Naprej na vsebino

Subvencija vrtca: komu pripada in kako jo dobiti?

Najpogostejša oblika otroškega varstva v Sloveniji je javni vrtec, bodisi kot samostojna ustanova bodisi kot dodaten objekt v osnovni šoli. V nekaterih zavodih za otroke so organizirani tudi oddelki vrtcev za otroke s posebnimi potrebami. Podjetja z organiziranim vrtci za zaposlene so redka in so prej izjema kot pravila.

V Sloveniji večina varstev otrok poteka po celodnevnem programu. Otroške ustanove obratujejo vsak delovni dan skozi celotno leto. Delovni čas določa vrtec v skladu s potrebami staršev. Delovni čas javno subvencioniranih vrtcev se razlikujejo, od najmanj 9 do največ 16 ur na dan. Večina jih je odprtih od 10 do 11 ur na dan, od 5.30 ali 6.00 do 16.00 ali 16.30.

Preberite še:

Veste kateri socialni transferji vam pripadajo?

Kako najti osebo za popoldansko varstvo otrok

V Sloveniji je država odgovorna za razvoj splošnih ciljev in načel za varstvo otrok in predšolsko vzgojo, medtem ko je financiranje v večini prepuščeno lokalnim skupnostim. Lokalne skupnosti lahko ustanovijo javne ustanove za varstvo otrok, medtem ko pa lahko privatne ustanove in zasebniki ustanovijo zasebne ustanove za varstvo otrok, ob tem pa morajo izpolnjevati posebne pogoje, če zaprosijo za javne subvencije.

Med pogoje za javno subvencionirane ustanove za varstvo otrok sodijo:

  • ustanova mora biti odprta za vse otroke,
  • ustanova mora zaposliti vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za izvajanje programov v skladu z zakonskimi zahtevami in
  • ustanova mora izvajati najmanj poldnevne programe in vključevati vsaj takšno število otrok, da zapolni dve enoti.

Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena temeljnih nalog občin, zato ustanavljajo in financirajo vrtce. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem na področju celovite oskrbe otrok, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje možnosti za celostni razvoj otrok. Seznam vrtcev je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Subvencija vrtca omogoča znižano plačilo vrtca.
Subvencija vrtca omogoča znižano plačilo vrtca.
Vir slike: stevep b, Pixabay

Subvencija vrtca se zaprosi z enotno vlogo

Subvencija vrtca nudi znižano plačilo vrtca. Višina tega plačila se običajno določi po dohodkovnem razredu staršev. Subvencija vrtca je lahko odobrena staršem, ki imajo svojega otroka v javnem vrtcu, zasebnem vrtcu s koncesijo ali zasebnem vrtcu, ki je financiran s strani občinskega proračuna.

Od leta 2018 centri za socialno delo avtomatsko odločijo ali bo subvencija vrtca podaljšana ali ne, tako da starši vloge za podaljšanje znižanega plačila vrtca ne rabijo več oddajati. Le tisti, ki bi želeli subvencijo pridobiti prvič, morajo oddati vlogo. Ta vloga se odda en mesec preden začne otrok obiskovati vrtec, na lokalnem centru za socialno delo. Subvencija vrtca se zaprosi z enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki je dostopna tudi na spletu.  

Komu pripada subvencija vrtca

Staršem otrok, ki imajo v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče ali ima vsaj eden od staršev v Sloveniji prijavljeno začasno prebivališče in je ob tem tudi davčni zavezanec, mu lahko pripada subvencija vrtca.

Kako se subvencija vrtca določa

Višina plačila vrtca se določa kot delež od cene vzgojno-varstvenega programa, v katerega je vključen otrok. Določa se po lestvici, ki starše razvršča v devet lestvic, odvisno od povprečnega mesečnega dohodka na osebo. Starši, ki jim subvencija vrtca ne pripada, plačajo 77 % cene izbranega programa.

Tisti starši, ki imajo v vrtec v istem času vključena dva ali več otrok, jim pripada dodatna subvencija vrtca za mlajšega otroka, za katerega plačajo le 30 % cene vzgojno-varstvenega programa. Za vsakega nadaljnjega otroka, pa jim pripada 100 % subvencija vrtca, kar pomeni, da so plačila v celoti oproščeni. 

Prav tako so v celoti oproščeni plačila vrtca rejenci, saj ceno vzgojno-varstvenega programa krije občina, v kateri ima rejenec prijavljeno stalno prebivališče. Ob tem mora rejnik na pristojni center za socialno delo oddati vlogo za oprostitev plačila vrtca.

Občina, v kateri ima otrok prijavljeno stalno prebivališče, je dolžna poravnati razliko med ceno vzgojno-varstvenega programa in višino plačila staršev ne glede na to, v kateri občini otrok obiskuje javni vrtec ali zasebni vrtec s koncesijo. Pridobljena subvencija vrtca ne velja le do konca koledarskega leta, temveč velja polnih 12 mesecev in tako staršem zagotovi, da ne plačajo 77 % cene izbranega vzgojno-varstvenega programa.

Center za socialno delo lahko določi, da bo subvencija vrtca tudi višja

V izrednih primerih lahko pristojni center za socialno delo določi, da bo subvencija vrtca višja in plačilo vrtca nižje. To se običajno zgodi v primerih, kadar bi plačilo vrtca ogrozilo socialno varnost družine. Ob tem morajo biti natančno opredeljeni razlogi za ogrožen socialni in materialni položaj osebe ali družine, na katere ta oseba ali družina nima vpliva.

Subvencija vrtca je za drugega otroka večja.
Subvencija vrtca je za drugega otroka večja.
Vir slike: tolmacho, Pixabay

Za katere programe se lahko koristi subvencija vrtca?

Subvencija vrtca je namenjena staršem otrok, ki obiskujejo javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo ali zasebne vrtce, ki so financirani s strani proračuna občine. Tako staršem, po oddaji vloge, pripada subvencija vrtca od prvega dne naslednjega meseca. Subvencija vrtca načeloma velja 12 mesecev, razen v primerih, ko se med upravičenostjo do znižanega plačila vrtca, spremenijo okoliščine, ki vplivajo na njeno odobritev. V tem primeru pristojni center za socialno delo ponovno oceni situacijo in na novo odloči o upravičenosti do znižanega plačila vrtca.

Vloge za nadaljnjo upravičenost do subvencije vrtca ni potrebno več vlagati, saj pristojni center za socialno delo po uradni dolžnosti nadalje odloča o upravičenosti. Le tisti starši, ki prvič zaprosijo za subvencijo, morajo oddati vlogo. 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice