Naprej na vsebino

Civilna zaščita aktivirana – ali lahko vpokličejo tudi vas?

Na trenutke se zdi, da je včerajšnji tvit Janeza Janše, da bo od danes naprej razglašena epidemija, marsikaj postavil na glavo. Ogromno je vprašanj, kaj to dejansko pomeni, čeprav je zelo jasno, saj so vodilni že skoraj teden dni razlagali, kaj pomenijo številke in kriteriji, ki vodijo k razglasitvi epidemije.

Ogromno vprašanj in ugibanj je prejšnji teden sprožil tudi 7. člen, paragraf Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki pravi: »Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo Policije.«

Ob tem se je razvilo tisoč in eno vprašanje, koga bodo vpoklicali, ali to pomeni, da lahko vsakogar, in kaj če le-ta noče biti del civilne zaščite.

Olje na ogenj je vsekakor prililo tudi dejanje Srečka Šestana, ki je danes zjutraj izdal sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. S tem pa omogočil, da poleg zdravstvenih in drugih služb država uporabi tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč. Ministrstvo za zdravje bo izdajalo strokovna priporočila in o njih tekoče obveščalo poveljnika civilne zaščite, ta pa bo poskrbela za potrebno število strokovnih sodelavcev, ki bodo zagotavljali ustrezen operativni odziv glede na razvoj razmer in potrebe po zaščiti, reševanju in pomoči ter podporo poveljnikom in štabom civilne zaščite.

Preberite tudi:

Civilna zaščita in zaposlitev

Civilna zaščita lahko vpokliče kogarkoli?

Glede na nastalo situacijo je vprašanje o tem, ali lahko vpokličejo tudi vas, tako vse bolj pereče. Res je, da je še pred nekaj leti veljalo, da so v vrste civilne zaščite lahko vpoklicali tiste, ki so že opravili vojaški rok in so se enkrat letno redno udeležili usposabljanja. To je še ena izmed dobrih strani obveznega naborništva.

Z Uredbo o službi v Civilni zaščiti je bilo določeno, da lahko pogodbo s civilno zaščito sklenejo moški in ženske, stari najmanj 18 let in največ 55 (ženske) oziroma 63 let (moški) in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije;
 • imajo splošno delovno sposobnost;
 • imajo ustrezno izobrazbo in
 • niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno zaporno kazen več kot 6 mesecev oziroma da zoper njih ne teče kazenski postopek za tako kaznivo dejanje.
Civilna zaščita vpokliče le pogodbenike in ne vse državljane.
Civilna zaščita vpokliče le pogodbenike in ne vse državljane.
Vir slike: Moje Posavje

Pogodbe pa ne more skleniti oseba:

 • ki psihofizično in zdravstveno ni sposobna za delo pri zaščiti, reševanju in pomoči v Civilni zaščiti;
 • ki je razporejena na obrambno dolžnost, razen če s tem soglaša upravni organ, ki je državljana razporedil na obrambno dolžnost;
 • ki jo je delodajalec napotil na opravljanje dela, usposabljanje ali šolanje v drugo državo za dalj kot za tri mesece in ni povezano s službo v civilni zaščiti.

Pogodbo lahko sklene tudi nosečnica, mati in samohranilec z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti. Pogodb o službi v civilni zaščiti praviloma ne morejo skleniti poklicni ali pogodbeni pripadniki stalne ali rezervne oziroma pomožne sestave policije ali vojske, razen za popolnitev začasnih sestav, pri čemer pa morajo predložiti soglasje predstojnika oziroma pristojnega poveljstva. Poklicni gasilci in zaposleni v službi nujne medicinske pomoči ter javni uslužbenci lahko pogodbe o službi v civilni zaščiti sklenejo, če predložijo soglasje delodajalca oziroma javni uslužbenci soglasje predstojnika.

Javni uslužbenci, ki poklicno delajo na področju zaščite in reševanja, ne glede na prejšnji odstavek ne morejo skleniti pogodbe o službi v civilni zaščiti za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju države, lahko pa jo sklenejo s soglasjem predstojnika za popolnitev enot, služb ali začasnih sestav, ki so napotene na pomoč ob naravni ali drugi nesreči drugi državi ali za opravljanje mednarodnih obveznosti države, ki jih je država prevzela v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami.

Splošna delovna sposobnost kandidatov se ugotavlja po merilih, ki so predpisana za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev; zdravstvena sposobnost kandidatov za opravljanje zahtevnih nalog v zvezi z varstvom pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, radiološko biološko ali kemijsko zaščito in podobnih nalog, pri katerih je obvezna uporaba dihalnih aparatov, se ugotavlja po merilih, predpisanih za operativne gasilce, ki uporabljajo izolirne dihalne aparate, s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.

Kako lahko postaneš član civilne zaščite?

Če vas je vseeno zamikalo, da bi postali del civilne zaščite in imate ustrezno izobrazbo, bodite le pozorni na razpis, objavo, neposredno povabilo ali se ponudite sami.

Vlogo vložite pri upravi oziroma pristojni službi državnega organa, občinski strokovni službi, pristojni za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, oziroma pri pristojni službi gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije, odvisno od tega, kdo je ustanovitelj organov vodenja, enot ali služb civilne zaščite, v kateri bi radi bili član.

Vloga mora vsebovati kratek življenjepis, enotno matično številko in spričevalo najvišje končane šole. Podobno, kot če pišete prijavo na delovno mesto.

Če ste primeren kandidat za opravljanje službe v civilni zaščiti, odloči komisija, ki jo imenuje generalni direktor uprave ali predstojnik pristojne strokovne službe državnega organa, župan oziroma predstojnik gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije, odvisno od tega, kdo je ustanovitelj organa vodenja, enot ali službe civilne zaščite.

Pri izbiri kandidatov komisija prednostno upošteva tiste kandidate, ki so že razporejeni na dolžnost v civilno zaščito ali opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči v drugih silah za zaščito, reševanje in pomoč, oziroma tiste, ki imajo potrebno znanje, usposobljenost ali izkušnje. Komisija po potrebi s kandidati opravi tudi razgovore.

Če želite biti del civilne zaščite morate ustrezati kar nekaj kriterijem.
Če želite biti del civilne zaščite morate ustrezati kar nekaj kriterijem.
Vir slike: Moje Posavje

Dolžnosti članov civilne zaščite in vpoklic

Pogodbeniki civilne zaščite so se med trajanjem pogodbe dolžni odzvati na podlagi poziva:

 • na zbor zaradi razporeditve, pregleda ali drugih razlogov;
 • k uvajalnemu, temeljnemu in dopolnilnemu usposabljanju;
 • k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravne ali druge nesreče;
 • k opravljanju nalog izven države v miru zaradi naravnih in drugih nesreč ali zaradi izvrševanja mednarodnih obveznosti države, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami;
 • k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v vojnem ali izrednem stanju;
 • na vaje in druge oblike praktičnega usposabljanja.

Če nastane naravna ali druga nesreča, so se člani civilne zaščite dolžni odzvati na pomoč, četudi ni bil izdan poziv. Vedno, kadar se v državi pojavi potreba po vpoklicu civilne zaščite, se je pogodbenik dolžan odzvati.

In če se vrnemo na vprašanje v naslovu, ne, ne boste vpoklicani, če v zadnjih petih letih niste podpisali pogodbe s civilno zaščito, niste opravili vsako leto usposabljanje in niste pogodbenik civilne zaščite.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice