Skip to content

Objavljena so navodila za uveljavljanje višje sile zaradi toče v letu 2022

posledice toče, vir slike Pixabay

V letošnjem letu se ponovno srečujemo z višjo silo, saj je v začetku junija 2022 določena območja Slovenije prizadelo neurje s točo.

Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je prispelo poročilo o škodi s strani Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) in seznam prizadetih katastrskih občin (v nadaljevanju: k.o.), ki je potrjen tudi s strani Agencije RS za okolje (v nadaljevanju: ARSO) po kriterijih verjetnosti pojavljanja neurja.

Vlogi za uveljavljanje višje sile zaradi toče zato tokrat izjemoma ni treba prilagati dokazil (ker je bilo prizadeto širše območje Slovenije), saj bo kot dokazilo služil seznam prizadetih občin in katastrskih občin, to pa bodo dopolnili še s posnetki Agencije RS za okolje. Seznam k.o. je priložen navodilom.

Vsa kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KMG), ki so na območjih, kjer je prišlo do toče in zaradi posledic toče ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo, medtem ko dodatna dokazila niso potrebna, razen predpisane evidence za ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju: KOPOP) in ekološko kmetovanje (v nadaljevanju: EK) ter v primeru investicijskih ukrepov ali ukrepov, ki se nanašajo na ukrep, namenjen mladim prevzemnikom kmetij oziroma majhnim kmetijam iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 ali Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: nepovršinski ukrepi programa razvoja podeželja). V nadaljevanju navodil je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi toče.

Posnetek toče na območju Dravograda in Slovenj Gradca, 20. 6. 2022. Vir slike: Neurje.si (Facebook), Aleš Laznik.
Posnetek toče na območju Dravograda in Slovenj Gradca, 20. junij 2022.
Vir slike: Neurje.si (Facebook), Aleš Laznik.

V katerem primeru mora nosilec KMG sporočiti primer višje sile za neposredna plačila in za ukrepe razvoja podeželja?

Nosilec KMG mora sporočiti višjo silo le v primeru, ko zaradi toče oziroma njenih posledic ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki jih je prijavil na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis. Drugače višje sile ne sporoča.

Primeri, ko nosilec KMG zaradi toče oziroma njenih posledic ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki jih je prijavil na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis

a) Višja sila v primeru neposrednih plačil

Pri neposrednih plačilih se toča šteje za primer višje sile pri proizvodno vezanem plačilu za strna žita in zelenjadnice in v določenih primerih izpolnjevanja zahtev zelene komponente pri kmetijskih praksah »Diverzifikacija« in »Površine z ekološkim pomenom« (v nadaljevanju: PEP).

V primeru uničenih posevkov strnih žit in zelenjadnic zaradi toče nosilec KMG posreduje izpolnjen obrazec za višjo silo. Dopolnitev zbirne vloge ni potrebna.

Če v primeru uničenih posevkov kmetijskih rastlin zaradi toče nosilec KMG ne more več zagotoviti izpolnjevanja kmetijske prakse zelene komponente »Diverzifikacija«, mora za uveljavljanje višje sile posredovati izpolnjen obrazec za višjo silo.

Kadar zaradi toče nosilec KMG v nasprotju z namero ne more več zagotoviti »PEP« s kmetijskim rastlinami, ki vežejo dušik (prisotne od 7. maja 2022 do tehnološke zrelosti oziroma 30. septembra 2022), mora za uveljavljanje višje sile posredovati izpolnjen obrazec za višjo silo. Dopolnitev zbirne vloge ni potrebna.

V primeru ugotovljene višje sile zaradi toče se pri zahtevkih za neposredna plačila podpora za leto 2022 izplača v celoti.

b) Višja sila v primeru ukrepa KOPOP

Za ukrep KOPOP upravičenec uveljavlja primer višje sile zaradi toče takrat, ko ne more izpolniti svojih obveznosti za operacije oziroma zahteve, v katere je vključen.

V primeru ugotovljene višje sile zaradi toče se podpora za zadevne operacije oziroma zahteve ukrepa KOPOP izplača sorazmerno – upoštevajo se le stroški nastali do dneva nastanka višje sile, zato se višja sila uveljavlja le v primeru, ko nosilec KMG ne more izpolniti pogojev in obveznosti v okviru teh operacij oziroma zahtev.

Toča se šteje za primer višje sile tudi pri nekaterih zahtevah ukrepa KOPOP, pri katerih je določena minimalna meja obtežbe, ki je zaradi pomanjkanja krme ni mogoče zagotavljati oziroma vpliva na zmanjšanje števila živali, ki ga je nosilec KMG prijavil na zbirni vlogi za leto 2022. Pri teh zahtevah spodnja meja obtežbe zaradi pomanjkanja krme kot posledice toče lahko odstopa do največ 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin. Ker pri teh zahtevah upravičenec še vedno izvaja vse ostale obveznosti, se v primeru ugotovljene višje sile zaradi toče podpora za leto 2022 izplača v celoti.

Pri operaciji »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje« se število živali, ki jih je nosilec KMG prijavil na zbirni vlogi za leto 2022, zaradi pomanjkanja krme kot posledice toče lahko zmanjša, tako da je stalež živali lahko manjši od predpisanega (belokranjska pramenka, istrska pramenka in drežniška koza manj kot 3 živali, kokoši manj kot 30 živali, ostale vrste živali manj kot en GVŽ). V primeru ugotovljene višje sile zaradi toče se podpora za leto 2022 izplača le za število živali, ki so prisotne na KMG, za druge živali pa sorazmerno glede na število dni prisotnosti na KMG.

V navedenih primerih nosilec KMG na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) posreduje izpolnjen obrazec za višjo silo in priloži dokazila, kot je opisano v nadaljevanju.

Posnetek toče na območju Frankolovega, 5. junij 2022. Vir slike: Neurje.si (Facebook), Iztok Čurči.
Posnetek toče na območju Frankolovega, 5. junij 2022.
Vir slike: Neurje.si (Facebook), Iztok Čurči.

c) Višja sila v primeru ukrepa EK

Pri ukrepu EK se toča šteje za primer višje sile za njivske površine (poljščine, zelenjadnice, semenska pridelava), trajne nasade in trajno travinje, kjer upravičenec ne more izpolniti svojih obveznosti.

V navedenih primerih se pri ugotovljeni višji sili zaradi toče podpora izplača sorazmerno – upoštevajo se le stroški nastali do dneva nastanka višje sile, zato se višja sila uveljavlja le v primeru, ko nosilec KMG ne more izpolniti pogojev in obveznosti v okviru teh zahtev.

Nosilec KMG na ARSKTRP posreduje izpolnjen obrazec za višjo silo, kot je opisano v nadaljevanju.

d) Višja sila v primeru ukrepa dobrobit živali

Za ukrep dobrobit živali (v nadaljevanju: DŽ) upravičenec uveljavlja primer višje sile takrat, ko je zaradi naravne nesreče prizadetih več kot 30 % kmetijskih površin in ne more izpolniti svojih obveznosti. Upravičenec, ki uveljavlja primer višje sile, za leto 2022 pridobi sorazmerni del plačila. Če upravičenec lahko zagotovi dokrmljevanje na paši in na ta način lahko izpolni zahtevo za neprekinjenih 120 dni paše za govedo oziroma 210 dni za drobnico, ne uveljavlja primera višje sile. V tem primeru upravičenec še vedno izvaja vse obveznosti za ukrep DŽ in za to za leto 2022 pridobi plačilo v celoti.

Nosilec KMG na ARSKTRP posreduje izpolnjen obrazec za višjo silo, kot je opisano v nadaljevanju.

e) Višja sila v primeru nepovršinskih ukrepov programa razvoja podeželja

Če ima upravičenec obveznosti za nepovršinske ukrepe programa razvoja podeželja, mora te obveznosti izpolnjevati za čas trajanja obveznosti iz javnega razpisa, na katerem je pridobil sredstva. Višjo silo mora upravičenec javiti ARSKTRP najpozneje v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori, in sicer, če se posledice nesreče odražajo na predmetu podpore oziroma je poškodovano sredstvo za doseganje ciljev iz poslovnega načrta. Potrebno je priložiti tudi fotografije ali druga dokazila za dokazovanje navedenega.

Kako in kdaj nosilec KMG sporoči višjo silo?

a) Neposredna plačila in ukrepi KOPOP, EK ter DŽ

Nosilec KMG, ki zaradi posledic toče ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki jih je prijavil na zbirni vlogi za leto 2022 in njegova zemljišča ležijo v k.o. iz priloženega seznama, sporoči višjo silo na obrazcu »Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin«, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP (https://www.gov.si/zbirke/storitve/oddaja-zbirne-vloge-za-leto-2022/), in ga s priporočeno pošto pošlje na ARSKTRP v 15 delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, vendar pred morebitnim pregledom na kraju samem. Dodatna dokazila v primeru neposrednih plačil in ukrepa DŽ niso potrebna, v primeru ukrepov KOPOP in EK pa je kot dokazilo treba priložiti predpisane evidence.

Nosilec KMG na obrazcu kot razlog višje sile označi »huda naravna nesreča, ki je resno prizadela KMG«, v rubriki »opis primera višje sile« pa opiše primer višje sile. Višjo silo za sheme neposrednih plačil nosilec KMG uveljavlja na istem obrazcu.

V skladu z »Navodili za izpolnjevanje obrazca Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin«, ki so dostopna na spletni strani ARSKTRP (https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSKTRP/SNP/ZV-2022/Navodila_za_izpolnjevanje_obrazca_VS_koncno_za_objavo.pdf), mora nosilec KMG na obrazcu obvezno navesti tudi na katerih površinah in za katero obveznost iz zbirne vloge za leto 2022 ne izpolnjuje zahtev ali obveznosti zaradi toče.

ARSKTRP bo o vsaki vlogi odločala individualno.

b) Nepovršinski ukrepi programa razvoja podeželja

Če je KMG v k.o. iz priloženega seznama, nosilec KMG, ki zaradi posledic toče ne more izpolniti zahtev ali obveznosti iz naslova nepovršinskih ukrepov programa razvoja podeželja, sporoči višjo silo pisno z dopisom, ki ga s priporočeno pošto pošlje na ARSKTRP najpozneje v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori, vendar pred morebitnim pregledom na kraju samem. Kot dokazilo mora priložiti fotografije ali druga dokazila za dokazovanje navedenega.

ARSKTRP bo o vsaki vlogi odločala individualno.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Ministrstvo za obrambo bo ponovilo razpis za resničnostno serijo zaradi pomanjkanja ponudb

Ministrstvo bo zavrnilo tudi edino ustrezno ponudbo za snemanje serije, glede naslednjih korakov pa si bodo vzeli čas za razmislek.

Prijava na e-novice