Skip to content

Dohodnina mora biti poravnana do konca tega tedna

Tisti, ki ste informativne izračune dohodnine za leto 2020 prejeli v drugem svežnju z datumom odpreme 31. 5. 2021 in ste tekom leta 2020 dohodnino preplačali (v drugem svežnju je bilo 374.169 takih zavezancev, ki so skupaj preplačali 242,6 milijona evrov) ste najverjetneje do danes že prejeli obračunana sredstva na svoj TRR.

Teh sredstev je bilo sicer izplačanih nekaj manj, kot obračunanih, saj finančna uprava pred vračilom dohodnine zavezancem vedno preveri, ali ima zavezanec kakšen dolg do finančne uprave, ali z drugimi besedami: če imate kakšno še neplačano globo. V tem primeru naredijo pobot.

Tisti, ki ste plačali premalo dohodnine (po podatkih FURS-a je bilo takih 81.003 zavezancev, ki morajo skupaj doplačati 33,3 milijona evrov), pa morate svoje obveznosti poravnati do petka, 30. julija. 2021. Rok doplačila je sicer natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Če dolg ni plačan v rokih, predpisanih z zakonom, davčni organ začne davčno izvršbo.

V kolikor ste zoper informativni izračun pravočasno vložili ugovor, za katere se je rok iztekel 30. junija 2021, vam zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Če svojih obveznosti ne poravnate, sledi davčna izvršba

Davčna izvršba je skrajni ukrep, ki ga Finančna uprava RS uporabi, če dolžnik svojih denarnih obveznosti ne poravna v rokih, predpisanih za prostovoljno izpolnitev. Postopek se začne z izdajo sklepa o izvršbi. V tem primeru boste poleg dohodnine morali poravnati tudi zamudne obresti in stroške davčne izvršbe.

Z izvršbo dovoljeno posegati do denarnih prejemkov (plača, pokojnina itd.) in sicer do največ do višine dveh tretjin, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76 % bruto minimalne plače (v letu 2021 je ta znesek 778,42 EUR). Iz izvršbe so izvzeti nekateri denarni prejemki (preživnine, odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o invalidskem zavarovanju, denarne socialne pomoči, otroški dodatki, štipendije itd.). Rubljivi so tudi vsi materialni stroški in regres za letni dopust, dodatki za nočno delo, delo v nedeljo in delo ob praznikih, nagrade ob uspešnosti podjetja ter odpravnine.

 Z izvršbo je dovoljeno posegati do dolžnikovih denarnih sredstev pri bankah oziroma hranilnicah, denarnih terjatev in nenazadnje do premičnega premoženja in vrednostnih papirjev.

Če izvršba na zgoraj našteto premoženje ni uspešna, FURS predlaga sodišču, da začne izvršbo na dolžnikove nepremičnine, delež v družbi ali premoženjske pravice. Pri tem pa vam ne bo pomagalo niti, če boste prijavili prebivališče v drugi državi članici EU.

V kolikor dohodnina ni poravnana v predpisanem roku, sledi davčna izvršba. Izjema: zneska vam ni treba poravnati, v kolikor ste zoper informativni izračun pravočasno vložili ugovor. Vir slike: Pixabay.
V kolikor dohodnina ni poravnana v predpisanem roku, sledi davčna izvršba. Izjema: zneska vam ni treba poravnati, v kolikor ste zoper informativni izračun pravočasno vložili ugovor.
Vir slike: Pixabay.

V kolikor informativnega izračuna še niste prejeli, morate dohodninsko napoved vložiti do 2. avgusta 2021

V kolikor do 15. junija 2021 niste prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav ste imel v letu 2020 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, morate dohodninsko napoved vložiti sami. Da to storite imate le še nekaj dni časa, rok se namreč izteče 2. avgusta 2021. Napoved vložite na finančnem uradu, v katerem ste v času vložitve napovedi vpisani v davčni register.

Še pred tem velja na pristojnem finančnem uradu povprašati, ali vam je bil IID morda izdan. Če ugotovite, da vam je bil IID izdan, niste pa ga prejeli, lahko od pristojnega finančnega urada prejmete brezplačno kopijo IID.

Dohodninsko napoved morajo vložiti vse fizične osebe – rezidenti Slovenije, ki jim informativni izračun dohodnine ni bil vročen do 15. junija tekočega leta za preteklo leto. Tudi tisti, ki so tekom leta morda prenehali biti rezidenti Republike Slovenije.

Prav tako morajo dohodninsko napoved vložiti fizične osebe – nerezidenti Slovenije, ki so rezidenti države članice Evropske unije oz. članice Evropske gospodarske skupnosti, in v skladu z ZDoh-2 uveljavljajo olajšave za rezidente držav članic EU oz. EGP.

Če davčne napovedi ne vložite v roku, storite prekršek po 1. točki prvega odstavka 394. člena zakona, ki ureja davčni postopek, za katerega je določena globa od 250 do 400 eurov.

Več o možnostih, ki so vam na voljo, v kolikor zamudite rok za vlaganje dohodninske napovedi, lahko preberete v prispevku:

Rok za vlaganje dohodninske napovedi se izteče 2. avgusta

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice