Skip to content

Kaj prinaša nov Zakon o Vladi Republike Slovenije?

V sredo, 22. junija 2022, je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije.

»Cilj zakona je vzpostaviti učinkovito organizacijsko strukturo ministrstev, ki bo zagotavljala operativnost in uspešno izvajanje nalog nove vlade na podlagi Koalicijskega dogovora političnih strank v Vladi Republike Slovenije v mandatu 2022–2026. S spremenjenim zakonom o vladi se na novo vzpostavljajo ministrstva, ki bodo podpirala glavne prioritete nove vladne ekipe. Ministrstva bodo po obsegu in vsebinah manjša ter zato bolj operativna in odzivna, « so zapisali na vladni spletni strani.

Vlado po novem sestavlja 19 ministrstev in ena vladna služba.

Ministrstvo za finance

Ministrstvo za finance ostaja nespremenjeno in še naprej opravlja »naloge na področjih zakladništva, javnega računovodstva, javnih financ, državnega proračuna, javnih naročil, davčnega in carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega sistema, finančnega premoženja, poroštev, zadolževanja javnega sektorja, javno-zasebnega partnerstva, preglednosti finančnih odnosov, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter makroekonomskih gibanj in analiz,« kot je navedeno na spletni strani ministrstva.

Minister za finance je Klemen Boštjančič, državna sekretarka, pristojna za fiskalno politiko, proračun, javno računovodstvo in javno premoženje je mag. Saša Jazbec, državni sekretar, pristojen za davčni in carinski sistem je Tilen Božič.

Minister za finance Klemen Boštjančič. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Minister za finance Klemen Boštjančič. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Ministrstvo za zdravje 

Od prejšnjega ministrstva (Ministrstva za zdravje) se oddvaja del delovnega področja, ki se nanaša na delovno področje dolgotrajne oskrbe. To področje prehaja na novo ministrstvo, Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Minister za zdravje je dr. Danijel Bešič Loredan, ima tri sekretarje: državni sekretar, pristojen za področje sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti je mag. Tadej Ostrc, državna sekretarka, pristojna za področje zdravstvene nege je Aleksandra Lah Topolšek, državna sekretarka, pristojna za področje primarne ravni zdravstvene dejavnosti in področje institucionalnega varstva je Breda Božnik.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Ministrstvo za kulturo

Na Ministrstvu za kulturo opravljajo naloge na področjih umetnosti, kulture, kulturne dediščine, medijev, slovenskega jezika, verske svobode ter kulturne raznolikosti in človekovih pravic, zagotavljajo spodbudno okolje za razvoj kulture in umetnosti ter podpirajo ustvarjalnost v javnih zavodih, nevladnih organizacijah in pri samozaposlenih v kulturi. Prioriteta ministrstva je tudi skrb za slovenski jezik.

Ministrica za kulturo je dr. Asta Vrečko, državni sekretar za kulturo pa mag. Marko Rusjan.

Dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo. Vir slike: gov.si. Foto: Danijel Novakovič/STA.
Dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo. Vir slike: gov.si. Foto: Danijel Novakovič/STA.

Ministrstvo za notranje zadeve

Temeljno poslanstvo Ministrstva za notranje zadeve je zagotavljanje varnosti v državi, in sicer z delovanjem na področjih javne varnosti in policije, upravnih notranjih zadev, migracij in naturalizacije tujcev.

»Na Ministrstvu za notranje zadeve izvajamo naloge za zagotavljanje javne varnosti v državi, usmerjamo in nadziramo delo policije ter zagotavljamo učinkovito in strokovno opravljanje upravnih nalog na področju migracij in naturalizacije tujcev, izdaje potovalnih dokumentov, izvedbe volilnih opravil, pošiljanja podatkov iz centralnega registra prebivalstva, vodenja osebnega statusa v matičnem registru, prijave prebivališča, pridobitve državljanstva Republike Slovenije, registracije društev in političnih strank, javnih zbiranj, orožja in eksplozivov, zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva, varstva tajnih podatkov in varnostnega načrtovanja,« so zapisali na spletni strani ministrstva.

Ministrica je mag. Tatjana Bobnar, državna sekretarja sta dr. Branko Lobnikar in Tina Heferle.

Mag. Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Mag. Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve 

Področje dela ostaja enako prejšnjemu Ministrstvu za zunanje zadeve, le k imenu se dodaja dodatek »in evropske«.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve je Tanja Fajon, državna sekretarja sta Samuel Žbogar in mag. Marko Štucin.

Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za obrambo opravlja upravne in strokovne naloge na področjih obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Minister za obrambo je Marjan Šarec, državni sekretar, pristojen za koordinacijo delovanja organov v sestavi, direktoratov, Sekretariata generalnega sekretarja in Obveščevalno varnostne službe je dr. Damir Črnčec, državni sekretar, pristojen za koordinacijo delovanja Uprave RS za zaščito in reševanje, Uprave RS za vojaško dediščino ter za sodelovanje z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe in poklicnih gasilcev pa Rudi Medved.

Marjan Šarec, minister za obrambo. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Marjan Šarec, minister za obrambo. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

»Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedamo, da posamezniki in družba potrebujemo ustrezen življenjski prostor, kakovostne naravne vire in varno hrano ustrezne kakovosti. Zato spodbujamo trajnostni razvoj verig oskrbe s hrano, ohranjanje naravnih virov in skrb za vitalno podeželje. Naravna bogastva cenimo, zato spodbujamo okoljsko, ekonomsko in družbeno vzdržno upravljanje gozdov in celostni razvoj ribištva,« so zapisali na spletni strani.

Ministrica za kmetijstvo je Irena Šinko, državni sekretar je dr. Darij Krajčič, s 1. julijem pa se mu bo kot državna sekretarka pridružila Tatjana Buzeti.

Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
xr:d:DAFEyIrena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Ministrstvo za pravosodje

Na Ministrstvu za pravosodje bodo kot tudi doslej opravljali naloge na področjih organizacije in statusa sodišč, državnega tožilstva, državnega odvetništva, ustavnega sodišča in varuha človekovih pravic, nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva in državnega odvetništva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, civilnega in kaznovalnega prava; sistemskega urejanja omejevanja korupcije, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah.

Ministrica za pravosodje je dr. Dominika Švarc Pipan, državna sekretarja pa dr. Sebastjan Zbičajnik in dr. Igor Šoltes.

Dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravljajo naloge iz pristojnosti, ki se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kolektivne pogodbe, politiko zaposlovanja doma in v tujini, preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, zavarovanje za čas brezposelnosti, položaj in celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine, štipendiranje in poklicno izobraževanje, varnost pri delu, družinsko in demografsko politiko, socialno varstvo in socialno skrbstvo, družbeno pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva, položaj žensk ter zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških, usposabljanje otrok z motnjami v razvoju in varstvo oseb, ki ne morejo same skrbeti zase, varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojn in obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov in žrtev vojn.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Luka Mesec, državni sekretar pristojen za enake možnosti, družino, invalide, starejše in deinstitucionalizacijo je Simon Maljevac (ki bo z odhodom Luke Mesca na novo ministrstvo postal minister na tem ministrstvu), državni sekretar pristojen za socialne zadeve, trg dela in zaposlovanje, delovna razmerja in pravic iz dela pa Dan Juvan.

Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Ministrstvo za solidarno prihodnost

Poleg že zgoraj omenjenega področja dolgotrajne oskrbe, ki je bilo prej v pristojnosti ministrstva za zdravje, se na to ministrstvo seli tudi del delovnega področja prejšnjega Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanaša na delovno področje zemljiške.

»Ministrstvo za solidarno prihodnost bo opravljalo naloge z delovnega področja dolgotrajne oskrbe, zemljiške in stanovanjske politike, razvijanja in promocije modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja v podjetjih, udeležbe delavcev pri dobičku ter ostalih politik ekonomske demokracije,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Minister na tem ministrstvu bo Luka Mesec.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Od prejšnjega ministrstva (Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) se oddvajajo delovna področja regionalnega razvoja, tehnologije in oskrbe z naftnimi derivati, ki prehajajo na druga ministrstva, in sicer na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Na novo na to ministrstvo prehaja del delovnega področja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanaša na delovno področje športa.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (še po starih opredelitvah) je Matjaž Han, državni sekretar, pristojen za internacionalizacijo, podjetništvo, tehnologijo, les in notranji trg mag. Dejan Židan, državni sekretar, pristojen za regionalni razvoj in turizem je Matevž Frangež.

Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vir slike: gov.si. Foto: Danijel Novakovič/STA.
Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vir slike: gov.si. Foto: Danijel Novakovič/STA.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Od prejšnjega ministrstva (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) se oddvajajo delovna področja visokega šolstva, znanosti, raziskovanja in športa, ki prehajajo na druga ministrstva, in sicer na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Minister za izobraževanje, znanost in šport (še po starem) je dr. Igor Papič, državni sekretar, pristojen za šport, predšolsko vzgojo, osnovno, srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih je dr. Darjo Felda, državni sekretar, pristojen za visoko šolstvo, znanost in inovacije pa dr. Matjaž Krajnc.

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se bo preimenovalo v ministrstvo za vzgojo in šolstvo, vodil naj bi ga sedanji državni sekretar Darjo Felda.

Dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Gre za novo ministrstvo, kamor prehajajo nekatera delovna področja s prejšnjega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

To so:

  • del delovnega področja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanaša na delovno področje visokega šolstva, znanosti, raziskovanja,
  • del delovnega področja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se nanaša na delovno področje tehnologije.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo opravljalo naloge z delovnega področja visokega šolstva, znanosti, raziskovanja, razvoja tehnologij in inovacij.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo vodil sedanji šolski minister Igor Papič.

Ministrstvo za infrastrukturo

Od prejšnjega ministrstva (Ministrstva za infrastrukturo) se oddvaja del delovnega področja, ki se nanaša na delovno področje javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti in prometne politike, energetike, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter tudi del delovnega področja, ki se nanaša na delovno področje rudarstva.

Ta področja prehajajo na druga ministrstva, in sicer na Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Minister za infrastrukturo vodi mag. Bojan Kumer, ob njem pa državna sekretarka mag. Alenka Bratušek (po ustanovitvi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki ga bo prevzel Kumer, bo prevzela vodenje ministrstva za infrastrukturo) in državna sekretarka mag. Tina Seršen.

Mag. Bojan Kumer, minister za infrastrukturo. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Mag. Bojan Kumer, minister za infrastrukturo. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Gre za novo ministrstvo, na katerega prehajajo nekatera delovna področja iz prejšnjega Ministrstva za okolje in prostor, prejšnjega Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter prejšnjega Ministrstva za infrastrukturo.

Ta delovna področja so:

  • del delovnega področja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se nanaša na delovno področje oskrbe z naftnimi derivati,
  • del delovnega področja Ministrstva za infrastrukturo, ki se nanaša na delovno področje javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti in prometne politike, energetike, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
  • del delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanaša na delovno področje varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo opravljalo naloge z delovnega področja javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti in prometne politike, na področju energetike, oskrbe z naftnimi derivati ter nalog na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, področja varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov.

Vodil ga bo mag. Bojan Kumer.

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Od prejšnjega ministrstva (Ministrstva za okolje in prostor) se oddvajajo delovna področja varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov, zemljiške in stanovanjske politike.

Ta področja prehajajo na druga ministrstva, in sicer delno na novo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, delno pa na novo Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Na novo na to ministrstvo prehaja del delovnega področja Ministrstva za infrastrukturo, ki se nanaša na delovno področje rudarstva.

Ministrstvo (z zaenkrat še starim imenom) vodi minister Uroš Brežan, državni sekretar, pristojen za prostor in vode je mag. Matej Skočir, državni sekretar, pristojen za okolje pa Uroš Vajgl.

Uroš Brežan, minister za okolje in prostor. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Uroš Brežan, minister za okolje in prostor. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Ministrstvo za javno upravo

Od ministrstva se oddvaja del delovnega področja Ministrstva za javno upravo, ki se nanaša na delovno področje upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis.

To področje prehaja na Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Ministrica za javno upravo je Sanja Ajanović Hovnik, sekretarja pa Jure Trbič in Urban Kodrič.

Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (prej Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijo)

Na novo na to ministrstvo prehaja del delovnega področja prejšnjega Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se nanaša na delovno področje regionalnega razvoja.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj bo opravljalo naloge z delovnega področja regionalnega razvoja, razvojnega načrtovanja z nacionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja, evropske kohezijske politike na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema kohezijska sredstva iz evropskega proračuna, naloge upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike in naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov.

Zaenkrat še službo vlade vodi minister dr. Aleksander Jevšek, državni sekretar je mag. Marko Koprivc.

Služba vlade bo po novem ministrstvo. Dr. Aleksander Jevšek, minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Dr. Aleksander Jevšek, minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo (prej Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo)

Na ministrstvo prehaja del delovnega področja Ministrstva za javno upravo, ki se nanaša na delovno področje upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo opravljalo naloge z delovnega področja informacijske družbe, elektronskih komunikacij, upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis.

Ministrica zaenkrat še službe vlade je dr. Emilija Stojmenova Duh, državni sekretar je Matej Kalan.

Služba vlade bo po novem ministrstvo. Dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica brez resorja, pristojna za digitalno preobrazbo. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica brez resorja, pristojna za digitalno preobrazbo. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Kot kaže ostaja to urad za Slovence in zamejstvu in po svetu edina služba, ki si ne zasluži listnice. Urad bo vodil minister brez resorja Matej Arčon, državna sekretarka, pristojna za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu je Vesna Humar.

Matej Arčon, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.
Matej Arčon, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu. Vir slike: gov.si. Foto: Tamino Petelinšek/STA.

Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev se morajo uskladiti s tem zakonom najkasneje v treh mesecih po njegovi uveljavitvi – predsednik vlade dr. Golob je napovedal, da bodo posamezna ministrstva preoblikovali čez poletje in da bodo s septembrom v celoti operativna. Mnoge zaposlene na ministrstvih tako čaka dolgo, naporno in pestro poletje.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice