Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: oktober 2021

Študijsko leto se je začelo, študentje ste vlogo za štipendijo oddali? Veste katero štipendijo lahko imate in kakšna so merila in višina?

Do DRŽAVNE ŠTIPENDIJE ste upravičeni tisti študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujete naslednje pogoje:

 • ste državljani Republike Slovenije ali imate drug ustrezen status,
 • ste se pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisali v program nižjega poklicnega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, oz. ste se pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja 1. ali 2. bolonjske stopnje,
 • niste v delovnem razmerju, ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
 • povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 668,35 evrov.

Preberite tudi:

Kako pravilno izpolniti vlogo za denarno socialno pomoč – DSP

Informativni izračuni MDDSZ naj bi pripomogli k lažji pridobitvi socialnih transferjev

ZOISOVE ŠTIPENDIJE se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje:

 • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek,
 • dosegajo zahtevan šolski oz. študijski uspeh in
 • prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri ZŠ še niso prejemali.

Pri državni štipendiji se pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo v ZUPJS določene osebe, njihov dohodek in premoženje. V izračunu povprečnega mesečnega dohodka se štejejo dohodki, prejemki ter premoženje vseh družinskih članov. V dohodek se štejejo obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine. V premoženje osebe se torej šteje:

 • nepremično premoženje;
 • osebna in druga vozila;
 • vodna plovila;
 • lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug;
 • vrednostni papirji;
 • denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo dohodka skladno s prvim odstavkom 12. člena ZUPJS, ki se po tem zakonu upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, hranilne vloge in druga denarna sredstva po izjavi posameznika;
 • drugo premično premoženje.

Načeloma ste upravičeni le do ene štipendije in ne more hkrati prejemati državne in Zoisove štipendije. Izjema velja le v primerih:

 • kadrovske štipendije, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne poklice,
 • štipendije za deficitarne poklice, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo,
 • štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ki se lahko dodelita sočasno z vsemi štipendijami.

Če vloge še niste oddali, je še vedno čas, le da jo boste prejeli od oddane vloge.

Socialne transferje bo ministrstvo v mesecu OKTOBRU nakazalo:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJApet., 8. 10.
ZOISOVA ŠTIPENDIJApet., 8. 10.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAsre., 13. 10.
STARŠEVSKI DODATEKsre., 13. 10.
REJNINEsre., 13. 10.
OTROŠKI DODATEKčet., 14. 10.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOčet., 14. 10.
DODATEK ZA NEGO OTROKAčet., 14. 10.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVApet., 15. 10.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKpet., 15. 10.
STARŠEVSKA NADOMESTILApet., 15. 10.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVAčet., 21. 10.
VARSTVENI DODATEKpet., 29. 10.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVAčet., 4. 11.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice