pripravljeno v skladu s predpisanim obrazcem (Priloga II uredbe). Dovoljenje izdajo pristojni organi države članice, v kateri ima izvoznik sedež, v pisni ali elektronski obliki. Brez takšnega izvoznega dovoljenja je izvoz prepovedan. Ta ukrep je omejen na čas šestih tednov.

5. Začasna sprememba postopka obravnave vlog za overitev javnih listin:

Od 17. 3. 2020 dalje do preklica je vloge za overitev javnih listin ter javne listine mogoče vložiti zgolj po pošti. Navodila za to so dostopna na: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2465

Pri nujni komunikaciji z njimi predlagajo, da uporabite telefon, navadno ali elektronsko pošto.

6. Preklic prodaje nepremičnin:

Finančna uprava RS do nadaljnjega preklicuje vse postopke prodaj premičnin.

Da bo teh ukrepov, pozivov v prihodnje manj, prosimo, da se držite navodil, ukrepov in protokola.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice