Skip to content

11 milijonov in pol za javna dela 2022

Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje (ZRSZ) je v torek, 23. 11. 2021, objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Predvidena je vključitev 1500 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 11.448.000 evrov.

Javna dela so namenjena zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih oseb. Ob koncu oktobra 2021 je bilo registriranih 66.654 brezposelnih oseb, kar je 532 oseb ali 0,8 % več kot septembra, v primerjavi z oktobrom 2020 pa je bila brezposelnost manjša za 17.000 oseb ali za 20,3 %. Med brezposelnimi je kar 59 odstotkov dolgotrajno brezposelnih.

Vir slike: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
Vir slike: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kaj so javna dela?

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (dolgotrajno brezposelne osebe). Kot dolgotrajno brezposelne osebe štejejo tudi osebe, ki so bile pred in po nastopu začasne nezaposljivosti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev ali več. Pri tem imajo prednost invalidi in tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Javna dela se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju trga dela, programi javnega dela pa so izbrani na podlagi javnega povabila.

Prvič so javna dela uvedli leta 1990. Takrat so preko javnih del zaposlili 120 ljudi, največ so jih zaposlili preko javnih del leta 2000, kar 10474. V letu 2022 nameravajo v javna dela, kot že rečeno, vključiti 1500 oseb.

Komu je namenjeno javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022?

Ponudbo za izvedbo programa javnega dela lahko oddajo le neprofitni delodajalci.

Prijavi se lahko (neprofitna) pravna oseba, ki:

 • je pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisana v Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu;
 • je neprofitni delodajalec;
 • ima odprt  transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve;
 • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
 • odda ponudbo v okviru registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, za katere ima tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti;
 • je v programu javnega dela predvidel za izvajanje samo tista opravila, ki pomenijo dopolnjevanje in podporo izvajanju njegove dejavnosti;
 • ima s pogodbo o zaposlitvi, najmanj 3 mesece pred oddajo ponudbe, zaposleno vsaj eno osebo, ki je na tej podlagi obvezno zavarovana za najmanj polovico polnega delovnega časa. Pogoja zaposlene osebe po tem  javnem povabilu ne izpolnjuje oseba, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del;
 • ima po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji;
 • je v zadnjih treh mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja;
 • do Zavoda nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja;
 • v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja. V primeru, da je huje kršil pogodbene obveznosti pri izvajanju programov Javnih del ali Učnih delavnic in mu je zavod izdal pisno obvestilo, se obdobje podaljša na 24 mesecev.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2022, in sicer za naslednja 2 sklopa:

 • programov javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva,
 • programov javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij: kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, šport, okolje in prostor, kultura  ter drugi programi javnih del.
Pri zaposlovanju preko javnih del imajo prednost invalidi in tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi. Vir slike: Dnevnik.
Pri zaposlovanju preko javnih del imajo prednost invalidi in tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi.
Vir slike: Dnevnik.

Katerih del in nalog v okviru programov javnih del ni dovoljeno izvajati?

V okviru programov javnih del ni dovoljeno izvajati del in nalog, ki bi lahko predstavljala izkrivljanje konkurence med izbranim izvajalcem javnega dela in drugimi izvajalci podobne dejavnosti, kot so na primer: 

 • pobiranje, odvoz in sortiranje komunalnih odpadkov, oskrba z vodo, vzdrževanje komunalnih objektov in pokopališč, zaračunavanje parkirnine, izvajanje nalog, ki izhajajo iz pooblastil delavcev občinskega redarstva (npr. opozarjanje občanov v zvezi s kršitvami-parkiranje);
 • vzdrževanje in čiščenje bazenov in podobnih objektov ter naprav, naloge reševalca iz vode, naloge trenerja;
 • prodaja izdelkov in/ali storitev v obsegu, ki predstavlja pretežno vsebino programa;
 • zbiranje prispevkov za humanitarne in druge namene;
 • čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževanje prostorov in naprav, slikopleskarska in podobna vzdrževalna dela;
 • naloge telefonista, varnostnika, voznika (razen za prevoz materiala za humanitarne namene), hišnika, vzdrževalca, tajniška, računovodska, knjigovodska opravila ipd.
 • del in opravil, ki so vezana na izvajanje pomoči pri opravljanju temeljnih življenjskih opravil (pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju,  zločanju, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov), zdravstvena nega, asistenca na delovnem mestu in pri študiju ipd.

Kateri so upravičeni stroški izvedbe programa javnega dela?

Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja Zavod za izvedbo programa javnega dela, so:

 • del sredstev za plače udeležencev (pri določitvi deleža sredstev Zavoda za plače udeležencem programov javnih del se upošteva določitev in razvrstitev občin oziroma regij glede na povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti v Republiki Sloveniji oziroma strukturo brezposelnosti);
 • sredstva za prehrano med delom;
 • sredstva za prevoz na delo in z dela;
 • sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini;
 • sredstva za odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja.
Registrirana brezposelnost po območnih službah, oktober 2021. Vir slike: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
Registrirana brezposelnost po območnih službah, oktober 2021.
Vir slike: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Zavod lahko za brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let, za invalidno brezposelno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa ter starejšo od 50 let z nižjo ravnjo izobrazbe (I. in II. raven strokovne izobrazbe) zagotavlja še 50 % tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del.

V primeru vključevanja dolgotrajno brezposelnih Romov, lahko Zavod zagotavlja 95 % delež plač udeležencem, v kolikor je v program javnih del med vsemi vključenih najmanj polovica brezposelnih Romov.

Zavod bo izvajalcu sofinanciral oziroma povrnil navedene upravičene stroške v višini, ki jo bo izvajalec dejansko izplačal.

Naročnik oziroma izvajalec javnih del zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike plač udeležencev, regres za letni dopust, kritje drugih stroškov dela v skladu z delovno pravno zakonodajo ter sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme za izvajanje programa javnih del. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, v skladu z zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja, zagotavlja tudi plačilo prispevkov za socialno varnost od predpisane osnove.

Podrobne informacije so dostopne tukaj.

Kdaj se lahko prijavite na javno povabilo?

Javno povabilo je odprto od 7.12.2021 od vključno 00.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30.4.2022 do vključno 12.00 ure. Morebitno obvestilo o predčasnem zaprtju povabila bo objavljeno na spletni strani Zavoda.

Ponudba mora biti oddana izključno na Portalu za delodajalce: https://www.zadelodajalce.si/, kjer so objavljena tudi vsa potrebna navodila za vnos in oddajo. Prijavitelji se morajo pred oddajo ponudbe na portalu obvezno registrirati.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice