Naprej na vsebino

6. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je konec aprila v Uradnem listu RS, št. 58/2022 objavilo 6. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je razpisalo 250.000 evrov nepovratnih sredstev.

V sporočilu za javnost so zapisali, da »vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji. Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Podpora se dodeli samo za tiste površine, na katerih so bila dejansko opravljena agromelioracijska dela«.

Angliomeracijska dela v teku.
Angliomeracijska dela v teku.

Za katera zemljišča so na voljo nepovratna sredstva?

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljena kot kmetijska zemljišča (kar je razvidno iz lokacijske informacije) in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisana kot:

  • 1410 – zemljišče v zaraščanju,
  • 1500 – drevesa in grmičevje,
  • 2000 – gozd (v tem primeru je treba priložiti ustrezno dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije).

Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 5.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju, oziroma sorazmerno površini, na kateri je bil odpravljeno zaraščanje. Najmanjša površina, za katero se dodeli pomoč, je 0,3 ha, ki je lahko seštevek večjega števila manjših površin, pri čemer posamezna zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti manjša od 0,1 ha.

Za hribovite predele je 5000 eurov/ha najverjetneje premalo. Vir slike: tednik.si.
Za hribovite predele je 5000 eurov/ha najverjetneje premalo.
Vir slike: tednik.si.

Kdo lahko pridobi nepovratna sredstva?

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik (kar dokazuje z rednim izpisom iz zemljiške knjige) ali zakupnik kmetijskega zemljišča (kar dokazuje z dolgoročno pogodbo o zakupu kmetijskih zemljišč in soglasjem lastnika za poseg) v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

Posebna soglasja in dovoljenja so potrebna tudi v primeru, če gre za območje varovanj in omejitev po posebnih predpisih (kot na primer: varstvo narave – Natura 2000, ekološko pomembno območje, kulturna dediščina, erozijsko, plazljivo, plazovito, poplavno) ter varovalnih pasovih gospodarske javne infrastrukture (kot na primer: elektrovod, elektronske komunikacije, plinovod, vodovod, kanalizacija, ceste: avtoceste in hitre ceste, glavne in regionalne ceste ter lokalne ceste in javne poti).

Vložitev vlog

Vlogo lahko vložite od četrtka, 19. 5. 2022, od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi MKGP.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP. Razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

27 milijonov evrov za zaposlovanje mladih: subvencij skoraj več kot mladih, ki ustrezajo kriterijem

Od 16. avgusta naprej bo odprto javno povabilo delodajalcem za pridobitev subvencij za zaposlovanje brezposelnih mladih. Bo program dosegel cilje?

Prijava na e-novice