Skip to content

Model C v srednjih šolah

Slabi trije meseci so še do konca šolskega leta, a dijaki so bili fizično v šoli dober mesec in pol. Vlada je včeraj odločila, da se v šolske klopi vračajo vsi dijaki. Kako bodo model C izvajali, je v avtonomnosti vsake šole. Dijaki zaključni letnikov so že dobre tri tedne v šolskih klopeh, v tem času pa so na prakso hodili tudi ostali dijaki.

Model C za srednje šole pa med drugim predvideva, da so dijaki izmenično fizično prisotni v šoli. MIZŠ sicer upa, da bodo med prvimi dijaki prvih letnikov, a kot že zapisano, ravnatelji srednjih šol bodo glede na stanje na šolah določili število dijakov oziroma oddelke, ki imajo pouk najprej v šoli in nato na daljavo.

Šole in dijaški domovi bodo morali med seboj uskladiti število dijakov, ki se izobražujejo na daljavo. Pri tem so izjema dijaki nižjega poklicnega izobraževanja. Vsi učitelji so v šoli in izvajajo pouk po urniku, in sicer za dijake, ki so v šoli, izvajajo pouk v razredu, za dijake, ki so doma, pa na daljavo.

Preberite tudi:

Dijaki se končno vračajo v šolske klopi

Po katerem modelu bodo osnovnošolci začeli novo šolsko leto

Za organizacijo in obliko izvedbe praktičnega izobraževanja je odgovoren ravnatelj, saj sta odvisni od zahtev posameznega programa – v nekaterih programih je praktični pouk izvedljiv le v kontaktni obliki, v drugih (računalništvo, elektrotehnika itd.) pa tudi na daljavo. Praktični pouk mora biti izveden skladno z zahtevami programa, ob upoštevanju varnostnih ukrepov.

Za praktično usposabljane z delom (PUD; vajeništvo) CPI v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije oblikuje enotna navodila oziroma usmeritve, ki so usklajeni z delodajalci.

Dijaki v programih nižjega poklicnega izobraževanja tudi po tem modelu v celoti obiskujejo pouk v šoli. Pri izobraževanju jim šola omogoči podporo. Izvajanje pouka se zagotovi na način, da se dijaki oddelkov v času pouka ne mešajo med seboj, če to ni mogoče (npr. pri izbirnih predmetih, ki jih obiskujejo dijaki različnih oddelkov), pa poteka pouk v skupinah, katerih sestava se ne spreminja (dijaki vedno obiskujejo npr. pouk izbirnega predmeta v isti skupini).

Šole izdelajo natančne protokole za izvajanje programa.

Priporočila in izvajanje modela C

MIZŠ je že pred začetkom šolskega leta izoblikoval modele šolanja in za model C, ki se bo izvajal. Le-ta pa ima zapisana naslednja priporočila:

 • Za uspešno izvedbo je ključnega pomena dorečena organizacija pouka, ki jo v obliki izvedbenega načrta oblikuje oddelčni učiteljski zbor. Učitelji se osredotočijo na doseganje temeljnih ciljev ter na krepitev znanja skozi povezovanje vsebin vseh predmetov. Izvedbo racionalizirajo tako, da presodijo, kateri segmenti pouka so primernejši za izvedbo na daljavo, katere pa je nujno izvesti v šoli. V izogib pretirani obremenitvi dijakov časovno uravnotežijo zahteve posameznih predmetov, predvsem pa časovno uskladijo ocenjevanje znanja.
 • Pri pripravi načrta organizacije dela naj bo posebna pozornost namenjena tudi obremenjenosti učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Zlasti pri načrtovanju pouka na daljavo je treba upoštevati vse okoliščine in čas, ki ga zahteva kakovostno poučevanje na daljavo.
 • Pri poučevanju na daljavo naj učitelji namenijo pozornost videorazlagam. Potrebna je tudi asinhrona (vnaprej posneta) razlaga, ki dijaku omogoča samostojno razpolaganje s časom in individualizirano usvajanje snovi, kar pomeni, da si lahko dijak razlago predvaja večkrat.
 • Pouk na daljavo se ne sme oklestiti izključno na pošiljanje gradiva in nalog ter navodil, kaj naj dijaki predelajo oz. naredijo. Učitelji naj izkoristijo možnosti spletnega okolja, katerega uporaba za delo z dijaki je dogovorjena na nivoju šole in zagotavlja aktivno udeležbo posameznikov (videokonferenca, spletni klepet itd.). Tudi v spletnem okolju naj učitelji spodbujajo medvrstniško sodelovanje oz. sodelovalno učenje (npr. delo v skupinah ali dvojicah). Sprotna povratna informacija dijaku je za uspešnost učenja ključnega pomena, zato naj učitelji redno preverjajo znanje in izkoriščajo možnosti samovrednotenja in vrstniškega vrednotenja dijakov.
 • Za ohranjanje stabilnosti šolskega okolja in občutka varnosti je pomembno usklajeno delovanje vseh članov šolskega kolektiva, zato je treba natančno opredeliti in po potrebi vzpostaviti dodatna pravila komuniciranja z dijaki in starši ter njihovo sprotno informiranje o razmerah na šoli.
 • Za izvajanje pouka na daljavo mora šola pripraviti načrt organizacije dela za vse učitelje in oddelke. Pregled nad izvajanjem pouka na daljavo ima ravnatelj.
 • Pouk na daljavo se izvaja 5 dni v tednu.
 • V času izvajanja pouka na daljavo učitelji in šola vodijo evidenco vključevanja dijakov v pouk na daljavo. Če se posamezni dijak ne vključuje v izvajanje pouka na daljavo, naj razrednik v zvezi s tem vzpostavi stik z njim ali z njegovimi starši ter poskuša ugotoviti in odpraviti razloge.
 • Učitelji naj pripravljajo prilagojena učna gradiva za dijake s posebnimi potrebami; navodila zanje morajo individualizirati in prilagoditi. Smiselno morajo upoštevati individualizirani program.
 • Za tujejezične dijake priporočamo prilagoditev aktivnosti tako, da so s temi dijaki realizirani temeljni cilji. Šola naj v okviru izobraževanja na daljavo, skladno z možnostmi, zagotovi učenje slovenskega jezika.
 • Za dijake, ki imajo pouk v šoli, naj učitelji izkoristijo tudi vse možnosti pouka na prostem.
 • Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 je priporočljivo oddelke razdeliti v manjše skupine. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo oddelki dijakov v celoti, to sicer ni združljivo. Treba pa se je zavedati, da več dijakov v učilnici pomeni večje tveganje za prenos okužb.
 • Poleg splošnih priporočil (pogosto zračenje zaprtih prostorov, redno umivanje oz. razkuževanje rok, vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in upoštevanje higiene kašlja s strani dijakov in zaposlenih ter redno čiščenje in razkuževanje površin) se ob aktivaciji modela C pri organizaciji šolskega dela priporoča, da pouk posameznih oddelkov poteka v matičnih učilnicah. Ob vhodih, na hodnikih, v učilnicah in sanitarnih prostorih naj bodo razkužila in infografike s splošnimi higienskimi ukrepi. Šola uredi prihod na šolo/zapuščanje šole z jasnimi pravili (razporedi prihodov/odhodov oddelkov oz. uporaba različnih vhodov, talne označbe za vzdrževanje medosebne razdalje ipd.), prav tako pravila obnašanja na hodnikih in režim uporabe sanitarij.
 • Pouk športne vzgoje lahko poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin dijakov iz različnih oddelkov oz. učnih skupin.
 • H garderobnim omaricam hkrati prihajajo le dijaki posameznih oddelkov. Garderobe v telovadnici je treba pred vsako skupino očistiti in razkužiti.
 • Računalnik v učilnici praviloma uporablja le učitelj.
 • Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upoštevajo higienski ukrepi za preprečevanje širjenja virusa.
 • Malica se organizira tako, da se upoštevajo ukrepi za preprečevanje širjenja virusa (po možnosti v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka).
 • Računalniške in druge specialne učilnice ter laboratoriji, ki jih uporabljajo dijaki različnih oddelkov, se uporabljajo le izjemoma. Po vsaki menjavi skupine je obvezno prostor prezračiti in razkužiti površine in pripomočke, ki so najpogosteje predmet dotikanja, zato je smiselno za eno skupino organizirati pouk v takšni učilnici v »bloku« več ur.
 • Za izvedbo praktičnega pouka se za posamezno specialno učilnico (laboratorij, delavnico) pripravi protokol uporabe prostora in opreme, urnik pa prilagodi tako, da se zagotovi čim manjše število skupin v enem dnevu. Razdalja med posameznimi učnimi mesti se prilagodi priporočeni varnostni razdalji.
 • V izobraževalnem programu zdravstvena nega se za del praktičnega pouka, ki se izvaja v kliničnem okolju, upoštevajo navodila, ki veljajo za zdravstveno ustanovo. Dijaki naj si ne izmenjujejo osebnega orodja. Pri praktičnem pouku/praksi velja, da se upoštevajo priporočila/navodila, ki veljajo za posamezno dejavnost/panogo.
 • Dijaki v odmorih praviloma učilnic ne zapuščajo. Vsakemu oddelku se dodelijo sanitarni prostori. Garderobe se uporabljajo, vendar se v njih dijaki zadržujejo le, kolikor je nujno potrebno, in v takem razporedu, da se čim manj srečujejo. Garderobe (slačilnice in umivalnice) v telovadnicah uporabljajo dijaki istega oddelka, tako da šola zagotovi razkuževanje teh prostorov vedno, ko posamezna skupina zaključi z njihovo uporabo.
 • Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2.
 • Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za dijake v okviru istega oddelka ali pa na daljavo.
 • Organizacijo OIV in interesnih dejavnosti model odsvetuje, z izjemo dejavnosti, ki potekajo v okviru oddelka v učilnici, na daljavo ali na prostem in omogočajo ohranjanje priporočene medosebne razdalje in spoštovanje vseh higienskih priporočil.
 •  Obšolske dejavnosti (krožke) model odsvetuje. Dijake se ob uveljavitvi modela pred prihodom v šolo obvesti o organizaciji pouka in ukrepih za preprečevanje okužbe. V šolski objekt smejo vstopati samo dijaki in zaposleni, preostali le z utemeljenim razlogom, po predhodni najavi, z masko in v skladu z navodili šole (obvezno evidentiranje obiskovalca in zagotovljeno spremstvo predstavnika šole).
 • Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Enako naj v največji možni meri potekajo sestanki zaposlenih. Če potekajo v živo, naj udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske, upoštevajo naj navodila medicine dela.
Model C za srednje šole pa med drugim predvideva, da so dijaki izmenično fizično prisotni v šoli. Vir slike: Pixabay
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice