Skip to content

Potrdilo o nekaznovanosti ali potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku?

V številnih primerih je potrebno dokazovati nekaznovanost oziroma dejstvo, da oseba ni v kazenskem postopku. V teh primerih gre običajno za potrdilo o nekaznovanosti. Velikokrat se lahko srečamo tudi s potrdilom, da oseba ni v kazenskem postopku in tukaj je potrebno izpostaviti, da gre za drug dokument. Torej, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku sta dva različna dokumenta.

Preberite tudi:

Portal e-sodstvo: izterjajte neplačan račun ali plačo

E-sodišče – tehnološko razvit sistem sojenja

Običajno oseba potrebuje potrdilo o nekaznovanosti kadar se želi prijaviti na izbrano delovno mesto v tujini. Prav tako se potrdilo o nekaznovanosti uporablja kot dokazilo v primerih, ko želi oseba zaprositi za začasno ali stalno prebivališče v tujini. Torej, če boste šli skozi postopek priseljevanja, boste zagotovo potrebovali potrdilo o nekaznovanosti. To pa nista edina primera uporabe tovrstnega potrdila. Tudi v različnih upravnih in formalnih postopkih v tujini lahko pristojna vlada zahteva potrdilo o nekaznovanosti.

Po potrdilo o nekaznovanosti na ministrstvo

Potrdilo o nekaznovanosti je uradni dokument. Ta dokazuje ali je oseba storila morebitna kazniva dejanja v Republiki Sloveniji oziroma ali je bila pravnomočno obsojena z izpisom iz kazenske evidence za kazniva dejanja. V kolikor je oseba vodena v kazenski evidenci, bo potrdilo o nekaznovanosti vsebovalo podatke o dosedanjih obsodbah. Vsak državljan Republike Slovenije ima pravico pridobiti potrdilo o nekaznovanosti, ki ga potrebuje za uveljavljanje določenih pravic.

Potrdilo o nekaznovanosti za prijavo na delovno mesto.
Potrdilo o nekaznovanosti za prijavo na delovno mesto.
Vir slike: Aymanejed, Pixabay

Potrdilo o nekaznovanosti ali potrdilo iz kazenske evidence, s katerim oseba dokazuje nekaznovanosti, se lahko pridobi na Ministrstvu za pravosodje. Potrdilo se izdaja le v slovenskem jeziku, zato je v primerih, ko oseba potrebuje potrdilo za postopke v tujini, potreben tudi prevod. 

Potrdilo iz kazenske evidence oziroma potrdilo o nekaznovanosti posamezniki običajno potrebujejo za prijavo na izbrano delovno mesto. Za tovrstno potrdilo lahko zaprosijo tako fizične osebe kot tudi pravne osebe. Za prejem potrdila pa ni potreben osebni obisk na Ministrstvu za pravosodje, saj je lahko prošnjo poslana pisno ali elektronsko. Državljani držav, ki so članice Evropske unije lahko pridobijo digitalno potrdilo, s katerim nato dostopajo do svoje baze podatkov v kazenski evidenci, ob tem pa lahko tudi vlagajo prošnje oziroma zahtevke za pridobitev potrdila, ki te podatke vsebuje.

V kazenski evidenci so razvidni podatki, ki vključujejo osebne podatke (ime, priimek, EMŠO, kraj in občina prebivališča, država rojstva, stalno in morebitno začasno prebivališče ter državljanstvo) ter podatke o pravni osebi (ime te pravne osebe, njena matična številka in sedež pravne osebe).

Kazenska evidenca prav tako vsebuje podatke o morebitnih obsodbah (katero sodišče je obsodbo izreklo, opravilna številka obsodbe, zakonsko ime kaznivega dejanja, datum izreka in pravnomočnosti obsodbe ter kakšna je kazenska sankcija). V kolikor je prišlo do poznejših sprememb podatkov o obsodbi so tudi ti zabeleženi v kazensko evidenco. Razviden pa je tudi izbris iz kazenske evidence, ki temelji na podlagi Kazenskega zakonika.

Potrdilo o nekaznovanosti ne izdaja sodišče, ampak Ministrstvo za pravosodje. Upravičena oseba, bodisi pravna ali fizična, lahko za potrdilo o nekaznovanosti zaprosi z izpolnjeno vlogo. Vlogo lahko pošlje po pošti na naslov Ministrstva za pravosodje (Župančičeva 3, 1000 Ljubljana), jo odda osebno varnostniku na sedežu ministrstva ali pa pošlje po faksu na številko 01 369 56 25.

Fizične osebe imajo tudi dodatno možnost oddaje vloge za potrdilo o nekaznovanosti preko elektronskega sistema ESJU (elektronske storitve javne uprave), v kolikor imajo digitalno potrdilo. Po prejemu vloge, oddelek za evidence pošlje potrdilo o nekaznovanosti po pošti na naslov, ki jo je upravičena oseba navedla v vlogi. V vlogi mora oseba prav tako navesti razlog zakaj potrebuje potrdilo o nekaznovanosti.  

Sodišče izda potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku

Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku izdaja sodišče prve stopnje, to je okrajno sodišče. Kot že omenjeno, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku ni enako kot potrdilo o nekaznovanosti. 

Oseba, ki potrebuje potrdilo, ki dokazuje, da ni v kazenskem postopku, mora osebno obiskati sodišče in s seboj imeti veljavni osebni dokument. V kolikor potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku potrebuje pravna oseba, lahko v njenem imenu potrdilo pridobi njen zakoniti zastopnik, ki prav tako obišče sodišče.

Sodišče ne izdaja potrdilo o nekaznovanosti.
Sodišče ne izdaja potrdilo o nekaznovanosti.
Vir slike: 2102033, Pixabay

V tem primeru mora imeti zakoniti zastopnik ustrezno listino, ki zakonito zastopanje dokazuje ter veljavni osebni dokument, ki izkazuje nedvomno istovetnost.

Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku lahko pridobijo tudi delodajalci in druge osebe, v kolikor je zoper njihovega delavca ali neko drugo osebo, s katero so ali bodo v pravnem razmerju, uveden kazenski postopek. V tem primeru mora imeti delodajalec ali druga oseba, ki zaprosi za potrdilo, izrecno pisno privolitev posameznika ali pravne osebe, na katero se podatki oziroma potrdilo nanaša ali če tako določa Zakon o kazenskem postopku. 

Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku za kazniva dejanja, za katera se storilca po uradni dolžnosti preganja, izdaja sodišče (potrdilo iz 143a. člena Zakona o kazenskem postopku). Za tovrstno potrdilo mora oseba obiskati sodišče, natančneje kazensko pisarno. Potrdilo izdaja vsako okrajno sodišče in vsako okrožno sodišče v času uradnih ur. Vloga za izdajo potrdila je dostopna na spletnih straneh sodišča ali pa jo sodišče izda neposredno ob osebnem obisku. 

Kadar gre torej za potrdilo o nekaznovanosti in za potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, gre za dva različna dokumenta, ki sta dostopna pri dveh različnih organih.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice