Skip to content

Kdaj bosta izplačana energetski in draginjski dodatek in kako preverite, koliko boste prejeli?

Poročali smo že, da so konec avgusta z vlade RS sporočili, da za najranljivejše skupine prebivalstva pripravljajo energetski dodatek, ki bo znašal najmanj 200 evrov. Do njega so upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Upravičenost do dodatka in njegovo višino lahko preverite s pomočjo spletnega kalkulatorja. Kako to storite smo podrobno opisali v prispevku Kako preveriti, ali ste upravičeni do 200 evrov energetskega dodatka.

Izplačilo energetskega dodatka: komu, kdaj in koliko

Preteklo sredo so z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost RS sporočili, da bodo »energetski dodatek, ki ga predvideva Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD), prejeli vsi, ki živijo v gospodinjstvu, ki se preživlja z nizkimi dohodki«.

Izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) bo izvedeno 2. novembra 2022, in sicer v višini:

  • 200 evrov za samske osebe;
  • 200 evrov za družine z enim staršem, povečano za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za dvostarševske družine, povečano za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za pare brez otrok.

»Energetski dodatek se upravičencem izplača samo enkrat, pri čemer se bo ugotavljanje izpolnjevanja pogojev na podlagi veljavne odločbe za DSP ali VD izvajalo do 31. marca 2023. V kolikor samska oseba ali družina ni prejemnica DSP ali VD zaradi lastništva premoženja, lahko v času od 1. oktobra 2022 do 28. februarja 2023 pri pristojnem centru za socialno delo vloži vlogo za DSP oziroma VD, saj se pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje (razen prihrankov in vrednostnih papirjev) ne upošteva. V omenjenem obdobju tudi ne velja omejitev dedovanja po 54.a členu Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Na podlagi upravičenosti do DSP ali VD je samska oseba ali družina posledično upravičena tudi do energetskega dodatka,« so še pojasnili na ministrstvu.

Primeri izračuna cenzusa za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek so dostopni na povezavi https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Primeri-izracuna-cenzusa-za-denarno-socialno-pomoc-in-varstveni-dodatek.pdf.

Datumi izplačil energetskega dodatka. Vir slike: Vlada RS.
Datumi izplačil energetskega dodatka. Vir slike: Vlada RS.

Energetski dodatek za dohodkovno najšibkejše kategorije invalidov v višini 200 evrov bo izplačan različno, odvisno od zakonske podlage, na podlage katere je določena invalidnost:

  • upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so upravičeni do DSP oziroma VD po zakonu, bodo energetski dodatek prejeli 2. novembra 2022;
  • upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) bodo energetski dodatek prejeli 10. novembra 2022;
  • upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) in so upravičeni do DSP, bodo prejeli energetski dodatek 2. decembra 2022. Dodatek bo izplačan v decembru, ker bodo upravičenci prejemek iz naslova zaposlitvene rehabilitacije za oktober prejeli v novembru in je izplačilo tega prejemka pogoj za izplačilo energetskega dodatka;
  • upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek ali invalidski dodatek kot edini prejemek, energetski dodatek prejmejo 25. novembra 2022;
  • za invalide I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine, bo izplačilo energetskega dodatka izvedeno 60 dni od vrnitve v celoti izpolnjene in podpisane izjave. Osebam, za katere iz uradnih evidenc izhaja, da izpolnjujejo pogoje za izplačilo energetskega dodatka, bo izjavo v izpolnitev poslal ZPIZ.

Draginjski dodatek za otroka: višino preverite v spletnem kalkulatorju

Pred dvema dnevoma je na spletni strani vlade zaživel spletni kalkulator za izračun draginjskega dodatka za otroke. Kot so zapisali na ministrstvu za delo, je namen kalkulatorja, da si družine, ki so upravičene do otroškega dodatka, izračunajo, v kolikšni višini jim pripada draginjski dodatek za otroka. Slednjega je vlada sprejela zato, da v času draginje pomaga družinam, upravičenim do otroškega dodatka.

Družina bo za upravičenost do draginjskega dodatka za otroke morala imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za oktober, november in december letos. Družina bo dodatek prejela za vse otroke v družini, za katere je upravičena do otroškega dodatka. Ker se otroški dodatek izplačuje za nazaj, bo izplačilo draginjskega dodatka za otrokeizvedeno v novembru in decembru letos ter januarju 2023,in sicer na isti dan kot otroški dodatek. Na ta dan bodo upravičene družine prejele dve ločeni nakazili, eno za otroški dodatek in eno za draginjski dodatek za otroka.

Draginjski dodatek za otroke. Vir slike: MDDSZ.
Draginjski dodatek za otroke. Vir slike: MDDSZ.

Na ministrstvu za delo sicer pojasnjujejo, da bo družina draginjski dodatek poleg otroškega dodatka prejemala le v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 oziroma za krajše obdobje, če bodo do otroškega dodatka upravičena za krajše obdobje. Na primer, če se bo otrok rodil decembra in bo do otroškega dodatka upravičen od decembra dalje, bo upravičen do draginjskega dodatka samo za december, z izplačilom v januarju.

Do draginjskega dodatka bodo upravičene tudi rejniške družine za otroke, stare do 18 let.

Izplačilo bo avtomatično, kar pomeni, da vloge ne bo potrebno oddajati. Draginjski dodatek se tudi ne bo upošteval pri pravicah iz javnih sredstev, dohodnini in ne bo predmet izvršb.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice