Skip to content

NPZ letos ne bo, osnovnošolce bodo začeli ocenjevati

Nekako je že jasno, da otroci še nekaj časa ne bodo sedli v šolske klopi, bolj verjetno v tem šolskem letu sploh ne. Šolsko leto pa se počasi nagiba h koncu. Nekateri že imajo dovolj ocen in bi jih že lahko ocenili, drugi še nekaj ocen potrebujejo. Po prvomajskih počitnicah bi morali učenci osnovnih šol pisati Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) in bodo srednješolci bi se tudi že morali vpisati v želeno srednjo šolo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je podalo smernice oziroma odločitev o NPZ in načinu ocenjevanja, kaj bo z vpisi v srednje šole pa se še ne ve.

NPZ letos lahko izpustimo

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je sporočila, da so se po posvetu in enotno oceno stroke (Zavoda za šolstvo, Državni izpitni center (RIC), ravnatelji…) odločila, da NPZ, ki ga opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli,  prvič po dvajsetih letih lahko izpustimo. Marsikdo bo rekel, da je temu tako lahko tudi v prihodnje. K

Prof. dr. Simona Kustec pa še dodaja: »Vse izpitne pole, ki so že pripravljene, bodo na Državnem izpitnem centru vseeno dostopne v elektronski obliki. Učenci in učitelji jih bodo lahko uporabili kot dodatno gradivo pri utrjevanju znanja ali zaključevanja šolskega leta, če bodo želeli.« Po vsej verjetnosti bo kakšnemu učitelju, ki mu počasi že zmanjkuje snovi, ki bi jo lahko otrokom podal, prišla kakšna nova pola preverjanja prav.

Način ocenjevanja in pridobivanje le-teh

MIZŠ priporoča, da se ocenjevanje znanja izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Kar bo vsekakor v veliko pomoč kakšnemu učencu, ki dobi bistveno nižjo ustno oceno zaradi straha pred nastopom pred množico, če tudi so množica njegovi prijatelji.

V normalnih okoliščinah, bi učenci pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, morali pridobiti najmanj dve oceni v drugi polovici šolskega leta, pri predmetu, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj enkrat, pri predmetih, za katere predmetnik določa več kot dve uri tedensko, mora učenca pridobiti najmanj tri ocene v drugi polovici šolskega leta, vendar se v danih okoliščinah znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat. V kolikor je učenec med 1. 2. 2020 in 16. 3. 2020 že pridobil oceno, torej ni nujno, da ga učitelj oceni še po 16. 3. 2020, ampak upošteva ocene, pridobljene do 16. 3. 2020.

Pri samem ocenjevanju znanja lahko učitelji uporabljajo različne načine ocenjevanja – glede na cilje oz. standarde znanja. Vendar mora učitelj pri ocenjevanju izdelka omogoči učencu vpogled v popravljen in ocenjen izdelek z ustrezno zapisano obrazložitvijo oziroma povratno informacijo o dosežku. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja učenca s posebnimi potrebami mora učitelj upoštevati individualiziran program, ki se v času izobraževanja na daljavo prilagodi nastalim razmeram. S spremenjenim individualiziranim programom, v katerem se opredeli oblika in način ocenjevanja znanja glede na individualne potrebe in zmožnosti učenca ter pogoje za ocenjevanje na daljavo, mora razrednik seznani starše, učenca in oddelčni učiteljski zbor. Pri ocenjevanju znanja učenca s posebnimi potrebami učitelj upošteva prilagoditve, določene v spremenjenem individualiziranem programu.

Če je učencu v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta, mu mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka v šolskem letu.

MIZŠ je podalo tudi smernice napredovanja iz razreda v razred, kar namiguje tudi na to, da se otroci letos v šolske klopi ne bodo vrnili. Smernice za napredovanje učencev iz razreda v razred so:

Učenec 3., 4., 5. in 6. razreda, ki je ob koncu šolskega leta negativno ocenjen iz enega ali več predmetov, lahko ponavlja razred na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika v soglasju s starši.

Učenec 3. razreda prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom lahko ponavlja razred na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika v soglasju s starši, če ni dosegel minimalnih standardov znanja.

  • Učenec 7. in 8. razreda, ki je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz več kot treh predmetov, razred ponavlja.
  • Učenec 7. in 8. razreda, ki je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz največ treh predmetov, do konca šolskega leta opravlja popravni izpit.
  • Učenec 7. in 8. razreda lahko opravlja popravni izpit največ trikrat.
  • Učenec 7. in 8. razreda, ki je bil pri opravljanju predmetnih izpitov negativno ocenjen iz več kot treh predmetov, ponavlja razred.
  • Učenec 7. in 8. razreda, ki do konca šolskega leta ni pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, pogojno napreduje v višji razred. Če v tretjem roku izpita ne opravi uspešno, razred ponavlja.
  • Tretji izpitni rok za popravne izpite bo od 11. septembra do 18. septembra. Za učence, ki imajo popravni izpit, mora šola organizirati dopolnilni pouk v obsegu najmanj desetih ur za posamezni predmet.

Strokovnjaki z Zavoda za šolstvo ravnateljem oz. učiteljem pri tem svetujejo, naj bo presoja pri ocenjevanju odvisna od dejanskih možnosti za doseganje učnih ciljev učencev, v času izobraževanja na daljavo pa naj učitelji ocenjujejo znanje, ki je bilo ustrezno obravnavano ter utrjeno z različnimi oblikami in metodami.

Učencem prvih in drugih razredov naj učitelj oceni napredek pri doseganju standardov znanja, pri čemer naj se upošteva, da so cilji in standardi v učnih načrtih praviloma postavljeni na ravni triletja in bo mogoče izpad nadomestiti v drugem oz. tretjem razredu. Pri ocenjevanju učencev od tretjega razreda naprej, kjer poteka številčno ocenjevanje znanja, naj učitelji upoštevajo, katere učne cilje, ki jih predvideva učni načrt, bodo lahko učenci dosegli v času izobraževanja na daljavo. Zavod RS za šolstvo prav tako predlaga, da naj učitelji pri številčnem ocenjevanju upoštevajo, katere standarde bodo lahko izkazovali učenci.

Pri ocenjevanju znanja je smiselno, da učitelji pri ocenjevanju uporabijo tiste načine, s katerimi so se učenci že seznanili v okviru dejavnosti preverjanja znanj, izogibajo naj se ocenjevanju znanja s pisnimi preizkusi znanja, prav tako pa mora učitelj zagotoviti možnost, da lahko učenec izdelek oz. dokaz o naučenem na podlagi povratnih informacij tudi izboljšajo.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice