Naprej na vsebino

Slovenski prevod resolucije EPP: Demografski izziv na podeželskih območjih EU – nikogar več ni!

Avtor: dr. Drago Čepar

V Zagrebu je bil 20. in 21. novembra kongres Evropske ljudske stranke (EPP). Udeležila se ga je tudi delegacija SLS, ki jo je vodil predsednik stranke Marjan Podobnik. Poleg novega vodstva in nekaterih sprememb statuta EPP je bilo na kongresu sprejetih tudi več resolucij.

HDZ je predlagala resolucijo o prebivalstvenih težavah podeželja »Nikogar več ni«, ki je bila tudi sprejeta. Slovenski prevod tega predloga je v nadaljevanju.

Tematika resolucije je široka, zelo pomembna tudi za Slovenijo in bo v prihodnjih letih gotovo ena osrednjih političnih tem v EU. SLS si pred problemi, na katere opozarja resolucija, ne zatiska oči. Pred dvema letoma (20. decembra 2017) je pripravila okroglo mizo »Koliko nas manjka? Ali vlada Republike Slovenije skriva načrte za priseljevanje več kot 10.000 tujcev na leto?«, v začetku leta 2020 Inštitut dr. Antona Korošca pripravlja naslednjo okroglo mizo s poudarkom na učinkih demografskih dogajanj na uspešnost gospodarstva v Sloveniji, sredi leta pa bomo z okroglo mizo vzpodbudili pogovor o potrebnih ukrepih.

Predlog resolucije št. 4, ki jo je Kongresu EPP predložila HDZ/ Hrvaška

 Zagreb (Hrvaška), 20. – 21. november 2019

»Demografski izziv na podeželskih območjih EU: nikogar več ni«

Vse regije EU se soočajo z močnim demografskim razvojem, ki ga določata padajoča rodnost in rastoča življenjska doba. Mnoga področja, posebej podeželska (v katerih živi več kot 50 odstotkov državljanov EU) se soočajo s hudo izgubo mladih. Krčenje prebivalstva ima resne socialno ekonomske in politične posledice. Eurostat ugotavlja, za »več kot eno četrtino (25,50 odstotkov) podeželskega prebivalstva tveganje revščine ali družbene izločenosti.«

Tem področjem grozi padajoča spirala depopulacije, padajoča javna in zasebna vlaganja, krčenje prometnih povezav ter zmanjševanje izobraževalnih, socialnih in kulturnih uslug. Trgovine, banke in poštni uradi izginjajo, majhne šole se zapirajo. Ljudje se počutijo zapostavljeni, nezadovoljni in razočarani, kar ni brez vpliva na delovanje demokracije.

Zdrava gospodarska rast geografsko in demografsko ogroženih področij je ključ do uresničitve Ciljev vzdržnega razvoja ( posebej dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe, izobraževanja in energije) in »bo prispevala k teritorialni povezanosti EU kot celote« (Odbor za regije, Poročilo o demografiji). V skladu s členom 174 Lisbonske pogodbe se tudi obvezujemo«posvečati posebno pozornost podeželskim področjem, ki jih prizadene industrijska tranzicija, in regij, ki jih resno in stalno prizadenejo naravnih ali demografskih težave.«

Zaključno poročilo Državljanskih posvetovanj, skupno izdelano  v imenu avstrijskega in romunskega predsedovanja Svetu, posebej opozarja na skrbi prebivalcev in «strahove glede bega možganov, ki ga omogoča načelo prostega gibanja oseb, ki ga , paradoksalno, razumemo kot enega najpomembnejših doprinosov članstva v EU.« EPP odločno podpira štiri temeljne svoboščine EU kot močna orodja za soočanje s prihodnjimi izzivi, nočemo pa nikogar zapostavljati. Smo za EU, ki varuje in podpira prebivalce naših podeželskih področij. Zaradi alarmantnih posledic demografskega razvoja, zahtevamo nujno ukrepanje. Zato kongres EPP:

 1. Poziva k izdelavi akcijskega načrta, ki bi ga skupno pripravile lokalne, regionalne in državne oblasti in uskladil podpredsednik EU za demokracijo in demografijo, da bi polno izkoristili, podprli in pospešili gospodarski potencial in prednosti prizadetih področij (ekološki turizem, visoko kakovostni zdravi pridelki, inovativni krožni projekti, dediščina) ter vzpodbudili in podprli pobude mladih v rodnih regijah in tako spodbuditi dinamično okolje na podeželju.
 2. Podčrtuje in v celoti podpira zahtevo Evropskega parlamenta (v njegovih resolucijah z dne 13. junija in 14. novembra 2017 ter 17. aprila 2017 o kohezijski politiki) po optimalni uporabi evropskih skladov (strukturnega in investicijskega ter  inovacijskega) in programov , da se lotimo teh demografskih izzivov z vlaganjem v kakovost, dostopnost javnih uslug in digitalno infrastrukturo ter z mobilizacijo »InvestEU« in »Connecting Europe Facility«  okrepimo gospodarske priložnosti in dostopnost v regijah z najbolj neugodno demografsko dinamiko.
 3. Vztraja pri mobilizaciji vseh orodij  akcijskega načrta EU »Green Deal«, vključno z dejavnim Skladom za pravično tranzicijo in orodji digitalnih vlaganj, da bi okrepili gospodarsko vzdržljivost in tranzicijo v regijah, ki se soočajo s krčenjem prebivalstva.
 4. Poudarja, da mora biti razvoj širokopasovnih internetnih povezav na podeželju prednostna naloga prihodnje Komisije EU, da bi se olajšalo delo na daljavo, spletno učenje, dostop do boljše zdravstvene oskrbe.
 5. Poudarja, da bi morali biti demografski razmisleki vgrajeni v celoten spekter politik prihodnjega večletnega finančnega okvira in da morajo imeti napori usmerjeni v demografske spremembe poseben zagon.
 6. V celoti podpira zahtevo Gospodarskega in socialnega odbora Evropski investicijski banki naj razvije po meri narejene podporne sheme za majhna in srednja, zasebna in javna podeželska podjetja, vključno z zadrugami in mladimi kmeti.
 7. Poudarja, da je treba na področju vzdržnosti in na digitalnem področju v celoti uporabiti potencial čezmejnih povezav in partnerstev med mestnimi in podeželskimi razvojnimi prizadevanji.
 8. Vabi vse državljane in interesne skupine na lokalnih in regionalnih ravneh, civilno družbo, šole in podjetja, da se s pristopom od spodaj navzgor skupaj vključijo v ta projekt, da bi skupno razvili inovativne in pametne pristope za ponovno oživitev podeželskih območij, ki se soočajo s temi korenitimi spremembami.
 9. Vabi ustanove EU in interesne skupine, naj vsako leto zberejo inovativne in povezovalne skupnosti podeželskih vasi in majhnih mest ter podprejo njihovo vlogo gospodarske hrbtenice podeželskih območij.
 10. Opominja, da ima resen demografski padec neposredno spolno razsežnost in so zato potrebni sistematični in nepopustljivi ukrepi za uravnoteženje dela in družinskega življenja.
 11. Priznava da staranje Evrope močno prizadene medgeneracijsko solidarnost in je zato treba uvesti nadaljnje ukrepe in spodbude za okrepitev družin na podeželju, vključno z oskrbo starih.
 12. Podrčrtuje, da je učinkovito in dostopno otroško varstvo ključ do možnosti mladih staršev, da v celoti izkoristijo svoja znanja in darove na trgu dela.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice